#2132:

Nu kommer det h-

N

sta!

Slarlalun nyhel inum hiuuralvirllun.
llifllllll illlltl I illllllllli fil .

 

llllll Ellillllllll

ll

llllllll lllllllllllll  

Kombinerade blixt-turnéx genom Sverige

gifner Iörslklassig 2 Iimmars iöreslällning

X

 

 

 

 

Bemärk!

 

 

 

 

 

 

Att Sveriges inom bran-
scheniäldsta och mest
erkända Biograf-fack-
män sköta denna utan
gensägelse mest popu-
lära och hesökta ambu-
lerande Biograf-Teater.

 

 

 

 

 

 

vAKA HAMN bum nluuRAFÄuAKE IURDE VARA ALLT FÖR VÄLKÄNDA FÖR ATT PUBLIKEN SKALL VARA
ÖfFVERTYGAD OM ATT NÅGOT VERKLIGT ENASTÅENWDE KOMMER ATT ERBJUDAS VID DENNA VÅR
GEM-ENISAMMA TURNE. VI HA GJORDT ETT URVAL AF ENASTÅENDEr FINFINA SAKER OCH
VILJA VI HÄR NEDAN NÄMNA ENDAST NÅGRA AF DE MEST BETYDANDE ALSTREN.

ll NllMlllllllll I illlllll lllllllll.

KIN EMATOGRAF I I FÄRGER.

Denna lbild för oss genom ICI Kantin-as djupa och impone-
rande grottor, där nounrdetammaana, 4med sina vilda och karaktä-
ristieka, uteeonden lhafva slagit sig ner och ägna sig ät sitt kring-
irrande life omsorg-er.

Mycket vacker naturbild.

i XF-...t-..-w

 

 

IGwnLloR.

STAD I ENG-ELSKA INDIEN.
KINEWMATOGRAFI l FÄRGER.

Gwalifer visar sig i Orientens -varrr-a färgtoner. Det är en
serie tablåer, eom utmärka. sig igenom sina pittoreska scener.

Hänförande.

Vi

 

W Sabinskornas bortröNande.

HISTORISK KONSTFILM.

I

X.

Aj

 

 

 

 

UTAN MOTSVARIGHET!

KINEMATOGRAFI I FÄRGER.

Bland de mångtals verkningsfulla alster, som upptagits, är detta skådespel obestridligen årets största ska-
pelse inom de dramatiska arbetenas område. Med stigande spänning tvingas åskådaren att helt uppgå i

Ro m u l us

A c ro n
Tatiue
E rei l a

Tarpela.

Staden Item var nyligen grund-
lagd och räknade omkring fyra tusen
invånare, men bristen på kvinnor var
så stor att stadens framtid syntes
starkt lhotad. Romulus beger sig för
den skull till grannfolken för att be-
gära hjälp att bot-a bristen, .men lblir
mottagen med hån och skratt. Med
harm i hjärtat återvänder han dä till
ein stad, men för klok att lvisa sin vre-
de låter han lkungöra att Rom tänkte
ställa till en stor fäst, i hvilken alla
krinrgboende inbjudes. På ett gifvet
tecken af Romulus. Hom själf hemäk-

 

det skiftesrika dramats alla detaljer.

Ciro Calvani.
Carlo Duse.

Gastont Monaldi.
Clotilde de Maria.

Anna Pasqinelli.

tigar sig konung Acrons maka., stör-
tar sig så midt under .fästen romarne
i vapen öfver de unga flickorna och
rötiva bort dem. Bortförd af Romullus
kämpar Ersilia med sin dygd och sin
växande kärlek för konungen, .dä
plötsligt ett vildt tumult höree i eta-
den. Det är eabinerna, som under an-
förande af sin Ikonng Tatins Igenom
föl-räderi bemäktigar sig ciftadellet o-
som nu komma att hämnas kvinno-
rofvet. Romarne och fienderna. drab-
ba nu samman, men då Romulus ser

"sina .landsmän Mika .fr Jävel-makten I

 

s

anropor .llome skyddsängel Ju-
piter om hjälp. Och genast ser man
siabinh-korna störta  emellan de
.stridande för att med tårar och böner
tilllmkahälla Gina släktingar, hvilka
också låta Qgig föreonaé, hvar-pä brö-
drafolken file-- sluta fred.

Detta skådespel, som är 1baseradt på
den gamla välkända legenden om sa-
lbinnkornaie bortröfvande, iir här i-
scensat-t och inspelad af Paris förnäm-
sta sceniwka artister.

Detta skådespel, hvars .iscensättning kostat cirka 40 tusen kronor, är obestridligen det dyrbaraste och vack-
raste verk som blifvit utfördt för biograf. Det visas för närvarande på såväl kontinentens som Stockholms

största biografteatrar.

sÅSONG-ENS CLOU!

 

 

 

 

 

ll

Max Linders Afrikajakt

eller

Tartarin juniors bedrifter.

KOMISK SCEN AF MAX LINDER.
SKÅDESPELARE:
Ilerr Max Linder, Tartarin junior.
llerr Vandenne, Svärfadern.
Fröken André Davonne, Fästmön.
Daniel llfartarin, som just har ätervändt frän Afrika berättar
.sina äfventyr för ein trolofvade och sina blifvande evärföräldrar.
"Afrika det var något det, skall ni tro. Jag har dödat 25 lejon, 19
elefanter, 50 pnntrar och en hel massa andra rofdjur. Jag har
många gånger .sett döden, men aldrig känt ett ögonblieks funk-
tan". Och så fortsätter han med samma svindlande fantasi sina
lberättelser under det audigtoriet andlöet lyssnar till hvarje min-
sta ord. Det är midnat: när vår Tartarin går hem. Gatan ligger
alldeles öde. En man med misstänkt utseende närmar sig honom
odh gripen. af en fruktansvärd förekräekelse vänder sig Tartarin
om med en revolver ii h-vardera handen. Främlingen närmar sig
artigt oelh ber att få lån-a litet eld till sin cigarr. Uff, ändtligen
är han då hemma. Han lägger sig ned och insomnar men dröm-
mer en Lhemsk dröm om att han är anfallen af Yen stor råtta o. att
när han drar det kortare atrået i denna ojämna strid hans fästmö
.med förakit lämnar honom. Lyckligtvis var det ybara en dröm och
när vår Tartarin åter vaknar, finner han sig i lbeeittning af sä-
viil ära. som fästmö.

SKRATTSUCCE.

Fåglarna i naturlifvet.

KINEMATOGRAFI I FÄRGER.

Ilär få. vi en liten inblick i fåglarnar värld, ankungarna i
vaser-n, talltraetarna. lhåluuplingnrua. blämfa-"nrna och otal-arna, alla
dessa luftens ybovingzulo invånare äro här framställda sä att säga.
7ihemma hoe  i förtjlu-nudo emä idyller. eom osökt komma oss
att minnas vilr etore mile-ter (ll-iavo-mmelis taflor :från naturens
viirld. "

Luleå med

 

 

 

Slutet gott, allting gott.

Marcel älskar vi hemlighet sinv vackra granne Alice, men vet
ej hur .han skall blifva bekant. med henne. Dä hittar han på att: öf-
vcriala en stackars tiggare att simulera ett öfverfall pä den skö-
na och i rättaögonblicket uppträder Marcel som den räddande
ängelln och rycker offret ur Yhandfitene händer, hrvarpä han med
en hjältes gloria kring sin panna följer Alice them. Hon besvarar
hans .böjelse oeh smart  en liten kärlekshandel .i gång. En dag
när de unga genom fönstret kasta. elängkyssar till lhvarandra bli
de emellertid upptäckta samtidigt af hennes moder och hans fa-
der, hvilka från sina fönster söka ute-pionera föremålen för deras
resp. barns känslor. När de få eyn på hvar-andra, börjar ovettct
hagla från ömse håll och våra unga förälskade passa tillfället för
att tillsammans fly. Då går ottljzus upp för de gamla, som vid ä-
eynen af denna kär-ekeidyll skänka de unga sin Kvälsignelae och
förlåtelse.

Yokohamas 50-års jubileum.

KINEMATOGRAFI I FÄRGER.
Af ovanligt intresse Vför oss européer är det att se .huru-japa-
nerna firar sina fäster. Bilden verkar för oss nästan komisk.

Den sköna Galathéa.

KINEMATOGRAFI I FÄRGER.

iSKÅDESPELLARE z
Herr Albert Lambert . . . . . . . . vid Oomedie F rancaiee.

Enligt sägnen har Pygmalion, Cyperns ryktibare bildhug-
gare, för att helt kunna ägna sig åt sin konst, aflagt ett heligt
löfte att lefva idet strängaete celibat. För att hämnas låter då Ve-
nus honom besinniligelöst föräleka sig en i en staty af elfenben,
:som1 sprungit fram under hane egen .mejsel och som han kallat
Galatihea- Gudinnan låter sig emellertid bervekas aif den olyck-
liges gränslösa sorg och skänker den kalla s-tatyn lifvets gnista,
ihvarpä Pygmalion firar sitt bröllop med sin älskade. I deras äk-
tenskap föddes sonen Paphos, som grundlade den åt kärleken
hclgade staden Paphos.

om gifnin gar.

[utrota-:ant torde det vara för alla att se en af våra nordligmte städer samt Gamm-elstaden med den urgamla kyrkan, som nä-

stan är färdig att ramla. Kyrkstugorna m. m. Svartöetaden.

llalmlaetning vid den .stora .malmkajem där dessa 45 ton

vägande malmvagnar hissar.- upp för att uppk-.unna på öfre kajen stjälpa sitt innehåll ned i ångarne.

EGEN FOTOGRAFERING.

 

 

 

Inga utländska texter; allt svenskt; hvarigenom den blir möjligt för publiken att bättre följa mer! och förstå bilderna, dessutom
förklaring där så erfordras.

Vår princip: ALLTID DET BÄSTA! Vi stå alltid främst med nyheter! Modärnaste Pathel-maskiner.l Allid -blinkfria
bilder. Tag tillfället i akt! För undvikande af missförstånd meddelas, att hela detta jätteprogram helt naturligt ej kan visas å
en föreställning, men visas å samtliga då flera gifves. Dessutom kan den ärade publiken vara öfvertygad om att vi ALDRIG
VISA SAMMA BILDER mer än en gång, således: ALLTID NYHETER! För undvikande af trängsel börjar biljettförsäljnin-

gen en half timme före föreställningen.

FÖRESTALLNINGARNA :BÖRJA PÅ UTsAT-r -TID,

llllllllPllllEll:

ll lll! lll illllll, llilll lllllllll ll il 25 till.

llllllllllllll Illllll ll lill.

Vördsamt CARL ENEQUIST & OSCAR BERGSTRÖIVI.

Information

Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain