#2129: Maxim-Teatern

lnnehafvare af

llll..

gifver storslagen 2

MAXlM-TEATERN i Stockholm .-. :-:

Erkända såsom landsortens mest förstklassiga Biografer

sTocKnoLnsoio narin

Mum Tunn

 

ELITE-TEATRARNA i lerniiaml nd luleå.

lll!

timmars förevisning af

LEFVANDE BILDER

 

 

 

 

luöwm

 

 

 

 

 

 

Mmmmnd

 

 

 

 

 

Ng!!! h- Roligl! --

i levirinusulrvlin lir

SATIRleT-BURLESKT

 

 

Som vi stå i förbindelse med de största filsfirmor i utlandet och som vi drifva affär för försäljning och uthyrning af films, kan den
ärade publiken vara öfvertygad om att ett nytt förstklassigt program alltid visas.

Ä alla de platser jag med denna biograf besökt, har jag alltid spelat för utsålda hus.

Inlressanl! Spännande!

Af de mest.  numren må. nämnas:

ill lusialssun inminsimr

eller

Hemtrefnad uti kasärnen.

KÄ-SERI I 15 TABLÅER. -- GALENSKAPERNA ÅTER-FINNAS HÄR NEDAN I SPLITTRAD FORM.

1. Nm 30 Gustafsson inmönstrar. 6. En orolig natt. Ill. Tvärt emot världen. 15. Så inni kurrans natt, med tack för
2. Ett expeditionsrum. 7. Purrning. En obehaglig purrning. 11. Permissionens Ijufhet. gammalt spratt. satt Gustafsson och
3. .Kunder-ingen att afses. 8. N-.o 30 Gustafsson, "Det är annat än 12. I kloaken. tänkte .

4-, Logementets mysterier. hemma hos mamma dui" 13. Stackars Gustafsson.

5. När tystnadssignalen gått. 9. Hur man rekryterar en bondgaffel! 14. Krigslagarna tillämpade på 30:ian.

 

"Försend"
(Epokgörande dramatisk nyhet.)

STORSLAGEN! SPÄNNANDE! GRIPANDE! (15 afdelningar.

rets allra främsta skapelse inom de dramatiska arbetenas område.
Med stigande spänning tvingas åskådaren att helt uppgå i det skiftesrika
mats alla detaljer.

l. Toreadorens  9. Tjurfäktarne,

2. Den afvärida duellen. 0 10. Banderillos.

3. Dagen för tiuriäktningen. 11. Sista afskedet.

4. Brefvet, 12. Olyckshändelsen.

5. På skådeplatsen. - 13. Transporten till sjukhuset.
6. Tjur-läktarna intåga. 14. I förtviflan.

7. Tjuren insläppes. 15. Jag förlåter dig.

8. Fäktllingen. .

Bland de mångtals verkningsfulia alster som -upptagits är denna obestridligt å-

Buffalo Bill.

FRÅN VlLDA VÄSTERN I 16 AFDELNINGAR. ETT GLANSNUMMER AF FÖR-
STA ORDNINGEN.

Cowbyo-lägret,

Jakt på vilda hästar.
Hästarna infångas.

På nattvakt.

Öfverraskas af indianerna.
I appacheindianernas läger.
Fången.

Budskapet.

Den trogne hästen.

Till undsättning.
Appecherna fortsätta sina ilidåd.

En episod ur den beryktade regerings- 1.
spionen Buffalo Bills äfventyrliga lif -- 2.
huru han räddas af sin trogna och väldres- 3.
serade häst ur de skoningslösa nppachein- 4.
dianernaa händer. 5.

Dessa sagolikt äfventyrfiga bilder åter- 6.
gifva på ett enastående praktfullt sätt det 7.
stormande. oroliga lif, för hvilket det 8.
fjärran Västerns obygder städse varit skå- 9.
deplatsen. Det är här lifsskildringar at Ill.
sällsynt och häpnadsväckande natur, skil- 11.

dra-

dringar som vi allt sedan vår barndom fö- 12. Förföljandet.
reträdesvis funnit blott i sagans länder. 13. I strid.
Det med oöfverträffad skärpa reprodu- 14. Ett djärft språng.
cerade stycket indelas i följande afdelmn- 15. Krigslist. "j

 

gar. 16.
FÄNGSLANDE! SPÄNNANDE!

Seger, - Buffalo Bill räddad.A
KONTINENTALT BRAVURNUMMER!

 

  

I" Såsom.

Dryckenskap

 
  

g-succés! T-

och Faderskap.

.-..-...-.  f-t-.g-i

   

    
  
 

 

 

STORSLAGEN DRAMATISK NYHET! SOCIALT-ETISKT DRAMA I 12 AKTER! OEMOTSTÅNDLIGT GRIPANDE!

livilka förfärliga offer kräfver icke al- ga laster gouteras så som nu är fallet, om 2. Återkomsten från fisket.

koholen! Huru många fordom lyckliga ej spriten detta djäfvulska gift för alltid 3. Krogvånnerna.

hem ha icke sköflats under inflytande af utestängda moralen från individen. - Vårt 4. Krogen vid sjöbodarna.

den allt ädelt mördande spriten. Huru stort sedt ypperligt moraliskt handhafda 5. 9iKon: hem till oss, kära pappal".

många existenser ha ej dukat under i drama måste beses af alla, och kunna vi 6. lsbiten.

kampen mot brännvinsbegäreti Man kan tryggt påstå att vår skildring utgör en 7. Lasternas offer.

påstå. att våra fängelser icke. skulle bli kraftig predikan mot spritbrnket. K 8. Det drunknade barnet.

så öfverfyllda af brottslingar, försöri- , , 9. Förkväfda faderskänslor.

ningsinrättningarna af moraliskt döda, ur- Scenenets huivudflelar (I ett Herta] 10. Samvetet vaknar,

spårade individer, ej heller torde jämsi- tablaerh 11. Krogen.

des med alkoholismen liggande fördärfli- i. Fiskarnes affärd. 12. Löftet.

 

 

En björnunges lekbekymmer.

Finns det något mera komiskt än .att
följa den lille klumpige leksiuke björnun-
gen på alla hans jovialiska upptåg och to-
kerier. Som lekkamrat har den lille osty-
rige en tolfårig pojke. som försöker göra
alla upptänkliga fuffens för sin lurfvige ve-
dersakare,

Alla tvingas att åse denna enastående verklighetsbild! Ovanligt intressant!

Vilda djur i frihet.

Ett särdeles effektfullt och
becks djurpark och kan bilden med skäi titulera: för en modärn Noaks ark.

Artisten Kludd bom

som hyresgäst eller en modärn amerikansk flyttning, när hyran ej är betald.
(Urkomisk). "

ilalleulallen vil Pirassicaha i Brasilen.

Hänförande tropiska naturscenerier er-
bjuder detta mäktiga vattenfall. äfvensa
blifva vi i tillfälle att erhålla ett spännan-

(Kinematografi i färger).

att återgifvandet är väl värd att se.

de ögonblick när de infödde göra en
öfver fallet.

 

Den förtrollade saxen.

HÄPNADSVÄCKANDE TROLLERIBlLD.

W

Utan hem.

. Den godhjärtade flickan.
Gossen glömde att tacka.

. Inga spioner.

. Bortförd.

En lyssnare.

. Fartyget afseglar.

. Rivaleu.

. Gossen uppdagar förräderi.

. Varnad.

. En rask handling.

till

hjälten.

WWWMWM
-OXOWNIPNUIAPIOI-f

ligen en fantasiförfattares triumf.

 

Nalle muntrar upp sig.

EN LIKA NÄPEN SOM HUMORISTISK GENREBILD UR VERKLIGHETEN.

i Att uppräkna alla de komiska situatio-
ner, som föreliggande bild upptager, tager
för stort utrymme: tilläggas må endast.

instruktiv-t återgifvande af världsleverantören Hagen-

liten hjaltemodig

.SPÄNNANDE ÄFVENTYRSROMAN I 21 AFDELNINGAR.

Med andlös spänning följer åskådaren denna
i snabba oföruttänkta episoder fölier äskådaren med andlös spänning den lille

I snabb följd växlar scener-fet i denna med andlös spänning följda drama, och
så uppseendeväckande är den lille hjältens bragder att åskådaren efter bildens slut
andas en lättnadens suck vid den lyckliga utgången af äfventyret.

 

 

==nonmnnmnm==

Bilder från Japan.

Yokohama är en stor hamnstad i Japan
på västra sidan af Jedoviken. Under en
tur genom nämnda stad skådar man alle-
handa egendomliga gatubilder, tämpel och
 andra byggnader monument etc. Därefter
STORSLAGET! - FRÅN YTTERSTA ÖSTERN. - NATURBILD.

vidtager en färd i roddbåt genom en for-
sande flod. Bilderna, hvilka tagits från
båten, visa växlande pittoreska bilder
från det egendomliga berglandskapet.

Göteborgssystemet i praktiken

eller I FYLLAN OCH VILLAN.

En ritad skiss kan man misstroget lata ögat öfverfara men den fotografiska plå-
ten upptager och nu biografiskt återgifven med full pålitlighet de komiska interiörer-
I na. - Biografisk parodi.

l

koNUNol-:Ns af ENGLAIQD

vlLstleJAKT.

Denna jakt erbjuder en hel del spännande episoder, vackra landskapsinteriö-
rer och ett särdeles utsökt koppel hundar.

f Elektricitcten och en sömnig jungfru

färd  eller SNÄLLA GOÄA KOKSBJORN AKTA MÖBLERNA.

(Urkomisk). Amerikansk smartiness i 15 afdelningar.

FRHHSK SPORT.

Hvarför publiken med oerhörda skratt-

: från början till slut är späckad af de mest
salfvor omfattar denna skämtbit är att den

galna episoder.

gosse.

 

 

12. Myteriet,

13. Bortröfvad.

14. En liten hjälte.

15. Förföliandet.

16. I hög sjö.

17. Kapplöpning på lif och död.
18, I sista minuten.

19. Räddad.

20. Brottslingarnas arrestering.
21. Dem lille hjältens triumf.

MN

Lo.. ..

äfventyrsroman i snabb följd.

NOMWWMW

Bilden är onek-

W

WWW..

E En ulförlig förklaring lill bilderna. "-

 

 

kan visa ett så väl utvaldt och gediget program, enär vi äro

visas å samtliga då filera gifves.

en gång. således: ALLTID NYHETER! För undvikande

Oscar

 

 

 

Förutom ofvanstående bilder förfoga vi öfver det största iilmslager af alla resande biografer och våga vi garantera att ingen

innehafvare af 3:ne stående biografer, där filmen först visas; sedan ut-

väljes endast det bästa för landsorten. Således UTAN KONKURRENS. Dessutom alltid EXTRANUIIIMER om dagshändelser och dylikt.

Vår princip: ALLTID DET BASTA! Vi stå alltid främst med nyheter! Modärnaste Pathémaskiner. Alltid blinkfria bilder. Tag
tillfället i akt! För undvikande af missförstånd meddelas, att hela detta jätteprogram helt naturligt ej kan visas å en föreställning, men
Dessutom kan den ärade publiken vara öfvertygad om att vi ALDRIG VISA SAMMA BILDER mer än

af trängsel börjar biljettförsäljningen en half timme före föreställningen.

BILJETTPRISEN endast 50 öre för äldre, 25 öre för barn under l2 år.

Bergström, mukaan..

 

 

Umeå 1910.

A.-B. N yheternas tryckeri.

5.."

m" "i W" "I"

Information

Title:
Maxim-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain