#2125: Maxim-Teatern

Stockholms=Biorafen

 

 

 

OBS.!

 

 

AXlM-Tl lll

Innehafvare af MAXlM-TEATERN i Stockholm och Sandviken
samt Svenska BIOGHAFTURNEN I, 2 nuh 3. 

Erkände: såsom landsortens mest förstklassiga biografer

 

 

 

 

 

gifver storslagen 2 timmars förevisning af

LEFVANDE BILDER

 

 

 

 

 

 

 

 

.Allt

Iiirslklassiul!
g

 

 

 

som vi sTÅ l FÖRBINDELSE MED DE sTönsTA PTLmsFmMoR I uTLANpET och som vi mevA APEÄR FÖR
FÖRSÄLJNING ocn uTnYRNlNG AF Fles. KAN DEN ÄRADE PUBLTKEN vARA onERTYGAp om
ATT ETT NYTT EönsTKLAssloT PROGRAM ALLTID vlsAs. - Å ALLA [JE-PLATSER
JAG MED DENNA mooRAF BEsöxT, nAR JAG ALLTID sPELAT i.

 

 

 

För utsålda hus.

 

 

 

Nytt! - - Roligt! - - Intressant! - - Spännande!

Af de mest bemärkta numren må nämnas:

 

 

 

 

KONSTNÅRLIGA BILDEN

n" Uppståndelse.

 

   

 

Leo Tolstoys bekanta folkskådespel.

För cirka l år tillbaka uppfördes detta Tolstoys mästerverk på världens
PARIS FÖRNÄMSTA ARTISTER PÅ DEN HVITA DUKEN.

Då Leo Tolstoy utgsf sin pjäs vid namn
Uppståndelse tifldroa den sig stor upp-
märksamhet. Tolstoy förkunnar här som
alltid barmhärtighetens evangelium. l en
rad dramatiska och gripande scener skild-
rarhanenungfllckasfallochhanslutar
icke förrän uppståndelse funnit läste i den-
na människosjäl hvilken gilver henne sitt
månniskovirde tillbaka. Tolstoys varma
lrislnne och stora minniskokärlek har al-
drig visat sig så som l dettav verk, dir han
gör oss uppmärksam på att icke människor
sällva utan de situationer som möta dem
skapa derasfall ochattviickemåtröttas
i att hlälpa en fallen tillbaka till den rätta
vägen. Den djupa tanken i detta verk
Bör pjäsen till den mest öfverlägsna i sitt
slagochdetärdärförsomdettaskådespel
öfver allt vunnit stor succés.

Sehärnågrascenerurdetallt igenom
storslagna och gripande skådespelet:

Furst Nekllodoif kommer för att taga af-
sked af sina tanter innan han beger sig
till sitt regemente. De hafva f sin tjänst
en förtjusande, ung och oskyldig flicka
vid namn Kahtehousa blasst som genom
sitt ilskliga väsen alltmer tillvlnner sig
furstens uppmärksamhet. fKathehousa.
hvad du år vacker", utbrister fursten och
hansendatankeärnuatt den
stackars oskyldiga tjänarinnan. Han måste
kort därpå emellertid resa och vid alske-
det sticker han en lllö-rubelsedel i den
förtviflade flickans hand. Då hon skall
bli mor blir. hon afskedad. Barnets död.
Ensam och öfvergilven beger hon sig nu
ut i världen för att söka en ny anställning,
honfàrdåplatsiettvårldshus. Honan-
klagas falskellgen att vara giftbianderska,
blir arresterad och utan rannsakning dö-
meshontilliårsstralfarbeteisiblrien.
Fursten som är medlem af juryn igenkän-

 

 

största dramatiska teatrar och gjorde storartad succés.
BRILJANT lSCENSÄTTNlNG.

ner Kahtehousa till hvilkens fall han varit
orsaken. Dådomenuppläsesochhonhög-
liutt utbrkter: "Jag är inte skyldig, ha ir
inte skyldig", medan soldaterna skonfngs-
löst för ut henne ur rättssalen. ser fursteu
somiendrömdettillfälledàhanförför-
de den nu så olyckliga flickan. Han beslu-
tar sig för att inviga sitt lll för hennes
upprättelse. Vid ett besök. hos. henne i
fängelset vaknar hennes samvete vid fur-
stensordochhonbllrrördafhansgpd-
het. Fullföljande sitt upprättelseverk led-
sagar han henne till Sibirien. "varför
skall Ni offra Er för mig? frågar hon då
han medföljer henne i långvagnen. Han
lyckas emellertid utverka nåd för henne.
samt förenar henne med en politisk fånge
som hon fattat kärlek för. l slutscenea
se vi Kahtehousa lycklig och nöjd lutan-
de sig intill sin blifvande makes bröst.
Fursten har fullgjort sitt upprättelseverk.

 

 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 

 

fiiwis

 

Tiflis, hvars namn betyder "sanna käl-
lor" bjuder oss den underliga bilden af sl-
na bad och den därpå följande orientaliska
massagen. "Det pittoreska Tlflts" visar

Stol-slagen haturbild.

 

oss ett panorama öfver staden med dess
gator. där vi möta talrika buielelripage.
Det hela slutar med en uppvisning öfver
landets danser.

Tulaksindusjgjrggà Sundaiiam

K nematografi

Vi få här se följande olika tablåer från
tobakslndustrien på Sundaöarna. sådden.
som verkställes på våren. "Optimum
och omplanteringen. skörden, kontrollerin-
gen. torkningen och äsnlngen samt till

f är rdurc Fre-res.

slut cigarrernas iabrlkation och emballe-
rande. Dessa tablåer aflösa hvarandra i en
serie lika pittoreska som intressanta och
instruktlva bilder.

 

 

 

 

G auch ons hämnd.

Kinematografi i färger af Pathé Frércs.

Föratthämnasenmisshandelsom han
undergått beslutar en gauchen att bortfbra
och döda sin husbondes dotter. Han sf-
iögsnar under någon förevändning fadern
hemifrån och begagnar sig af hans från-
varo för att sätta sin afskyvårda plan i

verket. Men lyckligtvis har ett barn varse-
blifvit bortförandet och tack vare detta
kommer fadern tids nog för att befria sin
dotter och grymt straffa den otrogna tii-
naren och hans medbrottslingar. t

lär larhmr .lnhan skulla sm alla? ialla

Farbror Johan skulle se efter Kalle un-
der dennes föräldrars frånvaro. Stackars
farbror Johan! Hvilket uppdrag han åtagit
Sig! Det dröjer icke länge innan han får
erfara hvilka streck. som den lille odygds-
påsenäriståndattfinnaupp.Vàningen

ser ut som Jerusalems förstöring gått öf-
ver den innan farbrodern får tillfälle att
åter-lämna sin tyrann till hans .Han
vill icke kyssa mig,I beklagar sig den stac-
kars Kalle, hvars ansikte iir svartare än en
sotares.

 

KoNsTf-iunus.I 0 0 0 KONSTFILMSJ
De Ina lnb ro llsquiv arn a.
= Efter P. Sauvestnes novell. -..
500414 af mn sig af uden och :infann för an an- man mm: sig mom-ua nm a mums.. rm. som han så stäng-.- på

Herr Prince vid Varietes-Teatern.
Fröken Dieterle vid Vnrietes-Teaeern.
Herr Carlos Avril vid Parlsanna-Teatern.

Skådespelaren John Freddy, som inno-
har hufvudrollen i "Tjufvarnes konung",
upptäcker en dag vid hemkomsten till sin
eleganta villa. att medan han på scenen
för de förtjusta åskådarnaa ögon fuskat i
apachernas och inbrottstjufvars vedervir-
da yrke en verklig .professionellii beglg-

ställa en grundlig husvisitation i hans eget
hem. Som han emellertid ej haft tid att by-
ta om toilett och således fullständigt före-
ter bilden af en veritabel bandlt, finner han
sig plötsligt till sin förskräckelse stå an-
sikte mot ansikte med tiufven ifråga, som
missledd al hans yttre. nu lämnar sitt
gömställe och uttrycker en odelad glädje
öfver att ha träffat på en kamrat, tydligen
stadd i samma ärenden som han själf. Vår

situationen och skakar hjärtligt hand med
sin nyförvårfvade kamrat. med hvilken han
snart ärI fnbegripen I ett llfligt samtal.
Under tiden lyckas han emellertid oför-
märkt trycka på knappen till den elektri-
ska ringledningen och plötsligt höres steg
i trappan. Den riktlge inbrottstlufven blir
förskräckt och vill gömma sig och får här-
vldlag beredvilllgt hlålp af villans ägare,
sompsssarpåattlurainhonomiettbred-

n- Sällskapsdamen.

Af Paul Nouget.

 

Spelndaf:

Herr Etievant . . . . . . . . . . . . . . . .

.... .. vid Amman-Team

och lilla Froment.

utsidan. l sista scenen få vi nu se hur ln-
brottstjufven, nu i sällskap med ett par
handfasta genom-mf. tm sin Mafia
harm upptäcker att han blifvit grundligt
kuggad af sin förmente kamrat. skådespe-
laren och vimmen. Om herrar Prince
och Avril är naturligtvis intet annat än
godt att säga, så som de tolkat denna ut-
omordentligt humoristiska plis.

"-

Förvaltaren Noriei. afvisad af sällskaps-
damen. svär att hämnas. Besöket hos fo-
sterfadern. Brefven. AngifvarerL För att
hämnas på sällskapsdamen, som icke vill
lyssna till hans kärleksförklaringar, afslö-
jar förvaltaren Noriel för markisinnan, de-
ras härskarinna, de förbindelser som exi-
stera mellan den unga flickan och husets

son. Ledsagad af förvaltaren lyckas den
gamla markisinnan ölverraska dem. då de
äro hos sitt lilla barn. Då hennes son väg-
rar att öfvergifva sin älskade, gör hon ho-
nom arflös och insätter i hans ställe förval-
taren som arfvinge. Denne. som är rädd
för att markisinnan skall ändra sig, beslu-
tar, så snart testamentet är klart, att brin-

ga henne om llfvet. Den gunia markisinnan
sjuknar. Förvaltaren häller i gift åt henne
och låter genom ett anonymt bref misstan-
karna falla på sonen. Den olycklfge arre-
steras och indiclerna mot honom äro myc-
ket starka. men barnet. som har sett för-
valtaren hälla i giftet. uppdagar sanningen,

lälltltllllmiill

Den unge Don Juan.

 

 

Visby med
Visby var under den tidigare medelti-

den Nordens största och rikaste handels-
"Som minnesmärken från denna

grhetstld finnes kvar ll vackra kyrkru-
L er. många hus af ålderdomligt utseende,

I förnämsta fästning.

om gifnin g.
en väldig ringmur med portar och torn

samt lämningar efter Visborgs slott. på
sin tid. ll-löllli-talet, troligen leordens

När Kalle fick stryk af pappa.

Hvad en odygdig pojke kan hitta på.

.- Grassé.

insamling af violer. l fabriken. Doft-
ämnet utdrages med fetaioljor. Oljornn
lösas l alkohoL Parfymerna etiketter-as.

Grassé, blommornas och parfymernas
stad är pittoreskt bygd i amfiteatrisk
form vid Rocaviguon. Blomsterodlingen
där har gifvit upphof till talrika fabriker I
för parfymtillverkning.

.Heder år en

Hektor hänger ännu vid 20 års ålder sin
mamma i kjolarna och är blyg som en
ung flicka. Han läser endast andaktsböc-
ker och rodnar framför en naken staty.

Klockan 9 går Hektor och lägger sig.
Kl. 10 kommer pappa och mamma och titta
om han sofver. Vid midnatt blir det scen-
förändring. Då se vi llektor på ett natt-
kafé i full fiststämnlng och i sällskap med
sin farbror Timoteus.

Kl. l på natten ha farbrodern och bror-
sonen blifvit fullständigt oregerliga och
likaså deras kusk. som ramlat under bor-

.-

 

Blommumas stad. "-

Denna innefattar flera olika moment:
plockandet af blommor, hvilka därpå ned-
läggas i olja för att så draga ut essenser-
ua. Därpå lösas oljrona i alkohol, som
drar till sig hela parfymen. Därefter å-
terstår filtreringen och etiketter-ing af par-
fymen, hvilken så år färdig att användas i
det kvinnliga koketteriets tjänst.

snål! gosse.

det. Då värden kör ut dem. sätter Hek-
tor sig på kuskbocken och kör sin farbror
och sin kusk hem till sig, och då hans
föräldrar på morgonen komma in få de se
alla tre kamraterna i hela deras glans.

Skådespelarna utföra denna humoristi-
ska scen med stark komisk verkan och det
hela gör ett kollosalt roligt intryck.

l. Onkel Timoteus födelsedagspresent.
2. På restauranten. 3. Hvad säger Ni
min herre? Onkel!!! Ha, ha. 4. Kl. 7
på morgonen Hektors morgonchoklad. 5.
Kunderna blifva besvärliga. 6. En fin trio.

 

 

En eröfring.

Gontrsn får på gatan syn på en ung.
vacker kvinna och låter med en professio-
nal flickjägares skicklighet sin näsduk
falla till marken och häjdar så damen:

l "Förlåt min fru, man Ni tappade den här."

Damen undersöker föremålet och nekar
till att det är hennes. "Nej, det är icke
min." - "Ni har rätt. Det är min. Jag
lät den falla för att kunna hafva det nö-
jet att komma i samspråk med Eder." Ef-

Kumiskfsmu ai vllilrlus--llumii

ter denna hans djårfva förklaring afligs-
nar sig damen uppbragt. Men vår vän
Gontran låter icke nedslå sitt mod häraf.
Han uppvaktar på tusen olika sätt föremå-
let för sin beundran. Till slut lyckas han
efter en massa äfventyr intränga till sin
Dueinia, där han mottages af hennes man.
en fruktansvärd Cerverus som utan för-
barmande kastar ut honom.

Skuuvaklarens dollar.

En liten flicka är ute och plockar blom-
mor i närheten af sitt hem, då hon plöts-
ligt får syn på en grupp personer med
misstänkt utseende. Hon kastar ett nyfiket Y
öga på dem och hennes instinkt som skog-
vaktaredotter vaknar, tänk om det skulle
vara tjufskytten. Utan att förlora ett ögon-
blick skyndar hon hem och medan hennes
mor sätter hennes blommor i vatten berät-
tar hon för sin far om sitt möte. Skogvak-
taren tar sitt gevär och beger sig ut för
att söka efter främlingarna i angifven rikt-
ning och mycket riktigt anträffar han dem
också i färd med att gillra sina snaror.
Men då Liufskyttama se sig gripna på bar
gärning passar en af dem på att smyga
sig bakom skogvaktaren och plötsligt slå
honom till marken. Under tiden väntar

 

hans maka med oro på honom. och hans

OBS. En utförlig förklaring till bilderna. OBS.

lilla dotter, som anar att ej allt står rätt
till, smyger sig försiktigt ut och skyndar
bort till det hus, hon sett främlingarna
komma ut ifrån. Där får hon se hur tjuf-
skyttarna tagit hennes far till fånga och
håna och skymfa sitt offer. Nu äro goda
råd dyra. Den lilla inser att hon måste
skaffa hjälp och iiar utan dröjsmål och
hämtar några gendarmer, för hvilka hon
brådskande förklarar sakens läge. hvarpå
hon visar dem vägen till tjufskyttarnas
kula. Där har hennes far hela tiden varit
utsatt för rånarnas glåpord och hvarje mi-
nut väntat att de skulle taga lifvet af ho-
nom. Plötsligt öppnas dörren och gendar-
merna storma in, banditerna tagas till fån-
ga och den lilla flickan kutar sig jublande
till sin fars bröst.

"-

 

 

Förutom ofvanstående program förfogar vi öfver det största filmslager af alla resande biografer och vågar vi garantera att ingen kan visa ett så
väl utvaldt och gediget program, enär vi äro Innehafvare af 2:ne staende biografer, där filmen först visas; sedan utväljes endast det bästa för landsorten

således. UTAN KONKURRENS. Dessutom alltid EXTRANUMMER om dagshändelser och dyl.

nyheter! Modämaste Pathémaskiner.

helt naturligt ei kan visas å en föreställning, men visas å samtliga då flera gifves.

Vår princip: ALLTID DET BÄSTA! Vi stå alltid främst med

Absolut bllukfria bilder. Tag tillfället i akt! För undvikande ai missförstånd meddelas, att hela detta jätte-program

Dessutom kan den ärade publiken vara öfvertygad om att vi ALDRIG

VISA SAMMA BILDER mer än en gång; således ALL TID NYHETER! För undvikaude af trängse! börjar biljettförsäljningen en half timme Mrs föreställningen.

Biljettprisen endast 50 öre för äldre, 25 öre för barn under 12 år.

OSCHR

Högaktningsfullt för Maxim-Teatern.

pERGsTRöM.

 

 

 

Umeå 1910. AB, Nyheternas Tr.

Information

Title:
Maxim-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain