#2124: Biograf-Teater

bereder nu, som alltid, den ärade publiken en genomgående nöjsam afton, och med min 12-årig:

bekantskap om den Norrländska publikens smak, ifråga om innehållet af ett godt Biograf-program

kan jag tryggt meddela, att jag i detta program lyckats anskaffa ett som-i allo motsvarar dr
fordringar, som ställas på ett samvetsgrannt och smakfullt val,

och gifver jag nu uppvisning med min välkända

BlllllllAf-TlllT-lill

Att Sveriges inom bran
schen äldsta och mes
erkände Biograf-fack
man sköter denna uta
gensägelse mest popu
lära och besökta ambu
lerande Biograf-Teater

 

 

 

 

 

 

 

 

:nuh

 

 

 

 

lumärl!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af säsongens utsökta nyheter meddelas textinnehållet i nedanstående:

Pi en lokus-planlagt i Singapore.

(lNDO-CHINA).
(Kinematografi i färger).

M" Instruktiv och intressant naturstudie. "U
Vid skörden af frukterna använ- Man förfärdigar vattenledningar,
der man sig helt pittoreskt af en apa, broar och staket af det, Och så till

som klättrar upp i träden och slår slut knopparna, hvilka utgöra ett ef-
ned frukterna. Kokosträdet är an- tersökt födoämne, under namn af
vändbart till alla sina dela-r. Själfva palmk-ål. Af bladen tillverkas mat-
nöten är en smakfull frukt och dess tor, korgar, solfjädrar och hattar
omhölje är dugligt till diverse ända- m. m.

mål. Trädstammen nyttjas till virke.

llolingeu .på sommarnöie.

Hvarför publiken med makalösa skrattsalfvor omfattar denna skämt-
bit, är helt enkelt den, att den från början till slut är späckad af de mest

Villlm me umuilninuar.

En hänförande turistresa, och för 3. Alvastra klosterruin.
öfrigt särdeles vällyckad svensk kine- 4. Hästholmen.
matografering. En bild som till fullo 5. Grenna,
bevisar att vi i Sverige hafva lika så 6. Huskvarna.
storslagna naturscenerier som någon- 7. Jönköping.
sin kontinenten kan erbjuda, 8. Hjo.

9. Karlsborg.
1. Motala. 10. Medevi brunn.
2. Vadstena. I 11. Grötlunken.

 

 

Herrskauel lundsliim i luna park.

Denna films visar oss Herrskapet
Lundströms muntrade äfventyr i Lu-
na Parks omgifningar, där de för en
obetydlig penning skaffa sig en mas-
sa varierande nöjen, genom att före-
taga en spårvagnstur och en färd på
floden, djäfvulshjulet ger dem så att
säga kostnadsfritt känslan af sjösju-
ka, "stormilen" kastar dem likbleka

Ett besök i

Zoologiska trädgård

I denna exoritiska växtlighet se vi
ett stycke af djurlifvet i naturen rulla
upp sig som ett panarama för våra ö-
gon. Hjortar, hindar och lamadjur
med stora och drömmande ögon äro
tröstlöst afstängda från sina hemlands
vidder, bisonoxar, vederstyggliga nos-
hör-ningar och flodhästar, snabba ze-

Nnrges fjordar och fjäll

IMPOSANTA SKILDRINGAR FRÅN NORGE.

Vackert!

Denna bild återgifver till fullo den
för Norge karaktäristiska naturen.
Hvilken dragerI främlingar från alla
världens hörn för att njuta af de stor-

 

 

Säsong-succés!

  Den modigt Boy sc

(Spejargosse.

 

 

 

Intressant !

Säsong-succés!

outs-yosseu.

Spegel lär lärlulvalle.

Spännande moraldrama ur en fiska-
res sträfsamma tillvaro, huru fadern
räddas af sin lille modiga (och af Boy
scouts-lifvet snabbtänkte) son. När al.
la under stormen ej våga rädda den
förliste, utför gosseh en hjältebragd
som kommer åskådaren att rysa af
spänning och beundran.

Vi införas i ett fiskarhem, där tvän-
ne förhoppningsfulla telningar som
bäst äro sysselsatta med utkämpandet

af en tvist om hvems barkskepp som I

är kraftigast, Modern afstyr bråket,
då far står i begrepp att företaga en
längre fisketur och skall nu ha sin af-
skedshälsning.

1 Fiskarens affärd.
2. Lyckligt hemlif.
3. Återkomsten.

4 Far är ej med.

5 Förtviflan.

 

Håål-S

6. Aftonbönen.
7. En rask pojke.
8. På spaning efter far.
9. Den skeppsbrutne.
lll. Till hafs.
11. Upptäckten.
12.
minuten.
13. Hemkomsten.
14. Allmän glädje.

Mattei: arbetare.

Ett lyckligt återseende i sista

till marken. Därefter får de, tack v
re vattenfallet, erfara alla en rädVW
nings sensationer etc. etc. lt

Ingenting fattas i programmet od
herrskapet Lundström, som äro uto
sig af förtjusning, skall med säkef
het ej försumma att snart upprej:Å
denna utflykt. 

Antwerpen:

bror, långhalsade giraffer och kond
rer, som ständigt sväfva högt i luften
småfåglar från alla världens kante
flamingos, hvars rosenfärgade pl
mer synas som enkom afpassade fi
Nilens blå vågor, irbis med långa nä
bar 0. s. v., o. s. v.

Lärorikt!

slagna skådespel, som dessa fjord:
och fjäll erbjuda. Bilden atergifv.
ett naturens mäktiga storverk.

Axl-Hmm

A

 

 

De äro tjugu år, unga och vackra
i gå öga i öga och hand i hand. En
gare skänker dem en spegel, där
rmtid och nutid spegla sig. Efter
termålet låter han sin hustrus pen-
- rulla, dricker, lägger sig till med
:rmage och röd näsa, slår sin hu-
u och råkar i slagsmål där knif

och revolver komma till användning.
Och af henne den aflöfvade rosen å-
terstår intet annat än taggarna. Hon
blir en sannskyldig hexa, får sex eller
sju barn, af hvilka ett är en neger-
unge, och blir värre än en krokodil.

Sens moralen: Man skall aldrig sö-
ka forska i framtiden.

 

 

I ett brokigt panorama få vi här en
inblick i de faror och besvärligheter
hafvets arbetare äro utsatta för. Vi se
de djärfva kustborna sysselsatta med
de farliga sysselsättningar, som skola
förskaffa dem deras uppehålle och
under det männen ute bland brännin-
garna hålla på att insamla tång eller

där mellan de trånga gatorna,

på djupet fiska krabbor, ål och till
och med bläclkfiskar, äro kvinnorna o.
åldringarna sysselsatta med att laga
näten eller skala musslor till bete. -Li-
ka pittoreska som tablåerna från haf-
vet är här den bild vi få se af staden,
him-
len och hafvet skymta som blå fläckar.

 

 

 

lll

På kinematograf i originalmiljö.

 

 

koNsTFlLMsz -

 

 

Opera comiquie i 4 akter.
Scensatt af professor Guardenchi.

Handlingen i Spanien omkring 1820.

Bizems sroRA MÄsTERvERk

CARMEN.

(Efter Prosper Merimées novell af Neilbac och Halévy).
Hufvudrollerna spelas af:

Carmen, Signor-a Vittoria Lepanto. - Don José, Signor Darte Capelli. - Escamillo, Annibale Ninchi.
Kostymerna från E. Attresi.

L.

lf
l..

På kinematograf i originalmiljö.

 

 

..- koNsTFlLMs!

 

 

-- Dramat framställt i 17 tablåer, --

Dramats innehåll är välkänt. Don
José Havarro, en god kristen, är an-
ställd vid Almazas kavalleriregemente
då han träffar en i Sevilla väl känd

relse förtrollar honom. Han öfverger
sitt yrke för att göra henne till vili-es
och har snart anslutit sig till ett
smugglareband. Från den dag han flyr

I att bevara åt sig ensam de skatter han

fått af Carmen begår han den ena
dumheten efter den andra. I ett anfall
af svartsjuka gör han sig olycklig.

zigenerska, Carmen. Hennes stora
svarta ögon och förtjusande uppenba-

lefver han en vildfägels lif. - Don
José är förälskad till vansinne och för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till

När polisen i Grönköping

SKULLE ARRESTERA EN TROLLKONSTNÄR.
Till det otroligaste vanvett gränsande humoresk.

Svärmor måste flyga.

erhåller ett särdeles modernt flyg-
skepp och hennes luftfärd slutar med
I en förskräcklig katastrof.
Säsongens skrattsuccés.

Huru svärmor efter ett besök å
gfältet utanför Köpenhamn får
gareflugan och vill tvinga sin svär-
l att köpa en flygmaskin. Svärmor

 

I galen funna.

eller när Madam Pettersson flyttar och får ett kolly för mycket med sig.
(Kemiskt äfventyr i 15 afdelningar).

M unkarnes gästabud.

ller när kocken svalkade sin brända tunga med vin och följden härutaf.
(Verklig humor-esk).

 

 

n" En utförlig förklaring till bilderna. "n

 

 

För undvikande af missförstånd meddelas, att hela mitt jätteprogram helt naturligt ej kan visas å en föreställning,
en visas å samtliga då flera gifvas. Dessutom kan den ärade publiken vara öfvertygad om, att jag alltid vid ny turné gifver
t genomgående nytt program, således: ALLTID NYHETER!

För undvikande af trängsel börjar biljettförsäljningen en half timme före föreställningen.

Biljettprisen endast 50 öre för äldre, 25 öre för barn under 12 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå 1910.

A.-B. Nyheter-nas tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teater
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain