#2123:

Den afI kritik och publik erkände och omtyckte

i lllllVllIllllllll till lllllllllllllllllllllll

gifver med benäget biträde af dragspelvirtuosen

Hr Hugo Jonzon

Stor Humoristisk

 

 

 

 

 

 

f dagen den
dagen den

kl.

 

kl.

 

 

 

Entré: I:sta plats

Idel nyheter!

 

 

Västerbottens-Kuriren.

Utom fina och intressanta bilder
bjuder Talias program fortfarande på
glada och humoristiska visor och ku-
pletter af Sven Leija - som redan,
efter hvad det vill synas, på några få
aftnar hunnit befästa sitt rykte så-
som en framstående humoristisk ku-
plett- och vissångare. Titta också på
hans :utomordentligt präktiga mimik
och herrskapet skall skratta sig till
tio års förlängning af sin lifstid.

U mebladet.

Den humoristiske berättaren och
vissångaren Sven lveija, sjunger munt-
ra visor och berättar med schwung
och god verkan. Hans mimik är
präktig och hela hans uppträdande
rutineradt. Han hälsades med applå-
der. Hela aftonen i går var Talia be-
sökt af fulltalig publik.

[- En glad ailcn ullcivas!

 

 

 

Skrattretande program!
u Slor succé i södra och mellersla Sverige!

Utdrag ur pressen.

Västerbotten.
Vissångaren och berättaren Sven
Leija har stor mimisk talang och
sjunger med fart och deklamerar
schwungfullt. Bifallet har varit det
allra lifligaste.

Karlskrona-Tidningen.

Vissångaren Sven Leija, som fortfa-
rande hvarje föreställning uppträder
à Sveabiografen, har gjort sig mycket
populär genom sina glada bitar, som
han föredrager med ett smittande hu-
mör. Särskildt äro hans fonografimi-
tationer af en mycket illusorisk ver-
kan.

Blekinge Folkblad.

Vid Ronneby Biografteuters före-
ställningar i lördags och i går med-

2:dra plats

 

 

 

lllll..

 

i verkade den högt uppburne kuplett-

och vissångaren Sven Leijn. Hr L. ut-
märkte sig för ett nobelt och korrekt
uppträdande samt vacker sång, hvil-
ket synbarligen slog an och sentera-
des lifligt.

Blekinge Läns Tidning.

-- - - repertoaren är storartadt
omväxlande och göres ypperligt, vare
sig det gäller groteska bondvisor, flna
kupletter eller historier. Hr L. är en
af de bästa i sin genre i helu landet.

Smålands Folkblad.

Sveabiografen bjuder på gästupp-
trädande af den populäre sångaren
Sven Leija, som på ett förträffligt
sätt föredrager en mångfald olika ku-
pletter ur våra senaste teaternyheter.
Publiken var förtjust.

 

3,7", plats

em.
em.

 

 

 

UMEÅ 1910. AJ). Nyheterna Tin-km

Information

Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain