#2115: Umeå Biograf-Teater Talia

og -Tea

 
  
   
   
  
 

 

Nytt program varjeq måndag och torsdag.
Vardagar kl. 6-10 e. m.

Rätt till ändring " Helgdagar kl. 4-10 e. m.
av programmet

förbehålles. i Biljettpriser;
35. öre à alla platser utom ett fatal
numrerade à 50 öre.
Barn och manskap 25 öre.
Tisdag kl. 5 e. m. barn l0 öre.
W Obs! Vardagar från kl. 6 e. sm. "u I

 

 

 

 

 

 

gg ff  PROGRAM - i gg

màndag den 22-onsdag den 24.
1:a avdelningen:

En automobiltur genom det
natursköna Lynmouth.

En av Englands vackraste trakter.
Med bergbanan. -- Genom byn på automobil. e- Floden Lynn.

Rekamens makt

eller

Champagne à la Tavlesjön.
Skämt. .

- Svenska bilder ---

Hos jämtländska fäbodjäntor.

Några intressanta bilder från livet i de jämtländska fäbodarna.

Vl"åtbodvåisendet i norden är iii-gammalt. Det poetiska. drag, som vilar dai-över, lockar
garna sörlanningen och stadsbor till ett besök pa fiibodvallarna, som stundom ligga flera mil från
bygden. Bönderna från samma. by hava merendels samma fiiibodvall. 1:)agen :före boförningen är
det liv ooh rörelse i byn. lxrornas råniande, fårens brökande, lnnnlars skällande, koskällorna ooh
barnens skrik, då stridsl-vstna kor drabba samman, allt detta. fyller luften med en egendomlig
musik vid avfärden från byn. Med en viss värdighet följer skällkon afåibodjàintan" i halarna och

 iifiotlaffttmen  man framme vid kornas sommarboningar. in " i f:

Livet i fabodarna har förlorat mycket av sin ursprunglighet, men huvuddragen äro de-
samma som för århundraden sedan:v l, arla morgonstund måste "fitbodjantan" vara på, benen, ty
dagens sysslor iiro många. Ibland har hon ett vallhlion och då. .får hon stannay hemma ooh uträtta
hushållsbestyren, som basta i att kärna. smör, bereda ost m. m. Den ena dagen är den andra
lik, men "fabodljantan" iir alltid nöjd med sin lott.

Mellankommande part.

En rolig historia.

 

 

2:dra avdelningen:
WmmmllmEIIF-ÄRIEV W

  

A

v Värmlän inuarne t

y Bilden, som är utgången från A.-B. Svenska Biografteaterns ateljér i Kristianstad, Å
k mäter i längd I,400 fot, och är den första film som blivit inspelad i Sverige. Ä

P E R S 0 N E R:
y VBruksimtronen. Hrik, deras son. i w
k lVilhelm, hans son. Ula i Gyllbvv, förmögen bonde. Å
V Lotta, hans dotter. låritta, hans dotter. 1
I Prosten. .lan Hansson, vid sjön, torparo. v .
k " Sven Ersson i Hult, namndeman. Anna, hans dotter. Ä
liisa, hans hustru. liöparnisse.
r .lb-ängar ooh pigor, botiåtning och bondfolk. 1
lilöliando danser utföras under stivckot: iltlrvvkdalslmlska, .lössehiiradspolka ooh
ä Vingåker-mlansen. fltingdans. 4
Den rike namndoihannen Sven Ersson och stor-bonden Ola i (livllblv hava en
dag;I enats om sina. barns gifternnifl.
De hava (look gjort upp räkningen utan värden. Erik, naminlemaunens son,
y och torpaidottern Anna. hava länge älskat varandra, men  vågat, yppa. sin kärlek för
föräldrarna, tv gubbar-ne hava sedan åratal tillbaka varit bittra. fiender. r 3
L Nu, då. Sven före-lägger lilrik sina. planer, finnes inget att väljapå, th ik erkan- 
V ner sin kärlek till Anna orh förklarar, att han aldrig gifter sig med någon annan.. 1
Sven Ersson, en man som ar van att .i allt bliva. åltlydd utan motsägelse, beslu-
t tar, trots sonens vägran, att han orh Britta. skola. bliva ett par. Han går fördenskull Ä
till för-samlingens prost för att att-tiga lysning.
y Söndagen kommer. Miyrkot folk har tgått till kyrkan. .Anna ar on bland åhö- 1
.rarne Predikan iir över ooh bland kungörelserna upplöses lyysning första gången mel-
L lan lilrik, Sven ltlrssons son, ooh lårittaptllas i (lyvllb)r dotter. Anna bares ut under A
V allmän förvirring. När hon åter vaknar till sans, har olivekau så. diupt gripit henne, att 1
hennes förstånd blivit omtövknadt.
k Vansinnig,l irrar hon ikrinjo,r i skogen rnndt sin faders koja. liln dagmöterhenne Ä
prosten på. hennes .irrfåltrdeia Han föreslar en liten roddfiird nt pa sjön ooh Annafölljer.

har han kommit åter och skyndar åstad för att träffa sin älskade. Han kommer till
k .lans stuga och ropar .jublande lnrnnes namn, Anna hör ltlriks röst och vill skynda A
V honom till mötes. Vl sin virrighet reser hon  ur båten, ot-h störtar i vattnet. lllrik 1
k springer utan betänkande ut i sjön för att bistå henne.

y Under det att,y detta. skett, har lilrik varit lan-tsénnl av sin fader. .lust i dag 1

Prosten skyndar hem och lita-tittar, att både lflrik ooh Anna mnlunnmit. Sven
Ersson, som följt efter lilrik, kommer lagom fram för att få. höra prostens berättelse.
Sven ooh .lan bli båda  skakade av olnvrkan, att de försona. sig, troende detta vara,
r ett straff för allt sitt hat ooh onda sinnelag. 1
Dock, det otroliga har skett. lflrik ooh. Anna., som bort-förts av strömmen, hava.
k blivit räddade i sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder mer för deras förening, och A
V brnkspatronen håller bröllop under dag-arne tre. i 1

 

 

 

 

 

 

 

EA AEEEIIEMIIEMEk Ä Eg

 

 

Umeå mia., Aktiebolaget Umeå Tryckeriof. Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain