#2110: Umeå Biograf-Teater Talia

PROGRAM

Pris 5 öre.

M unkebjerget i Danmark.

Sällsynt storslagna naturscenerier fràn en af Danmarks vackraste trakter.

Slaktarens pröfning.

En mycket rolig skämtbild.

Japan.

Folklif, byggnadsstil och härlig natur.

ligt orginella bilder man kan få se

Till de mest hänförande, egendom:
äro dessa Japanska scenerier från

flodfärder, forsar och vulkaniska springbrunnar.

Försumma ej att se det vackraste som fins i
Den uppgående solens land!

W
Ny
konst-
film.

NAPOLEON

OCH

FURSTINNÅN AF HATZFELD.

Skållcspell i f) akter.

W

lntet i
nerv-
kittlande.

få

Handlingen tilldragcr dels i kungliga slottet Berlin, dels i inarskalk Hatzfelds salong.

Sista akten i kejsarinnan

.losephines salong i Paris.

Spel och isceiisättning af denna bild gör att man glömmer att det är en kinematografbild man
har för sig, det verkar silsoin ett verkligt skådespel och man lyssnar ofrivilligt efter orden.

Första akten.

Den 16 Oktober 1806 gick ryktet om att slaget
vid .lena var förlorat för Tyskland. Snart stod den
fruktade korsikaifien utanförBei-lins portar. Friedrich
Wilhelm lll drog i största hast till vliönigsberg
och uppdrog ät iiiarskalk Hatzfeld att öfverlamna
stadens nycklar åt Napoleon.
X

Andra akten.

Den 27 Oktober inottager Napoleon staden Ber- i

lins nycklar och hyllar Friedrich den stores minne.
, . .

Fjärde akten.

lflurstinnan af Hatzfeld kastar för Napoleons
fötter :Han visar henne Hatzfclds bref och hon
förstår, att hennes man är förlorad.
Napoleon ropar på general Rapp.
- Ar min befallning utförd?
Nej, eders inajestät.
Hvarför icke? Och dödsdoinen?
Ligger pä bordet bland eders

papper.

inajestäts

 

VVVVFW-rllvåiwäfägai i tviiciacfiilfiliii i Ndi Vnvidia Linux-i :itu
beslagtagna posten ett bref från Hatzfeld. till .Friedrich
PWilhelm med uppgift [i sammansättningen af Napo-
leons här tillika med smädliga uttalanden om kej-
saren.

General .ltapp erhåller i uppdrag att arr-estera
och låta skjuta Hatzfeld för liögförräderi. Generalen
protesterar, men måste dock till slut lyda, dock låter
han dödsdoiiien ligga kvar bland Napoleons papper.

Tredje akten.
ltlurstinnan af Hatzfeld erfar den fruktansvärda
dom, som var fälld öfver hennes make och ser hur
han bortföres; icke anando det brott, som han är
anklagad för, skyndar hon, klädd i svart, till Napo-
leon för att biidtia om nåd.

 

 

Napoleon finner papperet och

   

Napoleon gifver fiirstiniian papperet, och dar-
rande kastar hon det på, elden. Vid dess flammor
ser man på den strange korsikancns ansikte ett drag
af godhet.

Femte akten.

En dammig husar lämnar kejsarinnan Josephine
ett bref, det innehåller:
"Dyra Väninnal Mot en fru, som älskar sin
man, kan Jag icke vara hård.1 Du ser, att ljag
älskar de goda och tillgifna fruarna. Vet du hvar-
för? Därför att de likna dig.

Pa återseende

Napoleon. H

ydalen

Jämtlands fagraste, mest idylliska turistort.
Bonden Per Bertilsons stora lifsgärning.

Denne bonde, numera genom turister världsberyktad, har af en oansenlig fäbodvall,belägeni
dalsänkan mellan Västfjället och Drömmen, skapat ett helt turistsamhälle, med egen postanstalt. Per
Bertilson har också. pa egen bekostnad sprängt landsväg mil genom eländiga bergstrakter frän
Hallen vid Storsjön och till Bydalen. När han för cza 4 är sedan nästan ruiner-at pä detta uppoff-
rande företag, insamlade hans beundrare cza. 30,000 kr. ät honom. Men med dessa päiigar gjorde han,
eli sig själf nytta, utan lade ned dem till åvvdalens förskönan-de. I i,

Per liåertilson, som sivnes, å den lyckade bilden, ridaiidc en af sina hästar, är en äkta .Jämt-
landsbonde, som, trots societetslifvet i hans lilla rike, ännu aldrig burit en stärkt krage. Han är nölid
med sin bondhabit och sin järnpipa.

H uru skomakaren häm nas.

ltoiiiisk sccii.
, y r. V 
S It A. D ESIJEL A R IL."
Herr Max [Jinder vid Yariifitifis-Ylfeateru.
Herr ilfrendenne vid Vhatliket-rlleatern.
lilrökeii hloiitavon vid (ir-viiiitiase-Vlleatcrn.

Max skall denna afton fira sin förlofning med fröken Marta liabaste. (lcksåi1 ägnar han. sin
toilctt den noggrannastc omsorg. l)et är endast hans kängor som icke äro riktigt i lag och han tittar
därför pa vägen in till sin skomalnirrn v

Däriupptäcker han emellertid snart att skoniakaren-s hustru en särdeles tilldragande ling
dam och försöker tiiisa till hcnnc. Den äkta mannen rakar i fruktansvärd vrede, men Vlörstar att he-
härska lflör att hämnas passar han pa att placera ett par riillskridskor iinder den unge mannens
skodon och förflvttar honom sa ganska hålirdhändt ut pa gatan. Rullande, glidande och under fafängay
försök att atervinna Iiänivikten, ramlar Max om en liten stund omkull pä gatan, där han gör allt hvad
han förmar för att befria sig fran sin oltvcksaliga. fotbeklädnad. Hur i all Världen skall han nu hinna
dit pa den bi-stfiiiida tiden. Han ropar an en droska och befiiiilier sa ändtligen efter cn stund fram-
för den älskades boning. Ålcn tack vare dc fatala skridskorna gör han en lika VIjäininerlig som oväntad
entrf- och hans fästmö, som tror honom vara druckeii, öfveinämnar sig ohifiidadl at sin löriivrllan, un-
der det den blifv-(iindc svärfadcrn utan krus tänker kasta honom pa porten. llä ser sig Max ingen an-
uan utväg än att tala om hola historien, och under allmänt Ijubel tar familjen honom ater till nad.
Herr Mad liindcr, densainme som bl. a, spelat"Noldatcn som amma", är alltför välkänd som publikensl
giinstling för att vi skiillc behöl-va päpeka hvilkcn succfis hans iitlnnordentligi roliga piw-stationcr komma

i i heta plats 35 öre. 2:dra plats 25 Öre.

en
 . Barn dito 25 ,, Barn dito 15 i,

Rabattkuponger med 25 biljetter (50 barnbiljet-
Hvarje Måndag nytt program!
lfincå, 1910, Aktieblolaget lvineil lllrvckcriri".

  

I ter) kosta lla plats 8 kr., 2:a plats kr. 5! 50.4
TALI A-

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain