#2103: Umeå Biograf-Teater Talia

Föreställningar:
Vardagar kl. 7-10 e. m.
Rätt till ändring Helgdagar kl. 4-11 e. m.

av Programmet oss! Lördagar från kl. 7-11 e. m.
förbehåues.

 

Biljettpriser:
1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Barn 25 och l5 öre utom vid barnföreställningen
fredagar kl. 6, då entréen för barn är 10 öre.

0bs.! Nytt program varje måndag. I
-gg ...I PROGRAM b 

 

 

 

 

 

 

Obs!P Hela veckan 11--17 Juli.
Kapellmästare: ÅHr FR. SÖDERBERG.

Stockholm:

Dess parker och vattenkonster;
Ny, lyckad bild, utförd av den svenska bildfabrikanten, A.-B. Sveafilm.

Hemmets barometer.

Skämt.

 

I u nderbara pärlan..
Storslaget dramatiskt skådespel.

llln gäng funno några fiskare vid havsstranden en pärla av sällsynt storlek och glans.
Glada ilade de till en rik köpman för att erbjuda 110110111 densamma.

Köpmannen var ust hemkommen från en längre utländsk resa, dä 1111111 anmälde en
fiskare för honom. En vink, och ödmjukt trädde fiskaren under glad förväntan in i det med.
utsökt lyx inredda rummet.

Dyrbarheter och skatter av varje-handa art hade köpmannen fört med sig hem frän av-
lägsna länder, men alla överträffades i skönhet och glans av pärlan, som erbjöds honom. För- I
tjust betraktade han densamma och belönade fiskar-en rikligt för hans fynd. Han befaller sin
omgivning att avlägsna sig, för att ensam kunna i lugn njuta av att se pärlan. Under det köp-

domlig kvinnogestalt, vilken kärleksfullt träder honom till mötes. Fattad av brinnande kärlek,
heder han henne att bliva. hans maka, och lycklig över hans kärlek, ger hon honom sitt ja-ord.
Aren av vilka ej heller pärlan lämnas oberörd, ungdomsglans och skönhet hava försvunnit.
Likgiltig hans make förbi henne, och en dag stär den sorglig-a sanningen klar förfhenne, att
hans kärlek harislocknat för alltid. Förtvivlad överlämnar hon sig ät sin namnlösa smärta. Att
leva utan kärlek anser hon omöjligt och förvandlar sig därför äter till pärla. Då köpmannen
kommer hem, märker han att hans gem-fil frånvarande, men han saknar .henne icke, och då han
upptäcker pärlan, har hannendast en tanke, nämligen att sälja pärlan, för att på. detta sätt slippa
påminna sig sin hustru. Anskönt pärlan förlorat i glans, förmådde den likväl uppväeka beundran
hos dem, till hvilka 11011 blev erbjuden till salu. Redan har en beslutit att köpa henne, men då
han beundrande betraktar henne, ser han plötsligt hennes hjärta. Det är hjärtat som ännu klap-
par av kärlek till maken. Förskräckt vänder spekulanten bort och inte för nägot pris vill han
numera köpa pärlan. Afven köpmannen upptäcker nu till sin förfäran hjärtat och skyndsamt ilar
han till stranden och slungar pärlan i havet.
Tiden gär och köpmannen, som nu blivit gammal, tänker ofta med vemod pä den tid
som flytt och önskar 1115.11gen gäng det gjorda ogjordt, men förgäves. En dag erbjuder man
i honom en pärla, som nyss blivit .upjtifisk-atl. Han belönar fiskar-en rikligt och denne vandrar
förniiijd hem igen. Dä den gamle förtjust betraktar och kysser pärlan, förvandlar den sig till en
vacker kvinna och i denna igenkänner han genast sin gemäl från forna dagar. Pärlan, ätergiven
 havet, hade äterfätt sin forna glans. Kärleken, som han trodde hava slocknat, flammar äter
upp i hans hjärta, men då han vill sluta henne i sina armar, viker hon tillbaka, och fattad av
fruktan att äter förlora henne, följer han efter henne mot stranden, där han fär se henne dansande
med sina systrar. Havet utgör intet hinder för honom, hans enda önskan är att sluta henne
i sina armar, han stiger ut i de skummande böljorna, en väg och han är för alltid försvunnen
ur var asvn.

Fågelstud ier.

Zoologisk naturbild i färger. j Utomordentligt intressant och lärorik.
Betvivlar Ni kinematografiens förträfflighet och särstående egenskaper som åskådnings-

materiel, då bör Ni se denna bild.
Årets mest uppmärk-

Säsongens clou I! P 0 I f I!
bland skämtbilderl I a i.  I sammade skämtbildl
Denna bild av Max Linder är mycket originell, då den för äskädaren visar en biograf-
förevisning pä biografduken, d. v. s. man ser pä duken en biografsalong med pägäende föreställ-
ning. En av de där närvarande igenkänner sig till sin fasa, figurerande duken i sällskap med
en dam, som inte är hans gemäl. - I
Ovanstående bild är en ultramodern fars, mästerligt genomförd, oförarglig och mycket rolig.
Då. den ärade publiken vet, att Talia icka brukar beskriva skämtbilderna i allmänhet, utan endast
omnämna dem programmet, torde detta vara en tillräcklig garanti för att denna bild ej är stöpt
i det vanliga måttet, där huvudlieständsdelarna äro mer eller mindre motiverade kappspringningar
och andra tokerier. i v

VV WIVBIHIVEHIVEIHIV

Hrr Officerarel Något HNon plus ultra" Hrr Militärerl
I .

i vill jag denna gäng bjuda på, enär jag lyckats erhålla en 1
I

I

 

 

Vi

 

L

 

 

stor, överlägset lyckad serie

Modärn terräng- och hinderritl

av Italienska officerare.

Ett storartat attraktionsnummer! Filmens längd 114. kilometer!

k OBS.! Då denna bild är anskaffad uteslutande med tanke på min trogna mili- k
I tärpublik och för att tillmötesgå mångas uttalade önskan, vågar jag hoppas, att I

V ingen militär uteblir från veckans gedigna program. 1

lår Alm-mimmlmlmlk Al
OBS.! Vanlig entré 35 och 25 öre. Vördsammast

gå B-ROR ABELLI. 

Unmfi 1910, Aktiebolaget Umeå Tryckt-rim". i 5 

 

 

 

 

 

 

 

v r hmmmbenndrfandievbetraktnrvfrörlän,iförvandlar den sifr ilötsliort till en underbart vacker VVun "- -. i g i w
l h l h. a

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain