#2099: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeo Biograf-TeamI

 TALIA.


.

lw .

  
  
 
 

 

Föreställningar:
. Va daff-1 "i kl. 6- . .
Rätt till ändring r gar 10 e m
av programmet Helgdagar kl. 3-10 e. m.

förbehålles. I I
Biljettpriser:

1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
Barn under 12 år 15 öre.
Hälgdag inga barnhiljetter senare än kl. 5 e. m.

iv 0bs.! Nytt program varje Måndag. "u I
Ett P Ros-RAM gg

den 25 April t. o. m. 1 Maj.

Expressnyhet!

en stora Hudson-Fulton-fästen- i Newyork
den 1 Oktober 1909.

100-àr sedan världens första ångbàt visade sig på Hudsonfloden.

 

 

 

 

 

 

 

Arnerileinzirne hnva. lätit bygge. en kopia av den forsta änghäten oi-h svjiiisättn- denna. piln
minnesdngen. Storm-mdr: :fästliglieteiz Milliontals människor 1 rörelse.

l. Militärisk skeppspnradf 2. Aternivzindr- av den Hörsta. änghå-ten, litvggd :iv Vlllulton 1809.74
Ill. l"r;nnföimide :iv "Hall"1nooii"". lrvp-gd ziv Henry Hudson. (len första. prissngerarehät, som.Å kon-i
till Newyork lijllll.

En plågad svärson.

Skämt.

På konungens befallning.

Historiskt, storslaget skådespel i manga avdelningar
Vi se." av-MlGHAEL CARRE. f Mer-V f- V g

skÅoEsPELARE;

:Fru Mathilda, (lauiniont "vid Varieté-tentern. Herr Dupont Mnrgond vid Odif-on-tezitern.
.Fröken Andrin Mnrly vid Poiittes län-:sinus- l-lerr Angelo vrd Samah Bernhnrdt-teätern.
teatern.

 

l-lienrik lV är ute på1 jakt ooh tiger sig en stunds vil-fi vid Mireloups kvarn. Konungen
får snart. syn på. mjölnarens vackra. dotter. lilndern har fiir-ersätt att hon skall hliva. gift, med
en fin herre och ieke med någon av alla. de hondpqikar, som svär-ina .kring henne.

Den gode konungen beslutar sig :för :Vitt uppfylla mjölnnrens önskningar och skickar den
ung-n flickan., som ioke enar vad det är ifråga om, med. ett hud till sitt: gnrdes överste7 äthvilken
han ger i uppdrag ätt hortgittn lnidbärerslnin med den vackraste av regementets nndeniffieemre.

i Men den unga. Flickan, som ieko är av sännnn. åsikt som sin fader7 träffar sin älskade
oi-.h strinnnr med honom, i det hon her en gmnnnil gunnna ntt iramläinnzi hrevet. Dä. denna. an-
ländt till lägret ooh over-sten kungioit hrevets innehåll, hlir det stor upjoiständelse bland under-
efifirerar-nä., hvilka. alla frukt-a. att deras fysiska. tiireträclen skola. tvingay dem in i ett sä. tögeange-
nämt äktensleip. :Dä Henrik lv får reds på. det underliga sätt varpå, hans vilja. lilivit sätt i ver-
ket, skyndar han till platsen, för ätt undvika att någon nv hans tappra gossnr skola loli offer för
en sorglig förbindelse, men kommer vFör sent, i detntt kyrkan redan välsignnt bandet mellan
den verkl-:iste unrlerottieern och gumman. Henrik ville åtminstone lindra4 det sär, som han ofri-
villigt tillfogat sin ollvcklige tjänare, ooh hänger sitt eget tapperhetskors kringI hans hals.

Michael (färre har kanske aldrigI vin-it lyif-khg i något :iv sina. verk som .i just dette...
där han nedlagt hela sin rika. :fantasi och store talang. Skådespelarna häva även är sin side, pä,
Mr gynnar-:ligen herinnvärt sätt, gått i kind med sinii uppgifter.

Paus- -- Musik-
Korkindustri i Les Landes.

Synnerligen intressant.

Vlim-ken insamlas påy våren, då man indelnr hal-ken i rutor, som smide-.in än ytterligareklyväs.
lillen kork, som Ianvändes För falirikatirm :iv fliiskkorkar, måste vara av särdeles fin textnr samt
test oi-.li elastisk konsistens. Sedan ämnet uuden-gått en massa. olika. behandlingar, som avse
att hihi-ingay dets-runner tillräcklig smidig-het oeh vithet, utformas korlmrnn för hnndoeh mekaniskt
medelst svarvning;r oi-h skärning.

Den tjusga tenoren.

Komisk scen, spelad av G. Marean.
Eny verkligt rolig skämtbild.

Vierwaldstädtersjon i Schweiz.

Harliga naturscenerier.
Med en av de småL rask-ä. Liiissagerareängarna., som i den livligav turisttiden över-lastad,
v V I . O . u. I. . 7.. , "IV A..-
ntt den. minsta. ståpiats upptagen, foretaga vi en tur omkring pa. den hat-liga lv .rerwzildstadtersion.
Vi passeraI lieständigt. orter, vars klang;- återkallar minnet om skönrlieläglenhet och praktik
.full utsikt, som: W eggio, Ger-san, Brunnen,I liluelen, låeekenried o. vu, eller vi erinras om den
stigen, hvars hedrifter äro olösligt knutna. till dennaJ sJo: lVelhelm Tell.

 

 

Musik till alla bilder av 1:sta klass pianist!
Enbart musiken är värd den låga eritréenlI
Enastående tydliga leilder!V

 

 

 

 

 

 

 

 

än

Umeå mio, Aktiebolaget Umeå Tryckt-fier. Program 5 öre

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain