#2096: Umeå Biograf-Teater Talia

Obs.l Ändrade tider:

Vardagar kl. 7-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-11 e. m.

Biljettpriser:

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles.

Barnföreställning Fredag kl. 6 e. m.
entré för barn intill l5 år. Eljest
.inga barnbiljetter.

Nytt program varje måndag.

 

 

1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
IO öres

M- OBS.! Söndag sista dagen! .M

.l

 

 

 

 

 

A

l
l
l

l
ll

W

 

";PRocRAM är

den 30. t. o. m. den 5 Juni.

Kapellmästare: Herr FRlTHlOF SÖDERBERG fràn Stockholm.

Leo Tolstoy.

Slottet och parken omkring Jasnaja Poljana.

En vild cykeltur.

kämt. .

Wmmmmmmmm

OBS..r Nedanstående i Danmark uppförda dramatiska
skildring är det största ochv mast storartade som
hittills uppförts. Filmen till denna bild är den

i längsta som fuisats i Umeå.

Arvingen till Kragsholm.

(Det första i Skandinavien inspelade större värk som visats i Umeå.)

Spelad av framstående danska skådespelare på samma plats som händelsen.
en gång har tilldragit sig.

Märkligt gripande bildverk. Första rangs sensationsnummer.

AVDELNING, I.

Den gamle godsägaren är nödsakad att resa bort för att på en
längre sjöresa återvinna de krafter, som en långvarig och hård sjukdom
berövat honom. Innan han lämnar godset, insätter han sin äldste son
som sin ställföreträdare, påminner honom om de plikter, som följa med
att vara slåktens överhuvud och manar honom till att hålla släktens
.gamla traditioner i ära. Den nye herrn har dock andra begrepp om
plikt och ära. Den ena strålande fästen aflöser den andra, nätterna gå
till dryckenskap och hasardspel och dagarna, hvilka borde användas till
arbete och uppsyn över godsets drift, sovas bort. Speldemonen har
slagit sin klo i den unge mannens själ, han för-spiller natt efter natt
och vad värre är, förmögenheten minskas. Snart är godsets kassa tömd
och, användande sin fullmakt, upptager han det ena lånet efter det an-
dra. Till slut sker då också det som måste ske, det hela ramlar sam-
man. Han förmår icke att prestera de stora avbetalningar han förpliktat
sig att betala, och då han fegt har förtegat sakernas rätta ställning för
sin moder och syster, är all hjälp omöjlig. Ett telegram, som systern
avsänder till fadern, når först denne då allt är försent. Då han an-
länder hem, ha kreditorerna allaredan satt sig i besittning av fädernegodset.

I AVDELNING 11.

Den dag fadern väntas hem, har den unge mannen druckit sig
från sina sinnen, så att den gamle mannen får yttermera uppleva den
sorgen att uppsöka sin förvillade son på landsbykrogen, inveckladi slags-
mål med karlarna, men- då är tålamodet slut. Harmfull jagar han ho-
nom bort och förbjuder honom att vidare visa sig för honom. Skam-
full tumlar den unge mannen åstad och ser kort därefter sina gamla
föräldrar och sin syster, fattiga och utblottade på allt, köra bort från
släktens gamla egendom. Ledsen över sitt förspillda liv, vill han låta
en revolver-kula göra slut gå sitt unga liv, då en ung gårdsmansdotter,
som länge älskat honom, kommer till. Hon inger honom mod och be-
Vder honom att resa med till ett främmande land, för att söka upprätta
hvad han förbrutit samt vill stå honom bi, och pängar har hon också.
Rörd över den tillgivenhet hon visar honom, följer han henne, och ge-
nom strängt arbete med flit och trofast sammanhållning lyckas det dem
att mångdubbla sitt kapital och samla så mycket, att de kunna resa hem
och friköpa familjen från deras bekymmersamma tillvaro och återlämna
till fadern släktens gamla egendom.

Överträffar allt vad hittills visats. I
Absolut enastående dramatiskt mästerverk.

.
hmmmmmmmm

Helsingborg med omgivningar.

Svensk naturbild.

Guldet frestar.

Komiskt.
Mai-karneval i N izza.

Förtjusande vacker bild i praktfullt kolorerade färger.

 

OBS.! Vid barnföreställningen fredag kl. 6 hela programmet.
Alla bilder med välanpassad musik. I

V14

ll
l
ll
i

k

ll

l

i
i

L

i

l
i

Å .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umf-fi min, Alzlielmlnget llmvfi rlirat-.t-riR-r.

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain