#2090: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeå Biograf-Teater

Nytt program varje måndag och torsdag.
Nyrestaurerat. Bekväma sittplatser.

 

 

     
   
 

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM.

Biljettpriser:

1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
0st Ett fåtal numrerade extra rymliga platser 50 öre.

Vardagar kl. 6-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-10 e. m.

Barn intill cza I2 år lzsta plats 25 öre, 2:dra plats 15 öre. 1

Barnföreställningar alla tisdagar och fredagar en-
dast kl. 5 e. m. 10 öres entré för barn

intill" cirka 15 år.

 

 

 

...J
Eg.

Ny kapellmästare: Herr FRITHIOF GUSTAFSON.

Fr. o. m. d. 8 t. o. m. d. 10 Augusti:

1- Ur silkesmaskens
liv.

Utmärkt intressant serie.

2- Den elektriska
tråden.

Komisk tricktilm.

mkonstiilml Konstfilmlm
3- Broder Vencenti.

En av den store kmistniiren .ltafaels lär-
jungar var .Julius ltmnain. ltonniin är en
kanslriifull yngling och han älskar en uni;l
skön infinini. Da han inser att hans .kär-
lek ar hopplös, beslutar han sig för att ga
i kloster. En tid föl-går, broder Vencenti
söker frid för sin försmaktande själ, men
.för hansvögon visar sig allt-id den kvinna,
hvilken han älskade mer än sitt liv. Han
ser hennes inadonnz1.-ansikto, hennes milda,
rena ögon. Som en demon förföljer honom
alltid den. som han icke kan glömma. Slut-
ligen målar han en tavla, föreställande Ma-
rias himmelsfärd. Abboten beundrar tavlan
cch den vackraste platsen i kapellet blir ut-
sedd att hänga den på.. Hrvktct om tavlan
har spritt sig och. det kommer mycket .folk
.för att se mästerverket. En dag  bland
de besökande också. den, för vilkens skull.
Vencenti gick i kloster. Han för henne om-
kring i klostret, men som han. ar mycket
förändrad genom munkhcklädnaden, känner
hon icke mer igen honom. De komma
också, till niadonnatavlan. Länge star den
unga frun framför tavlan och finner att ma-
donnan i varje (lirar,l liknar henne. Broder
illencenti betraktar scenen. .Hans hjärtaho-
tar att sprangas sönder. men. eden, avsa-
gjelsen nedslåir hans lidelse.

Ater en besöksdag. .Denna gang är det
.Rafaels lärjungar och abboten visar själv
omkring,I de besökande. Pa afstånd följer
broder Veneenti dem och slutligen kommer
man framför hans tafla. Konstnärerna be-
trakta den med förvåning och se efter konst-
när-ens namn. De fraga abboten, hvem bro-
der Vencenti. var, och denne visar nu den
på afst-frnd stående brodern. De besökande
äro borta. och abboten träder bort till Ven-
centi, säg-ande: "Br-oder, man beundrar dig
såsom konstnär. Efter betraktandet af din
tavla fråga alla, hvem som iir mästaren. Man
beundrar väl tavlan, men mera dig;I såsom
dessr skapare. Till. Guds högre ara bör du
därför offra ditt namn och utplåna det på.
denna tavla,  att åskådaren icke drar dig
som konstnär, utan upptagor intrycket helt
.i sig som madonnan gör -palionom." Dessa
.hårda ord träffa Vencenti hårt, men .full
av undergivenhet tager han penseln, som.
man räcker honom1 och stryker sitt- namn.
Med dessa bokstäver käns det för honom.
som om han själv blivit strul-:en iii-levnads-
.hoken och han knäböjer för att giva sinsial
frid och för att glömma denna världen.

4- Resa pa Gottland.
vänyckade under.

1.. Ankomst till Visby. 2., Vid våg-

brytaren. 3.. Kyrkornin. 4.Panorama

över Visby med dess många ruiner".
5. Norra Ringmuren., 6. Osterport.

7,. Stora torget med ruin iSanct Ka-

rin). 81. Burmeisterskahuset, en av
de största sevärdheterna i Visby.

9. Riksbankshuset. 10. Visby börs. .

11. Gammal gata i Visby. 12. Dom-
kyrkan iSankta Maria), den enda

bibehållna av stadens" 16P kyrkor.-

13. Nol-report. 14. Kruttornet. 15.
Strandpromenaden. Visbybo-rnas älsk-

 

 

märkvärdig klippformation söder om
Visby. 17. Rövare Liljas hala. 18.
Rankor. (Klippformation vid kusten.)
19. Klipparti från Stora Karlsö. 20.
wLejkai-nw vid sLilla Karlsöw.. Egen-
domlig stenformation, liksom ett lejon-
huvud. 21. Hovbergsgubben o. hans
skattkammare. 22. Artillerister vid
Fårösunds kustartilleri spelande det
för gottlänningarna så. omtyckta spe-
let. 23. Havet vid månsken.

5- Kokerskans giftermål.

Kolossalt roligt.

 

 

Fr. o. m. d. ll t. o. m. d. 14 Augusti:
1.

Amazoner under
oli ka tidevarv.

Koloreradt.
2.

Ci rku sl iv.
Stort, spännande drama.

1. Cirkustältet. Föreställningens
början. Första numret. Josues, den
lille trapezkonstnären. Olyckshändel-
sen. Josues moder störtar fram och
bär sin svårt skadade son inien när-
belägen loge. En omänsklig cirkus-
direktör. Boi-tvisade.

2. På vägen. Två olyckliga. En
bön vid korsets fot. .Barmhärtighet
Josues tillfrisknande.

3. Efter 10 år. Josues hemkomst.
På väg till cirkus. Elden är lös.
Räddningen. Igenkänd. Försoning.

3.
En modärn djur-
klinik.

Denna högeligen intressanta bild
visar oss några av de anstalter, som
vidtagits för att bringa snar hjälp
åt alla de olika djur, vilka genom
sjukdom eller olyckshändelse blivit
skadade. Katter, blundar, hästar,
kaniner m. ii. andra djur draga för-
bi våra blickar på väg till kliniken.

Den ytterst vällyckade bilden skall
med säkerhet väcka mycket stort in-

tresse hos varje åskådare.

4.

Naturscenerier.

5.

När Hans går till
Greta.

Stor skrattsuccés.

 

 

Eg lingspromenad. 161. Getsvältan. En
1

 

Unn-ii min, Aktiebolaget Urmii Trycker-iaf.

Program  öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain