#2089: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeå Biograf-.Teater

    
 

, TALIA.

 

Nytt program varje måndag och torsdag.
Nyrestaurerat. Bekväma sittplatser.
Rätt till ändring . . .
av programmet Biljettprlser:

förbehålles.

Vardagar kl. 6w10 e. m.
Helgdagar kl. 4-10 e. m.

 

IO öres entré för barn

 

 

Höstsäsongen börjar1 Augusti.

1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Obs! Ett fåtal numrerade extra rymliga platser 50 öre.

Barn intill eza l2 år lzsta plats 25 öre, 2:dra plats l5 öre.

Barnföreställningar alla tisdagar och fredagar en- I
dast kl. 5 e. m.
intill cirka l5 år.

.  -..I

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

fr. o. m. torsdag den 4 t. o. m. söndag den 7 Aug.

wmmmmmmmmw
A L

n Svenska bilder: .m
4 1.- En sommardag På Nääs- i
i

Nääs slöjdseminarium. Folklekar, lekar, gymnastik, festliga upptåg m. m.
w

i

"I

 

Särdeles intressant bild fran svensk institution som tillvunnit sig världsrykte.

Cirka. en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägna stationen Floda.
Härifrån gör nian en kort ängbätsresa längs Säfvelängens sköna stränder ooh kommer
så. upp till det för sin inetodiska undervisning i "tsloyd" världsberyktade Nääs slöjd-
seininarium .

Aiilagdt är 1.872 av Grosshandl. Aug. Abrahamsson, har slöjdseminariet ioke allenast
i de nordiska länderna tillvuiinit sifr stor iippmärksamhet, utan även i utlandet har man
livligt intresserat sig för denna säregna läroaiistalt i svensk bygd. Sålunda har anstalten
till dato varit besökt af 4,000 elever, hvarav 1,100 utländingar tillhörande 32 olika nationer.

Med sin huvudsakliga uppgift att verka för införande av en pedagogiskt fattad ooh.
metodiskt ordnad undervisning i slöjd har seminariet från och med 1895 förenat även
en annan undervisning, i danser ooh lekar. Det har nämligen i Sverige liksom för öv-
rigt i många andra länder visat  att ungdomen i hög grad förlorat lusten att leka,
och att även kännedomen omP och färdigheten i olika slag av lekar betänkligt avtagit.
Orsakerna till detta för hvarje vän av en sund och naturlig ungdom sorgliga sakförhål-
lande äro flera Vioch4 man ansåg det som en plikt att jämte slöjdknrsera även anordna
kurser för lärare ooh lärarinnor i friluftslekens teori och praktik. Dessa lekkurser hava
omfattats med stort intresse och ieke mindre än 600 lärare ooh lärarinnor hava hitintills
pä Nääs utbildats till lekledare.

Vära bilder äro tagna vid ett tillfälle då de svenska kursdeltagarna anordnat en fest
för de utländska ooh. visa bl. a. några vackra uppvisningar i svenska folkdanser, säsom
Daldansen, Oxdansen oeli liläradansen m. fl.

1 V
hmmmmmmmmuxi

17

2- Hur man gör ett fullt hus

eller
Den sluge källarmästaren.
Komiskt.

Wmmmmmmmmyq
Å L

i 3" En indiansk snabblöpares roman.
A
1

En bild, som från början till slut följes med största intresse, enastående i
sitt Slag genom det att de uppträdande ära verkliga indianer. Inom ramen
av vackra naturscenerier upprullas här de mest spännande äventyr.
L
W
L

Händelsen tilldrager sig omkring är 1867, när guldet blev upptäckt i Black Hills,

l

i

dä SiouX-indianerna voro ägare av guldomrfidet och största delen av landet var okänt
för de vita. VDe stackars indianerna visste litet om de rikedomar som gömdes i dess
berg, ooh senare, när de funno dem, hade de bytt bort otroliga förmögenheter till de
Vit-.iV mot en liten obetydligliet. V id tiden för vår historia arbetade en gammal gruv-
arbetare heinligen på en jordlott och faim den vara rik pä skatter. Hans ålder bidrog
emellertid till att han icke var i stånd att stä emot de vedermödor som underkastades
honom, och Blue Clond, indianlöparen, finner honom döende pä klipporna. Tacksam för
dennes vänlighet berättar gruvarbetaren för honom platsen för hans hemliga gruva.
Blue Clond älskar en kvinna, och till följd av hans nyss erhållna rikedomar är han nu
i ständ att gifta  med henne. De bo redan i :Blue Clouds indianhydda, ooh medan
han en dag är ute oeli jagar, krnnnia tre cowboys till liyddan ooh söka av hustrun få
veta var gruvornas plats är belägen. Då hon nekar uppgiva detta, bortröva de den stac-
kars kvinnan. vUnder tiden har indianen återkommit, ooh då. han finner tältet tomt, för-
verkligas hans tanke, dä han finner en sambrero som tillhört en cowboys. Då han blir
nekad att läna en häst för att jaga efter de brottsliga, börjar han att springa, för att på
detta sätt upphinna dem. Den cowboy, som fätt lotten att taga hand om den försvunna
indiankvinnan, har bundit och kastat henne tvärs över sin häst, stigit upp i sadeln och
rusat i väg med halsbrytande fart. Blue Clond, med sin kännedom om spåren, lyckas
att hinna upp honom. Han hoppar upp pä hästen bakom cowboyn och en mycket spän-
nande strid uppstår på. hästens rygg, där den utsträckta kvinnan ligger kastad över dess
hals. lndianen strider vilt till dess cowboyn faller livlös frän sadeln. Indianen stiger
av hästen och lösgiver den särade kvinnan, vilken han tager tillbaka till sin hydda.

Y V
hmmmmnvsammmå

4- Delhi.

Bilder fràn en stor indisk stad.
Enastående naturmålning. Kinematografi i färger av Pathé Freres.

Pä de tränga gatorna med sina tegelhus, sem ligga pä branta kullar, se vi de glada ytt-
ringarna av en stor inuhainmedansk fäst. Vi bliva även vittne till underliga religionsbruk.

17

5- Petter på teatern.

Ett glatt intermezzo.

Petter fär biljett. 3. Ridän  upp.
7. Utfookad.

l. [pausen 2. Petter

blir rörd. 6, Nu blir det allvar.

4:. Petter har roligt. 5.

då

 

 

 

 

 

då

Eå

 

Unit-2": inte, Aktiebolaget Umeå Tryrkerivr.

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain