#2088: Umeå Biograf-Teater Talia

Nytt program varje måndag och torsdag.

Nyrestaurerat. Bekväma sittplatser.

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles.

Biljettpriser:
1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
0bs.l Ett fåtal numrerade extra rymliga platser 50 öre.
Vardagar kl. 6-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-10 e. m.
Barn intill c:a l2 år l:sta plats 25 öre, 2:dra plats l5 öre.

Barnföreställningar alla tisdagar och fredagar en-
dast kl. 5 e. m. l0 öres entré för barn I

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM.

intill cirka l5 år.

 

 

 

 

Ny kapellmästare: Herr FRlTHlllF GUSTAFSON.

Mànd. den iö-Onsda-
gen den 17 Augusti.

1. Mexikanska

arm en .
Militärbilder frän Syd-Amerika.

2. Fajanskonstnä-
rens triumf.

Bernard Palissy i sitt laboratorium.
Artistiskt kolorerad film.
Kulturhistorisk bild av stort värde.

.Bernard Palissy, den kände franske nn.-
turforskaren och. jiorslinskonstnåirifn, hade i
staden. Haintos fått  ett kärl av italienskt
eller spanskt fajans, hvars fina. glas-vr upp-
våii-kte hans beundran. Han beslöt att ut-
forska denna. glasyrs hemlighet, men det ena.
försöket efter det andra misslyckades. Vi
finna. hononi i hans laboratoriinn nttröttnd
och rnodfälld;V nägra närvarande vänner; för-
söka förgäves int-ala honom mod. .låliven
ensam, faller han i sömn. lV drömmen visa
sig härliga syner för konstnären: hans ly-
sande finmtidsdrömm ar taga gestalt :i briljanta
keramiska alster, med levande bilder. Och
när han vaknade, lindo han nätt målet för
sin 16-åriga strävan.

Palissy-fajjanser-na tillhöral nu den euro-
peiska kerainikens egondonilignste .och mest
fnlländade arbeten.

3. Endast en dröm.

Drama.

Skildrande, i ett flertal gripande moment,
en skövlad levnadslycka.

En gammal färjkarl och hans vackra
dotter sköta. överfarten i närheten av ett
gammalt slott. Soldater roa sig med tär-
ningspel, sjunga och spela. Endast en sitter
avsides, drömmande. Plötsligt ljusnar deti
hans ansikte, dä han ser färjkarlens dotter
komma. Hon hälsar honom, och de gå till
hennes gamle fader nere Vid stranden. Sol-
daten tillstår sin kärlek till dottern och den
gamle mannen gläder sig över att fä en
svärson. Emellertid har den unge slottsherrn
redan länge beundrat den unga flickan, och
en dag tillstår han för henne sin kärlek, men
hennes hjärta tillhör redan den andre. Den
unge adelsmannen kan icke glömma henne,
han grämer sig så., att det faller hans mor
i ögonen, men dä hon frågar, hvad som fat-

tas honom, tiger han endast.

Krig är förklarat och de unga soldaterna mäste
draga nt i fält. Efter någon tid återvända krigarne,
ochW kamraterna meddela färjkarlen att hans svärson
fallit i kriget. Den även från kriget. återvände adels-
mannen låter en tid för-lida, men anförtror sig sedan
ät sin moder, vilken gär till färjkarlen och inbjuder
honom och hans dotter till slottet. Modern samtycker
till deras giftermål, och snart se vi vflickan som ung
-slottsfru och färjkarlcn som borgfogdc. En dag kom-
mer soldaten, som man trodde vara död, tillbaka, och
ser till sin förvåning en annan färjkarl. Av dean
får han veta. vad som tilldragit sig. Full av längtan,
skyndar han till slottet och sjunger en visa frän för-
gångna tider. Den unga slottsfrun får plötsligt höra
den äterkomnes säng. blekta närmar hon sig fönstret.,
för att se vem som sjunger. Men hennes gemäl, som
kommit in i rummet, ser nu huru den unga frun kastar
en slängkyss till sångaren. Svartsjnk störtar han fram
till henne och frågar vad det betyder. Det kommer
till duell, vilken emellertid blir avbruten av slottsfrnn.
Slottsherrn ser alt hon ändå älskar honom, fastän hon
.står mitt emot sin förste brudgum, och de båda käm-
pande männen skiljas ät försonade. Men i soldatens
bröst råder nu tomhet, hans levnadslycka är förbi och
han söker i Istridsvimlet döden för att kunna glömma
sin sorg.

4. Modernt lantbruk i
England.

Synnerligen intressant.

5. Den elektriska polisen.
Mycket komiskt.

088.! yVardagar från kl. 6.

 

 

Torsd. den 18---Sönda-
gen den 21 Augusti.

Svenska bilder:

1.Tännforsen i som-
marskrud.

Förtjusande vackra haturscenerier.

Tännforsen är ett av Sveriges största
och vackraste vattenfall. Från Tännsjön
störta sig vattenmassorna nästan lodrätt ner
i. den 33 meter lägre liggande sjön Nor-en.
Fallet är cirka .50 meter brett och itudelas
av en klippa, kallad -Björnstenen

Enastående attraktion! lienomcnal dressyr!

Med oerhörda kostnader har det lyckats
kinematografera den i hela världen
uppseendeväckande

2. Människoapan

 fMorit-zf-  

vilken för ett är sedan var alla stockhol-
mares gunstling.

3. EnI hjältes död.

Från Napoleons dagar.

Sällsynt spännande historisk skildring.
Konsttilm.

Europas betvingare Napoleon står med
sin här ensam mot de allierades trupper.
En preussisk avdelning rycker fram och
hotar hans ena flygel med undergång, då
berättelsens hjälte, den unge Fanfan, marke-
tenterskans son och regementets älskling,
med minnet av Napoleons kyss pä sin panna,
glatt offrar sitt liv för fosterlandet och käj-
sar-en och därigenom avvärjer den öfver-hän-
gande faran. I

Handlingens mmnent: 1. Re-
gementets yngste. 2 Döpt under kanoner-
nas dän. ö. En tillfällig gudmor. 4. På.
sin första vakt. 5. Napoleons kyss. ö.
Framåt mot fienden. 7. Far och son i fi-
endens händer. 8. Framför den fientliga
gener-alstaben. 9. En hård dom. 10. "Jag
blir ej för-rädare". 11. Giv akt! Fyr! 12.
I kyrktornet. 13. Stormklockan gär. 14.
Till vapen! Fienden är över ossl 15. Mar-
ketenterskan söker sina anhöriga på slag-
fältet. 16. "Han offrade sitt liv för oss".
17. Napoleon visar den fallne hjälten den
sista äran.

4. Från en japansk
fäst.

lokohamas 50-års-juhileum.
Kinematograti i färger av Pathe Freres.

Jokohama, som år 1859 blott var en
liten fattig fiskar-by, räknar nu nära 500,000
innevånare. Japan har nu i anledning av
I50-ärsdagen för stadens öppnande för han-
deln och västerländingarna firat en stor fäst.
En procession, sammansatt av historiskt
märkvärdiga typer såsom armborstskyttar,
fiskare, musikvagnar, tägar genom staden.
Geishor i sina granna kostymer och i gamla
dräkter bidraga att höja effekten av denna
stämningsfulla österländska fäst.

5. Lehman som

brottare.
Kemiskt.

088.! Alla dagar endast till

kl. 10.

då

 

 

 

 

då

 

Umeå 1910, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

Program 5 öre.

ä .

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain