#2083: Stora Biografen

llllll llllilllllflll

 

 

 

 

 

 

bereder den ärade publiken, efter omsorgsfullt utvalda program, en aktuell och
njutbar afton medelst Sveriges största ambulerande biograf

 

P IW: ÄV

..
. c
I, ,

 

 

 

 

 

 

 

 

till inslth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .III de med slörsla omsorg utvalda programmen hemåt-kas:

HEn turistfärd kana1vägen sToCKHoM-GfÖTEBORGfU

Genom söoERTBLJE, oöTA och
TROLLHÄTTE KANALER samt vyer från
de viktigaste 4platserna under hela den
187 kilometer långa resan och dess 74
slussar, och få vi äfven tillfälle njuta af
det storslagna skådespel, som uTroll-
hilttefallenu erbjuda.

bild:

"- -1- - Säskildt har Hr Eneqnist an-
skaffat en bildserie kanalresan Göteborg
-Stockholm, hvilken anländt direkt hit
från filmsfabriken och som sålunda kom-
mer att första gängen visas här. Endast

Skellefteå Nya Tidn, skrifver om denna

När damerna komma till styret.

EN MÄNGD TOKROLIGA GALENSKAPER.

Knskbocken bytes mot antomobilen.
Vid järnvägsstationen.

Rakt på mjölksnrran.

Uudan med grönsakskärran.-

Kull med sockerbagaren, i

Öfver bamvagnarna.

ewenwr

I" .Kvinnan år 2,000 "I

Denna kvinnas krafter äro verkligen
fenomenala och hon är i stånd att öfver-
manna den allra starkaste karl. I hennes
hem är dock förhållandet omvändt. Un-
der det eljes mannen utomhus är sin hus-
trus herre och naturlige beskyddare, men

7. Bort med velocipederna.

 Ned med lyktstolparna. .
9. Ikull med droskor och omnibusar.
10. Bort med byggnadsställningar.
11, Den vilda jakten.

I 12. Ett beklagligt slut på leken.

vanligen står under toffeln hemma, bön-
faller här vår starka fru sin herre och ge-
mål att blifva förskonad från straff, men
erhåller efter minsta motsägelse hemma
en massa stryk.

"Striden om .en kvinna".

KRIMINELLT SKÅDESREL I 13 tablåer.

En fiskarflicka från Bretagnska kus:en
spelar hufvndrollen i föreliggande gripan-
de tragedi. Hon har gifvit sitt ord åt en
ung fiskare i trakten. Denne senare blir
offer för en neslig förbrytelse i det hans
rivalw under en segeltur. som de gemen-
samt företaga. söker undanskaffa honom.
I sina låga försök att vid hemkomsten vil-
seleda sina kamrater om rätta förhållan-
det med den andres försvinnande blir han

Ett fiskeläge vid Bretagnska kusten,
En .dödsfiende

Ett lyckligt par.

På dunkla stigar.

En utfärd till hafs.

Ett brott utan vittnen.

Hvad man såg från klippkrönet.

v

NPSÅPPNF

 

till slut fullständigt slagen af det vittne,
som nu uppträdde mot honom.

Den man som han i rasande svartsjuka
samvetslöst störtat i -hafvet, står lefvande.
framför honom. Hans trolofvade hade
äsett illgärningen från en klippa och ilat
till hjälp. Hon hade hjältemodigt kastat
sig ut i hafvet bland bränningarna och
simmande 4 nått den .hjälpbehöfvande

.FRAMSTÄLLNINGEN=

8. En dödsföraktande kvinnas beslut.
9. I sista stund. i
10. Räddad.

11. En fruktansvärd osanning.

12. Ett lefvande vittnesbörd.

13. Brottslingen,

14. Ett lyckligt par.

Palermo och dess omgifningar

PRAKTFULLT IMPONERANDE VYER. .

Mont Pellegrina.
Villa Tascais trädgårdar.
Kungl. palatset.

Kun-gl:1 palatset.
Mont Reale.
Katedralen.

o

NÅN-WNH
s . - u.

6. Kapucinermun-k. Katakomber.

7. vi.. Anm). f
8. Likörförsäljare.

ö. Efterfest-snart..

9. Pretoriatorget. I

10. Ciaramellaspelare.

.Militärlilä:ellsW Iröjder
eller
.när Dumbom N:o 395  inmönstrade.

Årets stora komiska atraktion.

Första cykelfärden

ELLER EN MARTYR FÖR DETTA IliODERNA FORTSKAFFNINGSMEDEL.

(Stormande skrattsalfvor.)

 

 

 

detta nummer, återgifvande hela det in-
tressanta sceneriet under kanalresan bör
vara tillräckligt att tillförsäkra hr E. fullt
hus vid sina föreställningar. För dem,
som varit i tillfälle att i verkligheten göra
turen Stockholm-Göteborg kanalvägen,
bör denna bildserie verka upplifvande af

ett angenämt reseminne och ät alla öfriga
bör den kunna gifva en tämligen god före-
ställning om hvad denna Sveriges utan

:jämförelse 1härligaste och.,.bekvämaste tu-

ristled har att bjuda. Vi tillråda att icke
försumma detta tillfälle som nu bjudes att
se ett verkligt fint biografprogram".

Ytterst i hafsbandet.
På Kallskärs fågelkobbar.

VÅRJAKT PÅ SJÖFÄGEL.

Vid den sista stationen: hamn och koja
på Kallskärs 3the-inland". - Utsikter öfver
kobbar och hav. - Affård med båt och
vättar till en morgonjakt. - Vättarne nt-
läggas framför en skyddande skjutskåre.

- Fågel fäller bland sina förmodade ge-
likar, skjutes och npptages. - Vid olika
skårar, - Skilda slag af fågel bland vat-
tarne. - Jakten afslutas med vättarnes
upptagande. - .Återkomst med bytet,

BLAND HÄCKANDE FÅGEL.

En landstigning. w Typisk växtlighet
-- Ejderhona liggande på sina ägg. - En
nykläckt ejderunge; - Ägg af skadefågla.
såsom frut m. m. röfvas, och deras ålder
-utrönes af deras sätt att sjunka i vatten. -

o

Grissla fångas 1 sin skrefva och släppes,

få.. Halfvilda

 

 

- En tillvaro fylld af faror: nyss kläck-
ta, men ej dykkunniga ejdernngar i- öppen
sjö. - Ejderreden uppsökas och dnnet in-
samlas. - Solnedgång öfver haf och kob-
bar.

Cowboys. 

SENSATIONIELL kÄFVENTYRSSKILDRING FRÅN VILDMARKEN I 12 TABLÅER

Mödosamt ha vi banat oss fram genom
vildskogens ogenomtränglighet -för att
uppsöka Jack Forsters - den lika frukta-
de som djärfve präriejägaren - cowboys-
läger.

Det ovanligt spännande äfventyr, som
vi under Jack .Forsters ledning inlata
oss på, har sin nrpp-rinnelse i ett kärleks-
förhållande mellan Jack och en -farmares
vackra dotter. Deras gemensamma lycka
grumlas dock af en tredje persons mel-
lankomst. I

SCENERIET:

1. I cowboyslägret, De djärfva män-
nen träna sig i ridt samt begagnandet af
pistol och lasso. - 2. Interiörer af den
gamle farmarens hem. - 3. Rivalerna. -
4. Kampen om en kvinna. - 5. Upp med

 

 

Denne senare, är en farlig rival och det
är .förenadt med öfverhängande faror som
Jack lyckas behålla sin dyrbara skatt un-
dan den listiges alla försåt.

En oerhörd jakt öfver präriens vidder,

genom vildskogens snår, öfver djupa vat- i

ten är den bild som i hela sin realistiska
omfattning ligger framför oss.

Vi kunna tillägga, att samtliga fotos
verkligen förskrifva sig från vilda vas-
tern, en omständighet som högst väsent-
ligt ökar bildens värde.

händerna! - 6. Den vilda jakten genom
vildmarken, - 7. En häftig strid. - 8.
Förföljda. - 9. Afgöran-det. - 10. I djupet.
11. En kamp bland vågorna. - 12. Den
fruktade har segrat. - 13. Hjälten finner
sin öfverman. - 14. Ett lyckligt slut.

M-ff Den beslulna-lfiuipen "-

eller

 

KRONAN BLAND GALGFÅGLAR.

ln resa i lnl hnlinalamlnl Palnsliin.

1, Tågets afgång från Jaffa till Jerusalem. 2. Dalsänkuing af floden Jordan.

3. Panorama af byn Besian.
Kvinnorna vid brunnen.
troende.
tiv af staden.
nor samlade på taket.

11. Procession af karavaner på. väg till Mekka.

1 4. Jerusalem: Gatu- och torgscener.
6. Jerusalems tempel S:t Sepulchre och procession af
7. Ruiner af Baiafbec: Kamelerpasserande.

5. Betlehem :

8. Damaskusl, fågelperspek-

9. En väktare, kallande de rättrogna till bön. 10. Österländska kvin-

12. Processionen medförande

den heliga mattan på dess väg till Mekka. 13. Gatuscener i Damaskus: De fattiges

trakt.

18. Kamelerna ifodras.

14. Landtmän förande säd till torget. 15.
16. Marknad i Oasen: En allé af jättepalmträd. 17.

Fåraherde drifvande sina får.
Beduiner säljande kameler.

 

 

 

 

 

inlärnlilliili V

 

 

Ir

 

SÄSONGSUCCES.

"lllll llllllll"

(SPEJAREGOSSENJ

Af det friska skogslifvet tränade in-
stinkter spårar den lille vakne spejare-
gossen tjufven öfver berg och moras till
hans näste Under kamp med tjufven blir
gossen fängslad samt inspärrad men lyc-
kas under en spännande kallblodighet och
list fly och fängsla tjufnästets invånare.

 

I.r

"En brottslings återupprättande".

Under tiden ha de rådvilla poliserna upp- (

tagit sin tid med lönlösa förhör hos tjäns-
tefolket och hålla som bäst på att inveck-
la stölden så mycket som möjligt när vår
triumferande hjälte uppenbarar sig och
reder ut den trassliga härfvan, öfverläm-
nande tjufven i deraså händer.

 

 

 

"Gymnastikens triumf".

 

 

 

SOCIAL ETESTIK I 15 SCENFÖRÄNDRINGAR.

Brottslingen återvänder til-l hembygden
en vinterdag och kommer till människo-
vännens hem, där man bemöter honom
med vänlighet, en god måltid och en
sängplats bjudes honom. Men han åter-
faller i brott och bestjäl den vänlige vär-

I
I

den. - Han listar sig ut för att afyttra
det stulna godset, men igenkännes och
återföres till den goda värden, hvars god-
het verkar den bättring som det utstånd-
na straffet ej kunnat åstadkomma.

Nallliga båH-åirderl

på den vilda Ozufloden i Japan.
i oFöRGÄTLIGA NATURSCENERIER.

611 båtfärd utför floden Cam.

Måleriska scenerier från den vackra, iändlösa slingringar frambrusande lilla floden

Som bekant, är Tarn en biflod till den
mäktiga Garone i Frankrike, Det är en
oblandad njutning att, instufvad i de små
"bräckliga, pråmliknande farkosterna, fö.-
retaga en tur nedför floden. Än höja sig
väldiga bergmassor öfver den lilla floden,
lämnande oss i en trolsk, nästan hemlig-

 

 

i I o - 4 " I
KoNsTNÄRLloA BILDEN!l u P  D   E. KoNsTNÄRLloA BILDEN:

 

För cirka ett år

Då Leo Tolstoy utgaf sin pjäs vid namn
Uppståndelse tilldrog den sig stor upp-
märksamhet, Tolstoy förkunnar här som
alltid barmhärtighetens evangelium. lV en
rad dramatiska och gripande scener skild-
rar han en ung flickas fall och han slutar
icke förrän uppståndelse funnit fäste i
denna människosjäl, hvilken gifver henne
sitt människovärde tillbaka. Tolstoys var-
ma frisinne och stora människokärlek
har aldrig visat sig så som i detta verk,
där han gör oss uppmärksam på att icke
människor själfvautan de situationer som

möta dem skapa deras fall och att vi ic-1

ke må tröttas i att hjälpa en fallen till-
baka till den rätta vägen. Den djupa tan-

hetsfull sagoskymning, än begränsas iio-
den af leende, skogshöljda stränder tills
vi i ett nu nått de strida forsarne, hvilka
vi, icke utan fara, måste passera.

Det hela utgör en synnerligt tilltalande
lusttnr, som vi med nöje kunna öfverläm-
na åt naturvännerna o. a.

i melodin ljuder ännu öfverallt hvarest nlu-

 

 

Det .är en ypperligt rekryterad elit
trupp. som här ger prof på enastående.
träning. icke allenast inom deras kräfva

 

 

nde post som brandmanskap utan äfven
som starka bärare af den typiskt franska
fristående gymnastiken.

OPERETTVEN

GLADA ÄNKAN.

Af FRANS LEHAR.

Den glada änkan har gjort sitt segertåg
genom Europa och den vackra smekande

sik och sång är uttryck för lifsglädje,
Änkan Hanna Glawaari hvilken äger 20
millioner kr. är kommen till Paris. Den
Montovegrinska regeringen tele-graferar
till sitt sändebud i Paris att han skall sor-
ja för att hon gifter sig på nytt med en
landsman för att de 20 millionerna skall
blifva i fäderneslandet. Sändebudet unn-
fordrar nu grefve lDanilo till att förklara
sig och -Danilo kämpar förtvifladt för att
undgål detta. till sist vill sändebudet som

 

 

gifta sig med änkan, men då Hanna för-
klarar för honom att hon mister sina pän-
gar när hon gifter sig och sändebuuets
fru kan bevisa sin oskuld måste han upp-
gifva sin plan medan Danilo då han hor-
de detta slutligen gifver efter och förkla-
rar Hanna sin kärlek.

Först efteråt berättar den Glada änkan
att hon själf mister sina pängar för att
lämna. dem till sin blifvande man.

.. Operetten lutar således som hvarje
god operett i glädje. Fäderneslandet är
frälst från bankrutt och 2 älskande få
hvarandra.

LEO TOLSTOYS BEKANTA FOLKSKÅDESPEL.

ken i detta verk gör pjäsen till den mest
öfverlägsna i sitt slag och det är därför
som detta skådespel öfver allt vunnit
stor succés. - Se här några scener ur det
alltigenom storslagna och gripande skå-
despelet:

Furst Nekliodoff kommer för att taga
afsked af sina tanter innan han beger sig
till sitt regemente. De hafva i sin tjänst
Ien förtjusande, ung och oskyldig flicka
vid namn Kah-tehousa Massloff, som ge-
nom sitt älskliga väsen alltmer tillvinner
sig furstens uppmärksamhet. "Kathehou-
sa, hvad du är vacker", utbrister fursten
och hans enda tanke är nu att förföra den
stackars oskyldiga tjänarinnan. Han må-
ste kort därpå emellertid resa och vid af-

 

 

skedet sticker han en 100-rubelsedel i den
förtviflade flickans hand. Då hon skall
bli mor blir hon afskedad. 1 Barnets död.
Ensam och öfvergifven beger hon sig nn
nt i världen för att söka en ny anställ-
ning, hon får plats i ett värdshus; Hon
anklagas falskeligen att vara giftblan-
derska, blir arresterad och utan rannsak-
ning dömes hon till 4 års straffarbete i
Sibirien. Fursten, som är medlem af ju-
ryn igenkänner Kathehousa, 1till hvilkens
fall han varit orsaken. Då domen upplä-
ses och hon högljudt utbrister: "Jag är
inte skyldig, jag är inte skyldig", medan
soldaterna skoningslöst för ut henne ur
rättssalen, ser fursten som i en dröm det
tillfälle då han förförde den nu så olyck-

misstänker sin hustru lför otrohet själf

 

 

 

 

tillbaka uppfördes detta Tolstoys mästerverk på världens största dramatiska teater och gjorde storartad snccés.
PARIS FÖRNÄMSTA ARTISTER PÅ DEN HVITA DUKEN. BRILJANT ISCENSÄTTNING.

liga flickan. Han besluter sig för att in-
viga sitt lif för hennes upprättelse. Vid
ett besök hos henne i fängelset vaknar
hennes samvete vid furstens ord och hon
blir rörd af hans godhet. Fullföljande
sitt upprättelseverk ledsagar han henne
till Sibirien. Hvarför skall ni offra Er
för mig? frågar hon då han medföljer
henne i fångvagnen. Han lyckas emei-
lertid utverka nåd för henne, samt före-
nar henne med en politisk fånge som hon
fattat kärlek för. I slutscenen se vi Ka-
theousa lycklig och nöjd lutande sig in-
till sin blifvande makes bröst. Fursten
har fullgjort sitt upprättelseverk.

.- En utförlig förklaring till bilderna. -n ,

 

 

 

 

 

 

 

visa ett så väl utvaldt och ge

maskiner.
ej kan visas å en föreställning, men visas a

före föreställningen.

   
 

Förutom ofvanstående bilder förfoga vi öfver det största filmslager af alla resande biografer oc I
diget program. - Vår princip: ALLTID DET BÄSTA! Vi stå alltid främst med nyheter! Modärnaste Fathe-

Tag .tillfället i akt! För undvikande af missförstånd meddelas, att hela detta jätteprogram helt naturligt
samtliga då fllera gifves. För undvikande af trängsel börjar biljettförsäljningen en half timme

Alltid blinkfria bilder.

 

------.--

 

h våga vi garantera att ingen kan

.. i

BILJETTPmsEN endast so öre rdr äldre, 25 drd rdr bam under 12 år.

 

 

 

 

 . Umeå 1910. A.-B. Nyheter-nas tryckeri-

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain