#2066: Scala

1. Å 
.il .
å .r
11A i.,

 

 

ll Västra Storgatan ll.

FÖRESTÄLLNINGAR Vardagar kl. halv 7, 8 och 9,30 c. m. Sön- &Ihelgdagar kl. 2, 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e.. m.

 

 

 

Intressanta studier från jakt-falkdressyr-institutet i England.

Sensationellt !

3. Crippendramat.

I-iiliiMltllN

Försumma ej att se en films, vars motstycke i intresse ej utkommer

ll mnur i iltelin. i
. ai ressyf i inulan.

Sensationellt!

D:r Crippen och Miss le Neve,s flykt över Atlanten samt häktningeni
Liverpol av Polisinspektör Dew.

Med spänd uppmärksamhet har ihela
den civiliserade världen följt doktor
Crippen och hans väninna Ethel le Ne-
vels flykt för - ja vad vet vi - rättfär-
diighet kanske! men i varje fall polisen.
Mod andlös spänning har man efkådati
den olika kampen mellan Crippen och
hans fiender, vilka som sin mäktige adli-
erade hava nutidens stora, ja kanske all-
ra största uppfinning, den trådlösa tele-
grafen. Det är allaredan ett övervunnet
stadium att förbrytaren var i säkerhet så
snart han satt .sin fot på 1utvandrareånga-
rens däck. den trådlösa tele-grafen stäl-
ler sig här i vägen, osynlig och därför
omöjlig att undgå slår den ned överallt
på alla stora emligrantångare "Är d:r
Crippen ombord här?" Signalementet är

Obs.! Endast t. o.

 

så och Så! Odh lika hemlighetsfullt sän-

des bekräftande svar tillbaka till förföl-
jarna. Mod nutidsmänniskans känslighetI
märker den förföljde stina fiender i själ-
va den luft han inandais - bokstavligt
talat; och nu hegynner en kappdöpning
med lOpD Så. spännande att ingen kapp-
iöpningsbana i världen kan uppvisa mia-
kcn därtill, vid .målet står vedergällnin-
gen - kanske, vad vet vi.

Hela världenI har med spänd upp-märk-
samhet fölit detta drama ur verkligheten.
Det har nu lyckats oss att få detta kine-
matograferat. och förevisas nu från och
med i afton tills vidare varför det t-orde
vara av stort intresse att även få följa
detta världsomtalade Crippen-drama i .le-
vande tillstånd på den våta dluken.

m. Söndag. Obs.!

en gång i säsongen.

NUZHk-dmkzbl

 

 

 

Vil -an -ial på en  

isluris a Ileel-iuulsiin.
, Lij--nàiiind

Drama från American Biograf Czo. Det finaste filmsmårke
som hittills förefinnes på världsmarknaden.

 

Utan konkurrens! I - ,

. lien un erhara ru an.

En rolig historia skildrande huru en ur jorden framgrävd kruka som
legat undangömd i minst 100,000 år genom sin egenskap att kunna mång-
dubbla allt. ställer till mycket ont.

 

h-

Detta program utgör en sammansättning av films från världsfirmorna Pathé Fré-
res, Paris, S. Lubin, Philadelphia, American Biograph C:o, Newyork och Walter Tyler,
London, samt Nord. Films C:o, London, som synes sammansätta vi våra program
med så stor omväxling som möjligt för att bereda vår publik tillfälle att se allt det
bästa och intressantaste de olika världsfabrikerna. utsläppa i marknaden.

Biljettpris: Loge 50 öre, salongen 35 öre, läktaren 25 öre, barn 15 öre.

vömsaml BIOGRAF scALA.

 

Jkpg 1910. Smålands Folkbl-aids tryckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain