#2042: Nya Biograf-Teater

aeeeoeooeoeeoeeaoeeeoeeeeeeeee  o A M 000009900000991000009009909093
i får ti den -9-413 Mars 1910: "

i " i Ok I . Frankfurt am Main är som de flesta eleganta, fina husen, för oss spårvag-
l .  . v mellantyska .stäer en underlig bland- nen ut till den gamla stadsdelen, där I
-" 0 V r . " . . ning af gamla och nyareltider. Från den oförfalskade medeltiden lyser oss ,
i" i , i i de breda, moderna gatorna, med def till mötes från prakt- och stilfulla gam-
- I vacker! P , - ras rikt pulserande folklif, med de la byggnader. t - W

. a i i e . i Franskt skådespel. Teaterfilm. o
1 . i kunna ta, emot sin älskade, dåhan får älskade; han tager "därför figuren med Placerff Sig Slälf På figurens Plats, då
Iscensatt och spelad af: Mr Maurice bud att hon lämnat honomtföfratt ej hem tm bostaden. r han ater ser den älskade lefvande
de sFérandy från Comédie-Francaise, åtewgmdaI Af förtvifjan mister han En af .hang .vänner begifver Sig nu framför sig, återvänder förståndet och
vMr -Shceler fran Réjane-Teatern ophjförståndet Och lämnar sitt hem"1 med- till den unga flickan som Svikit ho- han känner sig ater lycklig. I
Mdme Magda Simon .från Nouveantesrwagande ett kort af den älskade. I- ett nom, och ber henne återvända. Djupt " Tilltalande innehåll och fin-

Teatem- Å i utställningsfönster upptäcker han en rörd af hans förtviflan och stora kär- fint utförande. i
En författare har ordnat allt för attjskyltfigur som han tycker liknar .den lek, återvänder "hon till honom och i i

 

Ett sensationsnummer af första rang.

0 0 I i "1 i
Dans 1 en amerikansk bar f I en  i en  
I i VJ upp på ett bord och utför en enastående originell och

I. graciös dans. Ej förr visadt i Sverige.

:h

F" b I h l ll Lif i" Yi I ""
or rytarens I! ote see .er Å1 or 1 . ;
Knappast har någon kvinna-befunnit sig i en mer spännande situation än modern i denna berättelse. "

i detsamma någon kommer gömmer nes man och honom bönfaller-honåvill han själf undersöka saken." Han
hustru och lilla dotter för attV träda i han sig i fönsternischen, där han döl-- att aflägsna polisen. Det sista hindret närmar "sig fönsternischen och rycker
tjänstgöring då han får veta att en far- jes af de tunga gardinerna. Moderns blir det värsta, ty hennes man stannarlraskt gardinen åt sidan. Förbrytaren,
lig förbrytare undkommit. Denne, somlångest är förtviflad. -Ändtligen gå de hemma och gör sigkdet bekvämt. Hanfsom ej väntat en sådan öfverrumpling,
hårdt förföljes, söker skydd i office-y främmande, men knappt hafvadestängdt hittar förbrytarens hatt och af mislstroI glömmer sin hotelse. Officeren stör-
rens,. hus; han griper tag i den lilla dörren förrän polisen kommer, för att mot hustrun börjar han hånfullt ut- tar på honom och en tvekamp upp-r
och säger till den dödligt förskrämda visitera huset då de tro förbrytaren fråga henne. Det var tydligt att hon står. Men snart öfvermannas förbry-
modern, att om hon vågar 4kalla på vara där. Den stackars modern vä- ej ville hafva någon husvisitation då taren och en tung börda lyftes från
hjälp så -hämnas han på barnet. Då gar knappast svara; då kommer hen- hon höll sin älskare gömd där: Nu. den beklagansvärda moderns hjärta. i

ooeoe-eeooo eeoooo(ooooeooeeeeoeoeleoeooooeegogée

En polisofficer tager afsked af sin

 

Fem minuter i andlös spänning och intresse.

- h Q-b k i V - I t . k 1 I, Å Vi - I.
5 h I P .t l lli då lr. . f. é f f I f
 .P f B manus mlSS yo i G le". ...WWW...ntewkämmemna
ma situationer, den ena roligare än kastad af sinrtilltänkta svärfader ochI ia ut en minut eller två? Innan dör-

den andra, (för publiken), för honom kroknar af allt bugande men blifver rarna öppnas! -
själf går det ganska illa, han -blir ut- upprättad. Publiken får gärna skrat-

Vännen Lehmann är ute ifriareären-
iden och råkar genom (siniför dagen
anlagda artighet) i en massavbrydsam-

 

 

o
e
e
å"
e
e
e
e
Ve
o
Vra
o
o
g
o
o
e
e
o
e
e
e
o
e
Q
e
e
o
G ,
Q .
e
o
e
e
o
o
e
e
g
e
e
o
e
e
o
o
e.
Q.
e
e
e
o
of
o
G
e
o i
Cm

eeoeeoeeoeooeoeoieoeoeooee

9
8
0
0
0
G)
0
O
0
8

00000000000001000000000000000 Rätt att ändra programmet förbehålles. oooeeeeeeoeoeeeieeeooeeooeooe
i Vanlig-a. tider och biljettpriser. X
I Vi bjuda V.nu som1 alltid ett sevärdt och innehållsrikt programllll -j
Välskött Biograf med klara-z skarpa., stillastående, blinkiria. bilder och väl .

sammansatt. program. År ett nöje föroalla. och en hvar. ,
Gör oss. ett-.besök och Ni blifver tillfredställd!!! Musiken från föregående säsong är återkommen.

 

Jkpg 1910. Smålands Folkblads tryckeri.

Information

Title:
Nya Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain