#2037: Scala

4 v -.- A-Wi-A-v-(v AU. 

 

    rr 

 

 

 

m .  4 A - v
FORESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. 5, 6,30, 8 och 9,30 e. m. ,
Stin- och helgdagar kl.l 2 och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m. v i v .

Aktuellt!

l. Rivieran i varskrud.
2. En jägarhistoria.

. DR O GR  g. ,

- Y . Akeueuer f
Konsttilm!

Mycket komisk.

 

Biljettpris: Loge 55 salongen 40, läktaren 30 och barn IS öre. OBS. Sön- o. helgd. kl.
2 o. 3,30 matiné med samma program, men entré 25 öre för ildre och l0 öre för barn;

 

u

f

Konsttihn!

     3, skogens i son.

Gåslupp från-lande e av Kungl. Hovkonslnåren

 

 

 

Av den storslagna och ald-
rig för Jönköping fram-
ställda repertoaren
i framhållas:

En natt i leneoig.

Storslaget. Vackert.

llnge herr Pettersson
som hagare.

Den onttömliga hatten . eller
det måst nödvändiga har
publiken ien hatt.

, Cigarelltabrikation

av bomull.

.Andetavlan soiritistiskt exoerimot
Japanska kanonkulan.

lotiska Fakirkonststrokt
A-l-Fong-HL

Den vandrande flaskan med glaset,

m. m. m. m.

tes;

 

 

 

Intressant inanseribild.

    

  Frsu
 Å att se dettanoiabrikation. III! 6. Ölkuskens dröm.

.1, I
tt:
eL "
" ., p,
 i fi I
, i;
I. 2
,. v
f .
.

 

Mycket komisk.

 
 

 

 

Dessutom kommer herr Bartholl utföra eo tel
oförklarliga tängselnummer såsom: x

  Tjugonde århundradets -

gåta y

- eller -

rtyuno tan den Persian I
tortyrkammaren.. ;

Ett av de måst oförklarliga och under-
bara fenomen, som det mänskliga skar?-
sinnet. förgäves sökt lösa. Tre av pub i-
ken utvalda kontrollanter slå kring hr st
hals-gett .obastant rep.ocheåtdrager--det- så r
hårt som möjli samt förse det därefter
med så många nutar som hålst. Till t-
termero visso lägges sedan kring hr :s
hals tre gedigna järnringar, som isin ord-
ning med en männgd knutar av det lån-
ga repet ytterligare åtsnöra halsen. Det
Iar ett fängsel, som tyckes vara omöjligt
att fria sig ifrån, så mycket mer som kon-
trollantema hela tiden hålla i var sin än-
da av repet. Och dock: 4 minuter där-
efter har konstnären befriat sig från varje
boja, och kontrollanterna stå häpna med
var sin ända av det tomma repet i sina
händer.

Detta nummer har förevisats i hela Euro-
pa och väckt ett oerhört uppseende. En mängd
läkare ha åsett detsamma och försökt lösa det-

" ta i viss mån vetenskapliga fenomen, men

hittills förgäves.

Försök att
Alavslöja! .

Hrr läkare och journalister såväl som öv-
riga rfa-ckintressorade fi n bj u das att 1försöka
avslöja fenomenet. i

Hagos liknande hie-
tills oi visat mer
än i Stockholm.

i Ilo uyslniosa aotehsokeo i

, Rymningen från den Sibiriska fång-

. transporten m. fl.

Delvis nytt program varje afton.

 

Jönköping 1909, Smålands Folkblad: tr

Information

Title:
Scala
Printed year:
1909
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain