#2036: Biograf-Teatern Sirius

Biograf-Teatern

Q  u
15 Ö4 Storgatan . 15.
I I PROGRAM

fr. o. m. den 31 Mars t. o. m. den 3 April.

1. tlnber sterns sol. Ett besök i Shanghai.

Vackra och livfulla tavlor från staden vid den kinesiska Östersjön.

          

 

 

 

 

 

 

I " j 0 I
2. minnen fran Dans. 
ENASTAENDE KONSTFILM. i . 7
- q I q :I a
ö. , Genom livets branmngar.
Sällskapslivets. slavar.v - Barnets öde. Oerhört gripande bild ur socitétslivet.

Största felet hos dem som tillhöragvar sitt håll, och helt överlämnad ien Nostrand tillkallar en läkare. Denne
det i högre sällskapslivet.är onekligen,tsköterskas vård. Det stackars barnets förklarar att döden är nära, och bud
att de försumma hem och familj. ln- otillfredsställda längtan efter föräldrar-fsändes efter modern. Läkaren gör sitt
gen har varit lyckligare än mr oc nas kärlek och omsorg bryter små-:bästa för att uppehålla flickansliv, men
mrs Nostrand, då deras förstfödda flic- ningom hennes hälsa, och en dagfnär modern kommer år det för sent.
ka kommit till. De målade hennes då föräldrarna som vanligt äro borta,iBarnets rena själ har redan gått till
framtid ljus och hade ej öga för nå- insjuknar flickan. Mannen kommerjett kärleksfullare hem. - Den för-
got annat än den lilla älsklingen. - hem och bringar barnet i säng. Se-lkrossade mannen lämnar nu hustrun,
Men tiden gick och sällskapslivets krav nare kommer även modern, men en-"som är halft vansinnigav sorgochånger.
gjorde sig allt starkare gällande. dast motvilligt ägnar hon sig åt sitt - Så finna vi den beklagansvärda

I början sökte de motstå denna drag- barn, och efter en scen med mannen, kvinnan knäböjande vid hennes barns
ningskraft, men gåvo så efter. Åtta som förebrår henne hennes känslolös- nyss bäddadegrav. Aven hankommertill
år senare finna vi den lilla flickan fa- het, skyndar hon ånyo bort - på den förlorade älsklingens sista vilorum,

ger och älsklig, men försummad av kostymbal. och här räcka de båda sörjande var-
föräldrarna,. vilka voro upptagna på . Flickans sjukdom tilltager, och mr andra händerna till frid ochförsoning.

Det vackraste ochl mest tankeväckande drama som spelats å någon biograf.I

lt. Ormens flykt.I 

I Biljettpriser: l:sta plats 40 öre. 2:dra plats 25 öre, Barn IO öre.l

röRi-:sTÄLLNiNGAm vardagar n 6, 1, s, 9 och1 10 e. m.
Söndagar kl. 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 e. m. k

Nytt program Måndagen den 4 April.

 
 
   

 

 

 

 

Jkpg 1910. Smålands Folkblads tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain