#2034: Scala

Bitogfa   Se la

Kinemato-grafföreställningar efter ett sällsynt

A Storslaget program:
l. i Bilder .från Jönköping.

Fotograferade hösten 17908,,

2; På; Salweno-floden.

Hämöramda vackra nalursconorior. -nieusxstorm-as-V viirvlanlde dans men endast för

L llyätftiigia strö-mvilrvlar frairnstörtar.V flo- :att ett ögonbliék. hejda det bnusanwde lop-

f den, slingnandje sig efter denklivppina, xide pet. En diärv fl-odterare styr sin farkost

lustig-astra  figurer dan-ade .stl-andibädden.,Å 1säkertAfslirn-gnande sig undan de från .stran-
Härvdoch var gör elit tall avbrott i vatten- den vasst dtäskjut-ande klippkanterna.

3. Envis Så  föl-Slog eller; Så niklas elr-halisstzirrig.g i

x Motgångar och äventyr i det oändliga. . Storartadl skralttllihl. v

A4. Cowboy-flickan o: the .Bushrangersf i

.fb

Ifill skogarna"flytlda .vilda cowboy, som

I göra skogarna och tarmarna däromkring

osäkra.

Stort spännande Gowboylllrama hämtat ur

livet i de anod-kanska skogarna och på
.präriernwa i 29 avdelningar. i x
ffP-å landsvägen :anropar den lille farma-
År-en en [gammal vän, som komme .åkande
.i sällskap med .si-n- vackra dot r. Han
hälsar vanligt på dem och börjar genast
visa intresse för den unga flickan, som
emellertid icke vill veta av honom. För
hennes fader! visar han skrvtsaimt sina
stona Iblosluaplslhjordar och anhåller samti-
digt om dennes hjälp att vinna flickans
gunsvt. 1
och de båda männen skiljas åt efter att

i hava fövereanskommit 1allt senare träffas och

göra upp steken. - y f -

Då flickan en dag återkommer från ett
mlölt-e med [sin älskade, en mig polisoffi-
cer, lfinn-"er hon lar-manen i lsällskap med

, ifadern. Dessa hava överenskornI-mit att fa-

dern yslkall erhålla, en del boskap samma
dag som tarmeren gifte-r .sig med flickan.
Denna är emellertid fortfarande ståndak-
tig (och då man försöker tvimga henne till
lydnad för faderns vilja, tager hon sitt

Dottern är emellertid ome-dgörli:g

parti inch -flvr till skogs. Hon kommer till
de illa beryktade Bushrangers (ha-lft för-
vildade cowboy, som "på grund av någon
förse-else flvtt till skogarna, och där leva
som- 1sko-gsrövane) läger o, begär hjälp mot
tarmarna. De lova att bis-tå henne och
rida åstad till tarmen, öppna :grindarna
och driva boskapen till s-ittmietfät- läger;
Farmaan upptäcker-:smart sin förlust och
kastar sig upp i en vagn för att. underrätta
polisen, Han lhäjdas emellertidy ooh bli-r
utsatt för 41sk-ogsrö-varnas spe och h-åin. men .
tillåitles .slutligen forts-.åtta sin flärdA I

Pa polisstationlen berättar vhan vadl. som
fötretallit och poliskapternlen blir fö-rnöjd ö-
.ver flickans bedrift;V Plan lovar emellertid
att vatanstalt-ai boskap-en mot villkor, .att
larmar-en avstår "från cowboy-flickan, .Po- -
Vliisoflicern helgviver sig åstad- till lägret låt-
,följd .av några polislconstaplar. Til-l den
unIgiaÅflflickan, som ridit ut ensam, utläm-
nas boislsapiein, efter nagra kortare under-v
hanldliiin-gar medÅ sktogsirövarna.

Farmaren ser med glädje Isian boskap å-
ter s-armladl, men är 1.fören-geni över förlusten
.av den vackma flickan, somL nu får sin

 

faders tillåtelse att :gift-a .sig med lden [unge
p-olilsoffioenn. l .

5.  En lolig e flyttningshistoria.

Nästan livsfarligt skrällretande.

Herr-skapat A. ämne flvtta in till staden.,
men :skrivna först för säkerhets skull till
hyresvärden och fråga om våningen, som

i under sommaren skulle repareras, är fält--

dig. 4DåtMrmed-dvelandet från värden kom-
mer, att end-avs-t-obetydlig-a arbete-n återstå,
Iverkställes inflyttningen, men hurulmmt
"besvikenskulle icke den, stackars familjen
bliva. xVal-clelnfliick dock till :slut umgäll-a
4sitt svekliga hanidlingiss-àttt. i

6.- Sillfiske i Boiulogne.

nu vacker och inuti-.aktiv Iverkiighetsbnd.

De typiska yfiskiarbålarna, rned"sina gar-
vade seg-el, begiva Sig utrfpå öppna -s-jö-n
och få? vi] Ihar följa gången yav det intres-

santa fisket. -- l-Iuru fiskarbàtfarn-a sprida

Sig och fiskarena utkas-tla ls-ina st-oramfisk-
fjallsggllansale1 nät för abtbsedan när bå-

Hm Max i Erkonliska ilualionecr,

Makarna Linldvermihäva redan ettvpar år"

tama åter samlats lhala in näten fyllda av
filslk, - Ett "livligt arbete vidtager . nu
ombordr med att taga reda på och sortera
den stora fångsten. - I skymningen. styra
båtarna mot land, töljda av en skara skri-
ande fislomåsar, somV nu fåV siln del fav

 

fångstenrv - den fisk, som .kastas tillbaka
i vvattnet. . I .

j.b Max Linderönskar sig.en.arvi.nge o

till :institutet för spontan alstring avqlef,
vande bam. 0th se, lnu komma de. Inom
kolit? är druvszsintelt fulltlrooh bland (sm-ättlin-V

v-arit förenade genom vigseln, men vänta garna upptäcker planet med häpnad ochfför-

förgäves "på en arvtagare. k, 4 i
wFörtvivvlad vänder sing. .då hr Linder

  

våning - en liten negrer-unge, -
Publiken försäkras om .att gott skratt.

 

 

eoREsrÅLLNlNoAR: i

 

Fredag a Lördag kl. V6,311, s :sz-halv io e. rm.. söndag 6, 7,30- e-o e. m.
0bs.! Nedsatt biljettpris: salongenBO, öre, läktare-n,V 20 öre, barn 10. öre. 10st

i Jkpg IQIQ, "In-fm Smålmidisltr.i

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain