#2032: Biograf-Teatern Sirius

Biograf-Teatern

  

 

 

 

-

15 -Öra Storgatan 15.
i PROGRAM i

 

 

 

 

fr. o. m. den 28 t. Io. m. den 30 Mars.
1. Paula Peters meb sinak bresserabc Djur.

Fullkomligt enastående. Absolut det
måst storslagna dres-synnurnmer .som nå-

gonsin förekommilt. Paula Peters uppträ-
der f. n. på Alhanrbra i London och dra-
ger afton efter afton fulla hus. Det kine-

l

 

matoiglrafiska. återgivandet ultfört avI Ptahé i
Freres Ioch synnerligen storslaget.

Det kända. .tolk-:skådespelare

2- Värmlänbingame.

Bilden, som är utgången från Aktiebolaget
Svenska biogralleaferns atel-iarl i Kristi-
anstad mäter i längd 1,400 fort och är
den första film som blivit inspelad
i Svar-ge.

Ensamrätt till denna uppseendevåckan-4

de bilds uppförande i. Jönköping inneha-
ves av biogirafteatern Sirius.
Personer:

Brukspartronien.

Wilhelm." han-s son.

Lotta, hans dotter;

Prosten.

Sven Ersson i Hult., nämdeman.

Lisa, .hans hustru.

Erik. deras son.

Ola i Gyllllby, förmögen bonde,

Britta., hsains dotter.

Jan Hansson vid sjön, torpare.

Ann-a, hans dotter.

Löparnis-se.

Drängar och piigor, betjäning ooh hondfolk.
Följalnidfe danser utföras under stycket:

Fryksdalspolska., Jössehäradspolka och

Vingåkers-dansen. Ringdans.
Ehuru alla torde kälnnla. s-tyfckets inne-

häll, tillåta vi= oss dock .göra följande
s amm asnfattnin-g :
Den rike nämdemannen Sven Ersson

och istorbonden Ola i Gyllby hava en dag
enats om :sina barn-s giftermål.

De hava dock gjort ulpp räkningen utan
värden. Erik, nämdernannens son, och
"torpairedotlern Anna Ihava. länge .älskat
varandra rrnen hava ej vågat yppa sin

 

kärlek för föräldrarna. ty gubbarna hava
sedan. åratal tillbaka varit. bittra fiender.

Nu, då Sven förelägger Erik sina planer,
finne-s intet att välja på. Erik erkänner
sin lkärlek till Anna och förklarar, att han
aldrig gifte-.r sig med någon annan,

Sven Ers-son, en man som år van1 att
i allt bliva ätlydd utan motsägelse, beslu-
tar, trots sonens vägran, att han och Bril-
ta skola bliva ett par. Han går för den
skull till församlingens pastor för att ut-
taga lysning. Denne, som ej anar att en
sådan man szomr Sven Ersson skulle vilja.
.göra einl olaglighet, godtager lysningen,
fastän ej kiontnahent-erna Erik och" Britta
själ-va infinna sig.

Söndagen kiomlmer. Mycket folk har
grått till kyrkan för att höra den omltyck-
te prästen. Anna är en bland ålhörarna.
Predikan är över och kungiörels-erna. upip-
läsas.

Lys-es första gången emellan Erik, Sven
Erss-o-nls son, och Britta, Ollas i Gyllhy
dotter.

Anna rusar upp såsom träffad av ett
åskslag för att i nästa ögonblick störta av-
svimmaid till golvet.

Hon ybäres nät under allmänn förvirring.
Ej kunde hon tro, att Erik :så skulle svika
sittt. ord. När hon äter utanför kyrkan
vaknar till sans, har olycka-n så djupt gri-
pit henne, att hennes lförstånd blivit om-
t-öckna-t. .

,Vanslinnig irrar hon ikring i skog-en
kring sin faders kfoja. En dag möter hen-
ne prosten: på hennes irrfärder. Han före-

 

Sverge åt Svenskarna.
Kinamatograiisk jättéiilm iscensatt o.
inspelad av svensk firma.

slår en liten roddfärd ut på sjön, och An.
na följer som ett lydigt barn.

Under det att detta skett har Erik varit
bortsänd av sin fader. Just i dag har
ha-n kommin åter och skyndar åstad för
att träffa sin älskade. Han kommer till
Jans stuga och får 9:e Anna ute på sjön i
.sällskap med prosten. Högt och jublande
ropar han AnnaÅ till. Han vet ännu ej o-
lyckan.

Anna hör Eriks röst och vill skynda
honom rtill mötes. l sin virrighel: förstår
lhon ej! annat, än att horn kan springa. ho-
nom rakt. i famnen. Hon reser sig-ur bä-
ten, och i nästa ögonblick har hon stör-
tat i vattnet. Erik :springer utan betän-
kande olt i sjö-n för att bistå henne. De
gå bådla under vattnet, och synas ej till
på en stund.

Prosten skyndar hem och berättar, att
både-"Erik och Anina omkommit.

Sven Ersson, som följt "efter Erik, kom-
mer lagom fram för att lå höra prostens
berättelse. Sven och Jan bli båda så ska-
kade av olyckan, altt de förs-ona sigl, troen..
die detta. vara ett straff för allt sitt hat

och onda sinne-lag.

Dock, det otroliga. har skett. Erik och
Ann-a., som bortförts av strömmen, hava
blivit räddade i sista-ögonblicket.

Nu återstår inltet hinder mer för deras
förening, och brukspatronen gör dem ett.
bir-ölloo under dagarna trensorn sent glöm-
rnes av :socknens befolkning.

På grund av filmens längd är skådespe-
let uppdelat i 2 avdelningar.

3. Peters elbsläckningsapparat. .

En rolig historia. om

 

den oförbrännelige Peter.

 

 

Biljettpriser:

l:sta plats 4,0 öre.l
FÖRESTÄLLNINGAR=

2:dra plats 25- öre, Barn ll) öre.

vardagar kl 5, 6, 7, s, 9 och 10 e. m.
Söndagar kl. 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

Nytt program Torsdagen den 31 Mars.

 

Jkpg 1910. smnands Fo1kh1ads tryckeri

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain