#2025: Nya Biografen

LOKAL: llrdenshusel vid Edsgatan, Vänersborg.

Fredagen den 8 Apr-11 kl.

Lördagen
Söndagen

I,

9
10

Föreställningar:

I,

pacennm:

1. Vörlbssport.

2.  Hänförande natursceuerier.

6. Föliben av att vara tanksprib

Mvcket rolig"

ll. The

En italiensk
med en gentleman vid namn Arthur.
en (bal till hans ära blev en greve intro-
ducerad,

intryck på Amalia, att ho-n samtyckte att allt.

bliva hans hustru. Det var tydligen kär-
lek vid första åsvnen. Bröllopsmorgonen:

Arthur såg att Amalia troligen vskulle ång- händelsevis tappade.

vilket gjorde ett så angenämt älskande

Herrn av svarta klinpan.

arvtagerska är förlovad ne man, tv han visste med säkerhet, att
Vid hon skulle ibli olycklig.

I Ett år senare:

Amalia är gift, hennes man är charm-ant,

och förseende henne med
Vid mottagningen av
två främmande gaster, räck-

te en av dem greven en biljett, som denne
En mystisk biljett:

ra sig varför han vid ett samtal emellan Sedan greven och de främmande lämnat

dem bönf. henne att ej gifta sig med den-

rummet, "tog Amalia brevet och läste med

5. Kamorran.

Vid svarta klyftan: Det är midnatt. Gre-
ven och hans förbundna vänta på följet.
De stanna vagnen och taga de resandes
tillhörigheter, i samma ögonblick Amalia,
klädd som en italiensk bondflicka, upp-
träder p-å scenen, dragande masken från
grevens ansikte och avslöjande honom
som en bedragare. Med största lugn be-
falle-r han en av sina medhjälpare att föra
Amalia till ett avlägset beläget hus.
Dömd att .svälta till döds: Amalia. har
blivit förd till ett rum, i vilket h-on in-
låses .av greven sedan han förvissat sig
om att hon varken har bröd eller vatten
att tillgå, endast ett söndrigt vattenkärl
ligger på golvet. Nöjd över att hava lvc-
kats bevara .sin hemlighet lämnar greven
huset och hortkastar nyckeln. Fångens

 

sista hopp: Amalia är förtvivlad. Ingen
utsikt till räddning, fönstret är försett med
grova järnstänger. Slutligen ser hon ldock
en sista utväg. Hon fattar det .söndriga
kärlet och slår därmed .Sönder fönstret,
varefter hon river ett blad1 .u-r en bok och
skriver med blod följande rader: "Den
som finer detta brev, överlämnar det till
Mr Arthur Field, adress Fine Hall Carn-

bridge, Ni erhåller den ersättning Ni be-
gär. Arthur! Jag är fånge i Tornet Old
Lake, För Guds .skull rädda mig. AMA-

LIA." Därmed tog hon biljetten, i vilken
hon lade en bit. av det söndriga kärlet och
kastade det ut genom fönstret. I det-sam-
ma passerades stället av en lantman, som
fann biljetten och avlägsnade .sig sprin-
gande. Amalias iörsmåttde älskare:
Lantmanen uppsökte omedelbart den upp-

 

 

8,15 e. m. ,
kl. 6,15 och 8,15 e; m.
1:1. 6,15 och 8,15 e. m.

Nyhet! enationsdrama..

master of the Black Roc

fasa Iföljande ord: "Den engelske graven
med fru. och några vänner komma att
pasera .Svarta klyftan vid midnatt. Det
blir ett rikt byte. Kom dit väl beväpnad
och maskerad. B. L. xx.. Som hon i sam-
ma ögonblick hörde steg av .sin man
släppte hon biljetten och fördjupade sig i
lösningen :iv en bok. Greven kom in1 Bö-
kan-de lbiljetten, varvid han lät en näs-uni:
falla och samtidigt tog upp den förra

givna adressatenyoch överlämnade pers-on-
ligen skrivelsen till Amalias försmådde äl-
skarel Räddad: Tillsammans med lant-
mancn skyndar han till Amalias befriel-
se, och efter mycket sökande finna de
rummet där hon hållet-S fängslad. Vader-
gälllningien: Greven håller en bjudn. i sitt
hem. Under densamma inträder Arthur
tillsamman med en djupt beslöj. dam. Ar-
thur besikvller greven för att .vara en str-ättv
rövare och för att hava försökt svälta
sin hustru till döds. När greven nekar
kastar -grevinnan sin slöja tillbaka och
greverr blir för en minut Slagen med häp-
nad, varefter han försöker lämna rummet.
Två poliser stationer-ade vid dörren
anhåller honom samt förer honom med"
s1g.

6. Bilber från söbra Tunis.
7. Det nya bläckbomet.
8. Shogvalztarens Dotter;

En liten flicka är ute och plockar
blommor i närheten av sitt hem, då
non plötsligt får syn på en grupp per-
soner med misstänkt utseende. Hon
kastar ett nyfiket öga på dem och hen-
nes instinkt som skogvaktaredotter vak-
nar, tänk om det skulle vara tjuvskyt-
ten. Utan att förlora ett ögonblick
skyndar hon hem och medan hennes
mor sätter hennes blommor i vatten
berättar hon för sin far om sitt möte.
Skogvaktaren tar sitt gevär och beger
sig ut för att söka efter främlingarna

i angiven riktning och mycket riktigtlsitt offer.

anträffar han dem också i färd med
att g-illra sina snaror. Men då tjuv-
skyttarna se sig gripna på bar gärning
passar en av dem på att smyga sig
bakom skogvaktaren och plötsligt slå
honom till marken. Under tiden vän-
tar hans maka med oro på honom,
och hans lilla dotter, som anar att ej
allt står rätt till, smyger sig försiktigt
ut och skyndar bort till det hus, hon
sett främlingarna komma ut från. Där
får hon se hur tjuvskyttarna tagit hen-
nes far till fånga och håna och skymfa
Nu äro goda råd dyra.

 

Den lilla inser att hon måste skaffa
hjälp och ilar utan dröjsmål och häm-
tar några gendarmer för vilka hon bråd-
skande förklarar sakens läge, varpå
hon visar dem vägen till tjuvskyttarnas
kula. Där har hennes far hela tiden
varit utsatt för rånarnas glåpord och
varje minut väntat att de skulle taga
livet av honom. Plötsligt öppnas dör-
ren och gendarmerna storma in, ban-
diterna tagas till fånga och den lilla
flickan kastar sig jublande till sin fars
bröst.

9. -Svörmor bar misstankar.

 

 

Biljettpriser: 25 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

Jönköping 1910, Tryckerifzn Smålands tr.

Information

Title:
Nya Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain