#2024: Scala

iograf Sca a

11 vÄsTRA sToRoATAN 11

m

I.
Frankrike.

Vi företaga en högintressant färd
längs Corrézefloden med dess vackra,
originella och romantiska strandpartier.
De vyer som upprullas för främling-
ens öga äro i sanning storartade, men

likväl föga kända till och med av vitt-I

En tårb längs Corrézetloben i

Storslagna naturscenerier.

beresta turister. Th. Gimels vattenfall
med sina brusande kaskader och grön-
skande, starkt kuperade stränder över-
spända med underbara och för land-
skapet typiska broar är i sanning nå-
got enastående i naturskönhet.

2. Vab elektriciteten kan åstabkorn-
ma ien töretagsarn mans nano.

5. Skogvfaktarens Dotter." .

En liten flicka är ute och plockar
blommor i närheten av sitt hem, då
hon plötsligt fär syn på en grupp per-
soner med misstänkt utseende. Hon
kastar ett nyfiket öga på dem och hen-
nes instinkt som skogvaktaredotter vak-
nar, tänk om det skulle vara tjuvskyt-
ten. Utan att förlora ett ögonblick
skyndar hon hem och medan hennes
mor sätter hennes blommor i vatten

berättar hon för sin far om sitt möte.I

Skogvaktaren tar sitt gevär och beger
sig ut för att söka efter främlingarna
i angiven riktning och mycket riktigt
anträffar han dem också i färd med
att gillra sina snaror. Men då tjuv-
skyttarna se sig gripna på bar gärning
passar en av dem på att smyga sig
bakom skogvaktaren och plötsligt slå
honom till marken. Under tiden vän-
tar hans maka med oro på honom,

lt. önlbgrnva.

Fortsättande sin mission som instruk-
tör visar oss kinematografen i följan-
de intressanta films en serie bilder fr.
Grahamo town i Australien och få vi
här njuta av den sällsynta anblicken
av en guldgruva i full verksamhet.
Med hjälp av jättepumpen, som läm-
nar ända till 4,000 liter vatten i me-
nuten, krossas först det guldförande

5. Iflarions infall.

En fattig arbetare vid namn Pierrot
får en dag besök av den vackra Mari-
on, som blivit upptänd av kärlek till
honom och nu låter bortföra honom
till sitt slott. Men sedan hon där slö-
sat sin kärlek på honom och låtit klä-
da honom i nya fina kläder, tröttnar
hon snart på honom för nya nycker
och låter åter föra bort honom och
lämna honom ensam i skogen. Mod-
lös dessillusionerad frågar sig vår Pier-
rot om han bara drömt alltsammans,

6. Pick ou tikon

 

 

och hans lilla dotter, som anar att ej
allt står rätt till, smyger sig försiktigt
ut och skyndar bort till det hus, hon
sett främlingarna komma ut från. Där,
får hon se hur tjuvskyttarna tagit hen-
nes far till fånga och håna och skymfa
sitt offer. Nu äro goda råd dyra.
Den lilla inser att hon måste skaffa
hjälp och ilar utan dröjsmål och häm-
tar några gendarmer för vilka hon bråd-
skande förklarar sakens läge, varpå
hon visar dem vägen till tjuvskyttarnas
kula. Där har hennes far hela tiden
varit utsatt för rånarnas glåpord och
varje minut väntat att de skulle taga
livet av honom. Plötsligt öppnas dör-
ren och gendarmerna storma in, ban-
diterna tagas till fånga och den lilla
flickan kastar sig jublande till sin fars
bröst.

mineraliet, som så blandas med kvick-
silver för att dymedelst i särskilda kärl
befrias från sina föroreningar. Därpå
uppsamlas amalgamet i cisterner och
pressas genom filtrerapparater för att
befrias från kvicksilvret, som till slut
helt förflyktigar genom uppvärmning.

Den dagliga behållningen vid nämn-
da gruva utgör cirka 12 kilo.

Konstfilm.

då han möter sin otrogna sköna, den-
na gång på arenan med en ny älskare.
Men hon tycks alldeles låtsas som om
hon ej kände igen honom, och Pier-
rot känner vreden så häftigt flamma
upp i sitt bröst att han vaknar. Det
hade varit en dröm och återkommen
till verkligheten vänder han sin håg
åter till sin Pierette, som han högtid-
ligt lovar att aldrig mer övergiva för
sina högfårdiga drömmar och lättfär-
diga idéer.

Zakarias. Skrattsuccés.

 

 

 

 

 

 

TILL DEN ÅRADE ALLMANHETEN: I

Vi få härmed meddela den biografbesökande allmän-
heten, att detta program är det sista som kommer att upp-
föras denna säsong och bedja vi därför nu få uttrycka vår
tacksamhet för de talrika besök, som under innevarande
säsong Biograf Scala haft att glädja sig åt och hoppas vi
i höst, då Scala i nyrenoverat skick åter uppslår sina por-
tar, den skall i samma grad som hittills bliva i publikens
smak, så mycket mera som vi skola uppbjuda hela vår för-
måga att anskaffa verkligt sevärda och förstklassiga saker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FöREsTÄLLNINoAR:

Torsdag och Söndag 6, 7,30 8! 9 e.

m. Fredag och Lördag kl. 6,30, 8

halv lO e. m.

Obs! Nedsatt hiljettpris: salongen 30 öre läktaren, 20 öre, barn 10 öre. Obs!

[kpg 1910, Tr.-f:n Smålands tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain