#2023: Nya Biografen

LOKAL: llnlenshuset vid Edsgalan, Vänersborg.

Föreställningar :

Fredagen aen 1 .April kl. i 8,15 e. m.

Lördagen.
Söndagen

2
3

1:1. 6,15

D,

Q.

pnoonnns

001.1 8,15 e. m..

1:1. 6,15 och 8,15 e. m.

1. Rivieran i vårskrud. I i

1. Med järnväg från Mentone Monaco.

2. Monaco i vårskrud.

4. l avgrunderna vid H. Arnoux,s kors. 5. Bland skummande bergsbäckar.

2. Tillbaka,tillbaka onel-

Elektricitetens förfärliga. verkningar.

Mycket komisk.

3. Den bekanta wVarg-klyftam och viadukten.

3 P" f b "k t"
I  a  a  lntressantindustribild.

En utmärkt väl fotograferad bild
som på ett illustratin sätt på några
minuter sätter åskådaren i tillfälle att
få se de viktigaste och intressantaste
faserna vid tillverkningen av Pianon.

SUCCES!

Tillhuggning av virket.

Sågning.

l brädgården.

Tillverkningen av de olika delarna.
Montering och skulptering.

Strängarna spännas.
De sista förarbetena.
Det färdiga pianot.

Avprovningen.

l

SUCCES!

m- OBS.l Aldrig förr visad å någon biografteater. jättefilmsl Cirka 20,000 fotografier. -u

4- Madame Sans-Ge  

Kostymer från Verch 8: Flotov i Berlin.

Napoleons tvätterska.

Hos löjtnant Bonaparte.

Madame Sans-Gene och sergeant
Lefebre rädda första gången gre-
ve Neipperts liv.

Där är kejsaren.

Efter slaget vid Danzig utnämnes
marskalk Lefebre till härtig.
Madame Sans-Gene presenterar
käjsaren den obetalda tvättnotan.
Madame Sans-Gene räddar andra
gången greve Neiperts liv.

0950:-"

.we

8. Käjsarens väninna.

Bland på alla de många äventyr
den store käjsarens tid är Madame
Sans-Génes historia en av de måst
intressanta. Tvätterskan, som sedan
blev härtiginna, hade en liten tvätt-
anstalt i Paris. Bland sina kunder
räknade hon även den unge löjtnan-
ten Bonarparte. Ofta brakte hon själv
den unge officeren hans lilla tvätt och
fmer än en gång fick hon lämna den
intan att få räkningen betald. En av

dessa obetalda räkningar kom längre
fram att spela en avgörande roll i här-
tiginnans och Napoleons liv.

I denna bild följa vi Madame Sans-
Gene från hennes första besök hos
löjtnant Bonaparte, då hon genom sitt
mod och med hjälp av sin fästman
sergeant Lefebre första gången räddar
det Osterrikiska sändebudet greve
Neipperts liv. Därefter se vi henne
samman med sin fästman hylla de

 

bortdragande revolutionstrupperna.

5. Hertiginnan av Danzig.

Efter slaget vid Danzig, där hennes de, hjärtegoda och rättframma kvinnan,]en sak, som käjsaren även sedan er-

man, nu marskalk Lefebre, utnämnes

till härtig av Danzig, och slutligen set

vi henne på ärans höjdpunkt vid Na-
poleons hov som käjsarens erkände
favorit och som den likväl oförändra-

som har
vrede samt för andra gången räddar
sin vän greve Neipperts liv, och däri-
genom förhindrade käjsaren att i över-
Iilning begå en ovärdig handling -

mod att trotsa käjsarens kände och tackade henne för.

l bilden förekommer dessutom en
rad spännanda historiska scener från
Napoleons historia.

6. Det vidunderliga hårelexiret.

Mycket komisk.
Grosshandlanden Svensson är som sy-
nes en lycklig människa, försedd med en
god matsmältning och "kovanst7 mång-
falld, det vill säga helt lycklig är ju ingen
människa och det finnes även något som
trycker Svensson. Herr Svenssons llårväxt

är nämligen i ett mycket miserabelt skick så
hans huvudhår låterlätt räkna sig. Vem kan
därför förtånka Svenssons glädje, då han

vid läsandet av sin morgontidning finner väntningar.

en annons om ett härelexir vilket garan-
teras som ofelbart.

Herr Svensson köper en flaska och be-
gynner kuren. Medlets verkningar över-
träffar i högsta grad herr Svenssons för-
Vad som sedan följer får
publiken själv ta del av.

7. Svenska folkdanser.

Intressanta bildserier, upptagande våra vackraste folkdanser.

8. En turistfärd runt Vättern-SBM

Föregående vecka började vi en
angenäm. sommarfärd runt Vätterns fagra
stränder vilken avbröts i Askersund. Vi

 

fortsätta nu vår färd och besökaI M-edevi
hällsobrunn där vi få vara medjom den
riksbekainlta ngrötlunken", besöka sedan

 

I.
vidare Motala, Hästholmen, Vadstena m.

il. hänför-andre platser.

90   Mycket komisk.

 

I Biljettpriser: 25 öre för äldre, 10 öre för Kbarn.

 

Jönköpi-nm 1910I Tryckerifzn Smålands tr.

Information

Title:
Nya Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain