#2022: Scala

BloGRAF sCALA

Västra

FÖRESTÄLLNINGAR:

Sön- ocn helgdagar kl. 2 och v6.30 samt 6.

 

 

PROGRAM:

Storgatan 11 .

Vardagar kl 5. 6.30, 8 oeh 9.30 e. m.

7.30" och 9 e. nl.

1. Karl SPenta-tuner. inn-ade i
midnattsklubben. "

Petterlund känner sig mycket sfnick-
rad då han en dag får mottaga kallel-
se till medlemskap uti den beryktade
Midnattsklubben.

Han säger farväl till sin hustru No-
ra, som har sina misstankar rörande
den hedersvärda klubben och ger ho-
nom en del välvilliga förmaningar.
Petterlunds stolthet är så uppblåst att
hans jämnvikt ej rubbas härav, men
då han mottages i hallen av en del
medlemmar, som allvarsamt taga mått
av honom för att anskaffa en passan-

de kista åt honom förlorar han
jämnvikten. Han tillåtes dock
ej att presentera sig förrän han ioav-
bruten följd -fått gå genom den ena
galenskapen efter den andra, så galna
som någonsin kunnat utfunderas i en
människohjärna, allt tillhörande invig-
ningshögtidligheterna. Till sist för-
passas Petterlund helt oförmodat ut
på gatan iklädd en allt annat än lämp-
lig promenadkostym och utom sig av
förskräckelse skyndar han hem till sin

 

Nora.

Här återfår han sitt courage och
han börjar nu att visa Nora huru allt
tillgått. Detta tyckes. dock ej alls in-
tressera henne och då hon förgäves
ber honom upphöra med galenskaper-
na, utan resultat, griper hon enikoppar-
kastrull och Petterlund får nu genom-
gå en andra invigning ej mindre hård-
hänt än den första.

Denna bild är absolut en av de
måst genomgående komiska som nå-
gonsin upptagits i en kamera.

A

2. Ett besök i Briissel..

Intressant rundtur med uppehåll vid alla sevärdheter.
l. Stationen. - 2. Ostronätarna. - 3. Börsen. - 4. Rådhuset. - 5. Palais Royal. - 6. Leopold Izs mo-
nument.- 7. - Konung Albert med sällskap. i "

Belgiens huvudstad.

3. Hero och Leander.. rasar...

Efter en gammal grekisk saga.

Arkonten (översteprästen) försökerlinvigd åt himmeln.

förgöra Hero, Aphrodites prestinna.

Hero är en ung förnäm grekinna
som nyligen invigts till sitt ansvars-
fulla kall, och uppväcker en häftig li-
delse hos Arkonten. Han försöker ut-
föra sina nedriga avsikter men stötes
med avsky bort av Hero.

Leander en ung romare, emottager
av Hero segerkransen såsom segrare
vid de olympiska spelen.

Från Akropolis-platsen, för de olym-
piska spelen drager ett glänsande tåg
till Aphrodites tempel för att segraren

av enxprestinnas hand skall få emot-1

taga segerkransen. wHell segrarem
tonar det från tusentals strupar. Ar-
konten utser bland prestinnorna Hero
att bekransa segraren. Djupt rörd
knäböjer Leander för Iatt av Heros
hand bekransas och söka deras ögon
varandra. Leander fattar hennes hand
för att kyssa den men Arkonten trä-
der emellan sägande att jungfrun är

"

Br

 

Ombytta roller.

Emil Norlander.

Bagateil med sång i enehalv
O O

 

plettförfattare.

 

 

dei-n

Ur den rikhaltiga repertoaren framhålles:

En " giftermålsannons med tur.
Lustspel med sång i en akt av xGöstaD.

Kulisshemligheter i en halv akt av

Konsten att vara teaterdirektör.
Fars i en halv akt av Frans Hodell.

Kärlek på italienska.

Stor scen med sång, dolkar och suckar av E. Norlander.

- Herrskapet Smörlund.
Komisk dialog med sång i en akt av Gusten B.

Antik och modärn.

 

Dessutom visor, kupletter och modärna salongs-
duetter skrivna av våra förnämsta revy- och ku-

Leander gripes
av en häftig kärlek och beslutar upp-
söka Hero, men blir förföljd av Ar-
kontens medhjälpare. n

ARKONTENS FORRADERI. Med
glänsande ögon mottager Hero segra-
ren och överlycklig av sällhet åhör
hon Leanders kärleksförklaringar. just
då inträder den skändlige Arkonten
följd av soldater och övriga prestin-
norna och fängsla dem för att stå till
svars för de värsta brott som då fanns.

LEANDER UTVISAS. Hård är dom-
en, aldrig mer får han beträda Grek-
lands jord. Han föres ombord och
isnart ligger flera mil mellan honom
och hans käraste.

HEROS DOM. Framför det he-
;liga altaret uttalas domen över Hero
IVid den öde havsstranden skall hon
framleva sitt liv, där skall hon förkun-
rna stormens annalkande och varna far-
tygen för bränningarne. Där emellan
Asien och Europa varest ännu i ag

 

 

 

Egen, or

akt av Eva.

5. vinteriayu.

- Härliga naturscenerier från en zoologisk trädgård vintertid.

reser sig .ett torn, i forna tider kallat
Leander-tornet, där vid Hellespontens
strand på en kal klippa sitter dag från1
dag den vackra jungfrun spejande mot
den knappt skönjbara asiatiska kusten
där hennes älskade landsatts.

På Asiens strand återfinna vi Lean-
der. H-an spanar med tränande ögon
i nattens mörker mot Hellesponten.
Vad nu. Ett ljus synes i mörkret.
Anande att det är den älskande som
på detta sätt kallar honom, störtar
han sig i vågorna och når Hellespon-
ten. och kastar sig i den älskades ar-
mar. Den ljuva stunden avbrytes
dock genom Arkontens ankommande,
Leander kastar sig i havet och Hero
lyser honom för att komma igenom
1bränningarna. Arkonten rycker fack-
lan ur Heros hand och släcker den-
samma. Då nu ej Leander har någon
ledning kommer han ibränningarna
och sönderslages till döds mot klip-
porna.

 

 :az-:z-
Gästuppträdande

av de populära svenska duettisterna,
revy-skådespelarna

 

Aniou.

iginell repertoar!

 

6. Dä svärmor fattar misstankar.

Srattsucces.

 

 

 

 

Biljettpris: Loge 55 salongen 40, läktaren 30 och barn 15 öre.

     

oss. sön- 0. helga. n.

2 0. 3,30 matiné med samma program, men entré 25 öre för äldre och 10 öre för barn.

 

lJkpg 1910: Smålands Folkblads tryckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain