#2021: Scala

iograf Scala

11 vÄsTRA sToRoATAN 11

-m-:N

(Program:

l. Kärlek för kärleks skull.

KOMEDI l 18 AVDELNINGAR.
Den unge greve R" har en mycket
trist tillvaro. Han har nämligen ingen
befattning och har njutit av alla de
nöjen som stått till buds. Han för-
söker därför på de mäst otänkbara sätt
skaffa sig medel för att slå ihjäl tiden.
En dag får han ett infall att spela
sin syster ett sprätt. Hon bevistar en
operaföreställningochvidtalarhankusken
att få byta plats med denne, då han
skall köra henne därifrån för att få
tillfälle spela henne ett spratt.
Framför operan stå en massa dro-
skor och greven, iklädd kusklivré, be-
stiger kuskbocken å en av dessa, i
tron att vagnen är den rätta, vilket
dock ej är fallet. Då han stannar vag-
nen utanför hemmet hoppar han av,
öppnar vagnsdörren och ger den ut-

2. En färd runt Bor

Från ångaren se vi de amfiteatra-
liskt ordnade stränderna kantade med
gamla stolta riddarslott, vackra villor
och små idylliskt belägna kyrkor. Av-
lägsnare se vi huru Alpernas evigt snö-
betäckta bergstoppar höja sig över
landskapet. Nu framträder den ur-
åldriga staden Konstan, (25,000 innev.)
som fordom spelat en framstående roll
i historien och nu stöta vi intill land-
ningsbryggan. ,

Något längre uppehåll gives ej tid
till utan vår ångare fortsätter nu till
Meersburg, en liten målerisk stad om
1,900 innev. Straxt bakom utbreder
sig Maindu, en liten ö vars växtlig-
het påminner om tropiska länders. l
det fria mognar här citroner, oranger,
palmer och fikon.u På denna ö finnes
ett storartat slott tillhörigt storhertigen
av Baden, vilket innehåller storslagna
konstskatter. Vi lämna nu den idyllis-
ka ön för att fortsätta till Ueberlingen,
en liten stad om 5,000 innev., terass-

3. Vad kärlek förmår.

Bologna-Tidningen innehöll den 23
maj 1840 bl. a. följande: sDen be-
ryktade politiska fången Pauli flydde
i går afton ur fästningen :De tre tor-
nens. En hetsjakt anställdes genast
och man kom Pauli till sist så nära,
att han sårades av ett gevärsskott.
Med ens var han dock somfgenofm
ett trollslag försvunnen. Huru? Vart?w
Detta är en gåta. e- -

Genom att hava uppviglat folket
blev Pauli fängslad och insatt i sDe
tre tornens. Han hade emellertid ve-
tat att förskaffa sig medel till flykt,
som dock genast upptäcktes av pos-
ter, som allarmerade vakten och upp-
togo förföljandet med alla krafter. Han
kommer till en park, men dit inkom-
men träffas han av ett gevärsskott. l
parken, tillhörig hertig X. befinner
sig denne med gemål i ett lysande säll-
skap. Nu insläpar sig den sårade Pa-
uli, faller till hertigparets fötter och
besvär dem att rädda honom. Rörd
av Paulis bön beslutar hertigen söka
rädda honom och kastar "sin gemåls
kappa över hans axlar. Ogonblicket
efter inträda de förföljande, hertigen
föreställer Pauli som sin mor. Listen
lyckas, Pauli är räddad. Hertiginnans
hjärta har icke kunnat motstå den mo-
dige och därtill bildsköne Pauli. Hon
ser om hans sår och bibringar för-
friskningar egenhändigt. l ett ögon-
blick, då hon är hos Pauli, inträder
helt oförmodat hertigen, och som han
ej är blind ser han genast, att det ej
är som sig bör. Med rasande känslor
lämnar hertigen rummet. Men hen-
nes kärlek låter inga skrankor ställa
sig emellan. Vi förbigå de kärleks-
scener som utveckla sig. En afton
hertigen passerar ett av slottets fön-
ster, ser han tvänne skuggor på gar-
dinen vars läppar mötas i långa kys-

4. Marmorindustri.
5. Han önskade sig

Henry Hardman är gift sedan flera
år, men barnlös, detta utgör hans livs
största sorg, då han nämligen i hög-
sta grad är fört-just i allt vad småttin-
gar heter. På gatan kan hans fru

knappast få honom med sig, då han

möter en liten världsmedborgare. Ge-
nom sin barnakärlek se vi huru han
råkar ut för en del obehagliga även-
tyr. Han annonserar nu om att han
önskar adoptera ett friskt och välska-
pat barn, samt att han träffas för sam-
tal härom å sitt affärskontor.
Annonsen föranleder en massa möd-

rar att infinna sig med sina barn.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Oemotständligt
skrattretande.

[kommande damen en kyss mitt på
munnen, i tron att det är hans syster
men märker, då den unga damen ro-
par pä polis, att hon är för honom
fullkomligt okänd. Han arresteras,
men röjer ej sitt incognito.

Emellertid tycker den unga damen,
en rik arvtagerska, det är synd om
honom och med sin faders hjälp får
hon honom frigiven, varpå han tager
plats hos familjen, 0. då fattar kärlek till
henne.

Huru sakerna vidare utveckla sig,
huru han får utstå åtskilliga vedervär-
digheter, ovan som han är att bli be-
falld till än det ena och än det andra
och huru hans egen syster kommer
på besök hos hans unga lady och
måste betjäna henne, utvecklas i bil-
den i med mera än tillräcklig tydlighet.

ensjön i Schweitz.

formigt anlagd på sjöstranden, där vi
få göra ett besök i små konstrikt an-
lagda trädgårdar försedda med plas-
kande springvatten, varpå vi fortsätta
vår" färd och snart landa vi i Frie-
drichshafen. På avstånd se vi här
greve Zeppelins ballonghus. Denna
lilla plats har gjorts världsbekant ge-
nom att greve Zeppelin här har sin
egentliga hemvist. Då vi passerat
denna plats se vi i fjärran tvänne hö-
ga monument avteckna sig. Dessa
utmärka inloppet till Lindau och de
två monumenten utgöras till vän-
ster av edet Bayerska lejonet: som
här utvisar gränsen emellan de båda
,länderna och till höger det nya fyr-
tornet som har en höjd av 33 m.
Vi stiga här i land, då denna plats
Iutgör slutpunkten på vår färd och
Yskola vi säkerligen ej på länge glöm-
ma den enastående vackra natur som
fägnat våra ögon.

 

 

Italien år 1840.
Gripande och känslofullt.

sar och i skuggorna igenkänner han
sin hustru .och gäst. Han förråder
nu för vederbörande var Pauli finnes
och i dagens tidning läses följande:
Antligen kunna vi sönderslita det dun-
kel, som omhöljt Paulis försvinnande.
Det är ett helt drama det här hand-
lar om, så fantastiskt, att det kunde
tagas för en dröm. Vi vilja dock ej
uppenbara några detaljer, detta får
rättvisan göra. En avdelning soldater
utsändas för att försäkra sig om Pau-
lis person, och anlända till det hert-
liga slottet, just då hästarne stå fram-
me, väntande på att bära hertigen med
gemål ut på en ridtur. Seende soldaterna
komma, slår det genast hertiginnan:
wDe komma för att hämta honom.
1Vem har förrätt honomw. Hertigens
;hånskratt ger henne visshet, och hon
åutropar: sDet är dun! och med dessa
:ord slår hon sin gemål iansiktet, var-
2på hon i vild hast skyndar in i slot-
tet. Hon skyndar till Pauli rum och
ropar ångestfullt: sFly bort, man för-
följer digsi Men en blick genom fön-
stret övertyga dem båda, att en flykt
är omöjlig. Med pistolerna ihänder-
na ila de ut, beredda att sälja sina liv
så dyrt som möjligt. Men förföljarna
äro beväpnade och med hertigen som
ledare öppna dessa eld mot Pauli.
Men hertiginnan kastar sig emellan och
träffas, och dödligt sårad faller hon
till sin älskares fötter. Här ligger
hans allt. Intet är honom nu likgil-
tigare än friheten och livet. Han gi-
ver sig själv en kula genom huvudet.
Hans liv och medvetande fly dock ic-
ke fortare, än att han hinner trycka
sina läppar mot hennes, för att härpå
vid hennes sida beträda den färd, var-
ifrån ingen återkommer.
, . Denna bild är absolut ur konstnär-
ilig synpunkt den förstklassigaste, som
:någonsin visats.

 

 

Intressant! Lärorikt!

en  Skrattsuccés.

Hardman vet sig ingen råd, då alla
på en gång söker övertyga honom om
att deras barn är lämpligast. just nu
kommer telefonbud från hans hem,
att han måste utan ett ögonblicks
dröjsmål infinna sig i hemmet. Dä
nu utgången är spärrad av mödrarna
måste han söka sin utgång genom
fönstret. Kvinnorna ej vetande orsa-
ken till Hardmans flykt, bli ursinniga
och ett ivrigt förföljande uppstår.

Genom ett fint knep undgår han
sina förföljare och väl hemkommen
finner han det vara mera än överflö-
digt skaffa sig adoptivbarn.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Uppträdande av den över hela Sverge sedan många år

välkände

komikern

August Zackrisson.

OBSJ

-o-o-o-o-u-o-o-o-o-o-u-o-

Den stora dalliduppandej.

OBSJ

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

i

FöREsrÄLLNINoAR:
Vardagar kl. 5, 6,30, 8 och 9,30 e. m. Sön- och helgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 o. 9 e. m.

Ikpg 1910, Tr.-f:n Smålands tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain