#2016: Huskvarna Biograf-Teater

av.

uskvarna

 

giver à

m -I i i  

 

Stora hörsalen, Folkets Hus,

Storslagna förevisningar av

LevandeY Bilder.

Lördagen den .29 Januari bkl. 8,15 e. m.
Söndagen den l30 Januari kl. 6 & 8,15 e. m.

 

 

 

Pnoanamr
lo  eae Fin-fin natilrbild.

Korea är en halvö i Ostasien gränsande
intill Kina och Japan, var tills för kort tid
sedan självständigt käjsardome, men står nume-
ra under Japans överhöghet.

 

Befolkningen tillhör högasiatiska rasen. Ko- l la

Dramatisk.

rearerna äro besläktade med japaner och ki- bildserie visar oss en hel
neser, men mera st rrväxta än dessa. Uriuvä- och intressanta bilder från Koreas natur, tolk
nareantaler "ar cirka 10 millioner.

Korea har senast låtit tala om sig över he-
världen genom mordet på furst lto. Vår

3. Mälaren runt.

Utgångspunkten för vår färd är Söder-
tälje, där vi bese den vackra badhuspar-
ken och en del av den livligt trafikerade
kanalen m. m.

Härifrån resa vi med ångbåt en månljus
sommarnatt utmed de trolska Mälarsträn-
derna, där vi bl. a. lägga märke till Kungs-
hatt, in mot Stockholm, där vi landa vid
Riddarholmen.

Nästa uppehåll göres vid Almarestäket,
där vi frän höjderna kring "Ryssgraven"
(en nu igenfylld kanal, enligt sägnen grävd
av ryssar) beundra de utmärkt vackra sce-
nerierna.

I Enköping göra vi ett besök vid d:r
E. Westerlunds hem.

Så komma vi till Västerås, göra en tur

del märkliga

och näringsliv samt seder och bruk.

i 2. Den gode landsvägsriddaren.

igenom staden, betrakta bl. a. den märk-
i liga domkyrkan och det slottslika, nybygg-
da stadshuset samt stanna vid hamnen,
Idär segelsällskapet just gör sig i ordning
till en kappsegling på den solbelysta fjär-
den.

 

4. Fröken Lindströms klädning. F

Fröken Lundström, som beställt en nvlden kofiert, vari-fröken Lundströms kläd-
klädning, provar den och finner därvid ettl ning befins, häri fär han ligga tills den
slutligen öppnas av en nvfiken jungfru4
som vid anblicken av bägaren faller i van-
Bagare Qvist tager, utan att tänka
på den tortvr han själv utstätt, sin räd-
.darinna och lägger henne i kofferten, var-
efter han skyndsamt avlägsna-r sig. En in-
brottstjuv gör strax därefter pähälsning

fel, varför densamma inlämnas till sv-
flickorna, vilka ändra det, varefter de läg-
ga den i en koffert, Under det de hälla på
härmed inkommer deras gunstling, bägare
Qvist, som tillställer det ena galna upp-
tåget efter det andra, vilket avbrvtes ge-
nom föreständerskans annalkande. För att
hon ingenting skall märka gömmes han i

makt.

han sig an kofferten, öppnar den och finner
jungfrun, Vilken han rånar pä hennes rin-
gar. I-Iärundler kommer hon till besinning
och rusar upp, varefter en häftig brottningI
uppstår. Till sist hamnar tjuven i koffeiI
ten, vilken därefter bortbäres av tre till
städeskommande polismän. På polisstatio
nen utspelas det ena skrattretande upptä-
get efter det andra,

och när han genomsökt kassaskåpet tager

5. Den lille hundklipparen.

Vi införas i det förnäma sällskapslivet
i våra dagars Neapel.

En ung, vacker och rik änka har mot-
tagning. Bland det lvsande sällskapet be-
finner sig flera män, som eftersträva än-
kans hand och förmögenhet. Av dessa är
den ivrigaste en utarmad adelsman, vilken
är i den mäst förtvivlade affärsställning
och har därför beslutat att med alla me-
del genom ett rikt äktenskap rädda sig
och nu funnit lämpligt föremål.

Emellertid tillbakavisar änkan mannens
Irieri med bestämdhet och avlägsnar sig
denne i fullkomligt raseri, som han d-elvis
utöser på den i hans väg kommande lille
hundklipparen.

Han beslutar nu att genom ett par ban-
diters hjälp bortförn änkans enda barn,
en liten 7 års flicka, och uppsöker där-

för dessa på ett illa känt värdshus, De-
taljerna för dådet utarbetas och iscensät-
tes, men vär lille hundklippare blir i till-
fälle åhöra deras anslag samt genom att
hänga sig bakom på vagnen osedd upp-
täcker ställ-et varest barnet föres.

Under tiden upptäcker modern sin för-
lust och hennes sorg finner ingen gräns.

Hon mottager sedermera besök av bar-
narövaren och säger denn-e- henne, att om
hon gifter sig med honom skall han åter-
ge henne sitt barnI Väl kännande den
skändliges låga karaktär inser hon att
detta är det enda sättet att återfå sitt
barn, drives av sin starka moderskärlek
att offra sig själv.

Vigselceremonien skall nu försiggä. Dv-
ster och förgräten reder bruden sig att
med sitt namn underteckna äktenskaps-

kontraktet och därmed döma sig själv till
livslångt lidande vid denne ovärdige mans
sidaI menii samma mom-ent inrusar den
lille hundklipparen, trots betjänterna söka
utmota honom och hack i häl dottern,
som under tiden genom hundklipparens
försorg befriats ur sitt fängelse och utpe-
kar denne nu inför de församlade gäster-
na rövaren med orden "Där står den man
som bortförde er dotter". Denne återigen
seende allt förlorat söker sin räddning
genom flvkt, men blir tillbakamoiad för
att erhålla välförtjänt näpst.

Huru den lille hundklipparen erhåller
en belöning, som han anser står högre än
1allt guld i världen få vi som en avslut-
ning se. i detta genomgående fint inspeln-
de dramatiska stvcke.

6. Två odygdspåsar. 

Att bliva föräldrar är ej så svårt, men
att vara det är värre."

Detta är ett gammalt känt ordspråk,
som herrskapet Petterinan dagligen får;
erfara. f

Som ett prov på vad tvenne

da Pettermans kunna hinna med att fö-
retaga sig på en enda förmiddag, framvi-
sas i denna bildserie. Efter att ha tagit

förhopp- del av vår bild förvånar sig nog ej
ningsfulla ungodmar, barn till ovannäm-

åskå-
darna att Petterman ständigt lörer näm-
da ordspråk på sina läppar.

7. Moderna bildhuggare.

Fint kolorerad.

  8. Detektive

 

 kappsäc

 

. Skämt.

0099009090901009000000990000 0000900GQGGOGOIOOGOOQOGOQOGGOG

ENCRé: Balen 35 och 25 övre får äldre. BarnX 15 öre.
Läktaren 5o öre ,, ,,

 

Jkpg 1910. Smålands Folkblads tryckeri.

Barn 25 öre.

Huskvarna Biografier: ter.

Information

Title:
Huskvarna Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Huskvarna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain