#2015: Biograf-Teatern Sirius

i- .

  

1

 

 

 

. iograf-Teatern

ri

PROGRAM

Fr. o. m. den 17 t. o. m. den .19 januari.

AKTUELL NYHET!

  

u

å 15 Östra. Storgatan 15.

 

 

 

1. Kapten Ferbers sista flykt.

Vi hava här tillfälle att se en förträffl
I jämna kurvor drager jättefågeln förbi våra ögon

och blev ihjäinämd.

ig flykt, företagen av den nyligen förolyekade aviatikern Ferber.
. Kort efter störtade den djärve flygaren ned med sitt mroplan

"2. Enbast en bröm. omm...-

Skildrande i ett flertal gripande moment, en skövlad levnadslycka.

En gammal färjkarl och hans vack-
ra dotter sköta överfarten med färjan
i närheten av ett gammalt slott. Sol-
daterna roarl sig på marknadsplatsen
med tärningspel, sjunga och spela.
Endast en av dem sitter avsides och
ser drömmande i fjärran. Plötsligt
ljusnar det i hans ansikte, då han ser
färjkarlens dotter komma.-. Hon häl-
ser på honom och skämtande och
skrattande gå de till hennes gamle fa-
der, .vilken sitter nere vid stranden.
Soldaten tillstår för fadern sin kärlek
till dottern och den gamle mannen
gläder sig över att få en svärson.
AEmellertid har den unge slottslierrn
redan länge beundrat den unga flickan
-9ch en dag, när han promenerari
trädgården, kommer hon och går-där-
igenom. ,Han går bort till henne
och då han tillstår för henne sin kär-
lek, förklarar hon för honom att hen-
nes hjärta redan tillhörde en annan.
Ledsen går den unge adelsmannen
därifrån och kan icke glömma henne,

 

 

han grämer sig så att det faller hans
morfi ögonen, men då hon frågar
vad som fattas honom, tiger han en-
dast.

Krig är förklarat och de unga Isol-
daterna måste draga ut i fält. Efter
någon tid återvända krigarne och kam-
raterna meddelade färgkarlen att hans
svärson fallit i kriget. Han överbrinN
gar -den ledsamma underrättelsen till
sin olyckliga dotter. Den även från
kriget återvände adelsmannen hör ta-
las om kvinnans olycka. Han låter
en tid förlida men anförtror sig sedan
för sin moder, vilken går till färgkar-
len och inbjuder honom och hans
dotter till slottet. Modern ger sitt
samtycke till deras giftermål och snart
se vi flickan som ung slottsfru och
färgkarlen som borgfogde.

En dag kommer soldaten, som man
trodde vara död tillbaka, och ser till
sin förvåning att en annan färgkarl
sätter honom över. Han frågar den-
neV hur det förhåller sig och får då veta

samt

[vad som tilldragit sig. Full av läng-

tan skyndar hon till slottet och sjun-
" ger en visa från förgångna tider. Den
unga slottsfrun sitter under tidenisitt
rum och serf över de vida fälten och
får då plötsligt höra den återkomnes
sång. Hennes hjärta hotas att sprän-
gas sönder och sakta närmar hon sig
fönstret . 
Men hennes gemål som kommit in i
rummet ser ml huru den unga frun
kastar en slängkyss till sångaren. Svart-
sjuk störtar han fram till henne och
frågar vad det betyder.

Det kommer till duell, vilken emel-
lertid blir avbruten av slottsfrun. Slotts-
herren ser att hon ändå älskar honom
fastän hon står mitt emot sin förste
brudgum, och de båda kämpande
männen skiljas åt försenade. Meni
soldatens bröst råder nu en tomhet,
hans levnadslycka är förbi och han
söker i stridsvimlet sin död för att
kunna glömma sin sorg.

Får- -att se Ferm ftfvft f"

 

Ukppträdande av IDuettisterna

LHNoeRsz

alias 51- p. kmsnzmson, unmorisi s, samlare.

  

ör JET-in EÄIIDER, Damimitatör.

088.! Nya visor och duetter varje dag.

4. öletscbersjö i ment-Blanc.

"Storartade scenerier från Europas högsta berg. imponerande fjällbilder.

Den som sett Schweitz och dess
väldiga alper skall med glädje hälsa
denna bild. Vi se här de högsta top-
parne såsom Mont-Blanc, Charmex
Åoch Mönch. Vägen .för oss med den

nya bergbanan från Chamoix till Mon-
tenvers. Det sista l.ligger på en höjd
av 3,755 meter.- Anda upp i denna
höjd går banan genom snö och is.
Längre ned ligger Mont-Elaines väl-
diga ishav. Höjden på de tre vikti-

gaste bergen, som omrama gletschern,
är:I Mönch 3,413, Charmoiz 3,442
och Mont-Blanc 4,810 meter. Man
funderar nu på att bygga en järnväg
ännu högre upp.

5. De bàba orbonanserna. 

 

 

 

Biljettpriser:

l:sta Y plats 50 öre.
2:4dra

35 yH

177

Barn under IO1 år l5 öre.

röREsTÄLLNlNGAR; Kl. 5, 6,7-, s, 9 och 10 e. m.
I NY T T PROGRAM Torsdagen den 20 Januari!

 

Jönköning 1909. smålands Fo1kb1aas ir

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1909
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain