#2014: Huskvarna Biograf-Teater

Huskvarna

läqftlfllllll  

giver å

Stora hörsalen, Folkets Hus,

Storslagna f örevisningar av

Levande Bilder.

Lördagen den 15 Januari kl. 8,15 e. m. Å
Söndagen den 16 Januari kl. 6 & 8,15 e. m.

 

Pianomusik utföres av herr Rönndahl.
I

 

 

 

 

 

PROGRAM:
l. Klotbalansören.

att hinna upp den andre, som stående
pä sitt klot rullar fram på telegraftrå-
den och över vattenfall, iHan rullar i ta-
ket i- en "kinamans" hem och redan ra-
VAkar han ut för missöde att komma över

en grop som nägra gatuarhetare grävt
och i vilken de lagt dynamit, vilket "just
exploderar när vår artist befinner sig där-
över och han blir silungad ut i rymden
bland de "andra kloten". Roanllel

En klotbalansör uppträdde på ett ka-
fé men rymmer från betalningen av in-
tagen förtäring men förföljes av en av ky-
pa-rnaY men denne får ett "styvt" arbete

2. namram i Anna.

let och ungen, 5. En djärv karl låterluppäten
1. Fägelfångarne rädsla och skingra .släppa sig ned i avgrunden, 6. En stac- störa matron.
sig därefter il bergen. 2. En bra utsikts- rkal-s mor ibortjagad ur sitt näste och un- .. i

punkt. 3. Ett bo är upptäckt. 4. Bo-lgen tillfångatagen. 7. En sårad gazell Intressant och spannandel

3. statshemligheten. Spännande drama.

hjälpt. ty spioner gives överalltitsar-riket, I bara papper, och följa oförmärkt efter på
lokaler. En ung officer är utsedd till att där till och med väggarna ha öron. Ajsamma tåg. Vi få nu följa händelsernas
överföra viktiga statspapper. Alla försik- Tvänne oförvägna sållar äro utsedda att i ytterligare utveckling då .nu hi rask foljd .t
tighetsmått äro vidtaga, men detta har ej Ibestjåla den unge officeren på hans dyr- f handling på handling följa pa vartannat.

av rovfåglarna. 8. Bösskotten
9. En vacker jakttavla,

Vi införas i Ryska inrikes ministerietsJ

"4. Deiefors bruk i Värmland.
5. Den modige prästen. 

Scenen är utan-för Vild Bills utskänk-
ning.

Som vi se spelar mäniskoliv för Bill
ingen roll. I samma ögonblick som off-
ret för våldsdådet bortföres inträffar vack-
ra Sally på platsen, till vilken Bill hyser
varma känslor. Hon tillbakavisar med
avsky Bills kärleksyttringar över det blod

som utgjutits och kastar sig upp på sin
häst för att rida till sitt hem.

Nu uppträder en av de i Vilda Västern
kringflyttande prästerna .och blir ej vidare
vänligt välkomnad. Bill lsöker till och
med bära hand på. honom, men pastorn
som är i- besittning avv en ovanlig kropps-
styrka kastar utan vidare Bill utför trap-

porna. varpå han drager tvänne revolvrar
för att förekomma Bills avsikter, som ut-
gå i samma riktning. Den råa styrkan
och modet väcker alltid beundran vi den-
na landsända -och se vi huru den förakta-
de prästen hyllas, blir god vän med Bill
och ställer allt till rätta emellan Bill och
Sally.

6.. Frälsningsarméns 50-årsjnbilenm.

General lBoot talar för

501181".

Hynningmed musikI flaggor från landI med flere Länder såväl europeiska
200.000 per- Sverge, Danmark, Finland, Ryssland, Hol- som utom-europeiska.

7,    Spännande drama.
8. Allt klarar sig., I

Herrn har just gått ut. Frun hänger
ut en repstege genom fön-sret ät .sin be-
undrare, som Istiger upp på den till henne.

Och under tid-en har jungfrun givit tec-
ken åt sin brandsoldat.

Det ringer!

Uppstånd-else! Fruns beundrare, som
tror att det är mannen som återvänder
svimmar och frun, som icke vet vad hon
skall taga sig till gör detsamma. Den
förskräckta jungfrun skyndar efter dok-
torn.

Under tiden har emellertid brandsol-
daten .blivit orolig över den tystnad som
härskar och tittar ängsligt in genom sa-
longsdörren. Då han får se två. utsträck-
ta kroppar, som verka döda, svimmar
även han. Och jungfrun som återvänder
med doktorn svimmar av att se alla av-
svi-mmade.

I detta ögonblick öppnades dörren. Det
är herrnl Det oväntade spektaklet, som
visar sig för hans ögon, blir honom för
starkt och han svimmar.

Av denna gynnsamma omständighet
den de övrigaI som blivit återvunna till
livet draga fördel av och försvinna och
frun kan då mannen vaknar upp säga:
"Men du har drömt, min vänl" .och den
lättrogne maken drager en lättnades suck
häröver.

Allt klarar sig här i livetI till och med
de till synes mest inkrånglade situatio-
ner.

060900909900001000000000000000906000090090001909000000000906

GNCRé: Salen, 35 och 25 öre för äldre. Barn 15 öre.

Läktaren, 50 öre

 

Jkpg 1910. Smålands Folkblads tryckeri.

W I,

Barn 25 öre.

Huskvarna Biografier) ter.

Information

Title:
Huskvarna Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Huskvarna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain