#2013: Biograf-Teatern Sirius

0

  

 

 

 

i

 

;  Östra. Storgatan 15.

i PPROCtiR-.AJNII

  

 

häraf-Teatern =

 

 

 

Fr. am.y den 201. am. den. 23 januari.
1. Den stora sekelfästeni
4 i network.

bår, byggd

V Hudsonfloden.

Briljanta bilder från de överväldigande

iästligheterå varmed amerikanarne nyligen Den första ångbäten, i trogen kopia.
firade 100-arsminnetrav världens första ång- wHalfmoom,

paraden i Newyork. 2.
3.
wHalfmoom,

1. Den stora

för full bris.

. I k i i. i
2. Skinnstrnmpci.
.En indiansk hjälte. VEfter F. Coopers berättelse.b Spännande. Häpnadsväckande.
, Över-träffande alla förut visade indianbilder.

Vem har inte läst berättelserna av en
bland de största författarna james Feni-
more Cooper. Som han nästan levde för-
enad med mohikarierna blevo hans karak-
tärer verkligt levande folk men emedan

vi icke hava gjort något försök att mera-

noggrannt följa hans historia vilja vi. fram-
ställa en livlig uppskattning av hans arbe-
te ocli kunna påstå att resultatet blivit ett
av de bästa som någonsin frambringats.
Vår berättelse börjar med när översten
och hans två brorsdöttrar bryta upp för
att taga en genväg till Fort George åt-
följda av en spejare ledda av en betrodd
indianvägvisare vilken var ingen annan än
Big Serpent. Detta förrädiska rödskinn är
.stolt attivid ett lägligt tillfälle kunna taga
hämnd. Till detta utförande har han till-
sagt sina följeslagare och de stå ibered-
skap att åtlyda hans kallelse. Då de gå
vidare på sin färd komma de till en flod

där sällskapet slår sig till vila, Big Serpent
och spejarna leda hästarna in iskogen.
Just före sällskapets framkomst hava de
mött Skinnstriimpa och Uncas och när de
få vet: att Big Serpent är lderas vägvisare
ingiva de farhågor och äro säkra på hans
avsikt och sannerligen medan de angiva
sin fruktan rusar spejaren fram och be-
rättar att han blivit anfallen och hästarna
dödade. Skinnstrumpa och Uncas önska
se om sällskapet lyckas komma från sin
fara men de hava icke gått långt förrän
skogensyries vara fylld med indianer och
sällskapet är nästan-omringat. Tagande
den enda vägen till reträtt lyckas de upp-
nå inhägnaden framför de blodtörstiga
rödskinnen. Här uppstår ett livligt slag
vilket emellertid icke räcker länge emedan
amnunitionen är liten, Endast två anfall
till och efter det skola de vara i fiendens
våld, men Skinnstrumpa känner att där

 

endast är enväg att få hjälp huru även-

tyrlig den än är. Hans plan-är i högsta j q

Aiia måste se den:

1809 av Fulton och sjösatt på byggd av Henry Hudson, var den första

passagerarebåty som anlände till Newyork
(är 1609). .
4. Fästparaden på floden.

grad slugt upptänkt. Iklädd ett Vdjurskinn
kastar han sig i floden bakom inhägna-
den vetande att indianerna icke i onödan
ödslade med amnunitionen men räddade
den för fienden emedan det var en sall-
sam vara. På så sätt lyckades han uppnå.
soldaternas kvarter där han faller utmattad
till marken sedan han berättat om sällska-
pets fara. Soldaterna begiva sig genast
iväg och komma icke för snart ty under
tiden hava indianerna gjort sig enL ingång
till inhägnaden med murbräckor och hava
bundit sällskapet vid ett träd med risknip-
pen omkring för att bränna dem. Bålet i
är redan antänt kring Uncas och endast
soldaternas ankomst och rödskinnens un-
dergåan räddade hans liv. Uncas följer
sedan sällskapet till, skogsbrynet där vi
lämna honom stående ensam - den siste
av mohikanerna.

 

Uppträdande av Duettisterna I

 

LIXV.LHNoeRs ,
alias ör P. KRISTIÄHSOH, tinmorist 8; Buktalcire
nr :lean é tan

samt

  

DER, Damirnitcitör.

038.!V Nya visor och duetter varje dag.

lt. Första våningen till vänster.

Komiska situationer. - Inspelad av framstående skådespelare-

E. M. Lauman giver oss härmed med
hjälp av fröken Siizarma-.DeamyV Herr
Carlos Avril och Fru Gabriella Lange ett
komiskt stycke av den mäst sprittande
munterhet. Frun sjunger, hennes man
somnar, och gästen begagnar sig avi-om-
. ständigheterna för att förklara sin-.kärlek
för sångerskan. Betagen avl den karleks-
förklarandes beslutsamma sätt, da han for-
klarar att han skall taga livet av sig lo-rii
hon icke besvarar hans kärlek, beviljar
Vhon darrande honom ett rendez-"vounz .fol-
jande dag. På utsatt tid, i första vaning-
en till vänster, väntar förföran oroligt sin

i älskades ankomst. I
det var en gammal gubbstrutt. som tagit ,

Komedi av E. M. LAUMÄN.
Se där är hon! .Nej

miste på våning, och som är på,I vag till
sinutvalda med en blombukett. Antligeni
Det är hon! Förvirring . . . den unga kvm-
nan tvekar att taga det avgörande steget

" i i - i tt t ett . ,
och varje gang samtalet hotar a aga :den Skyldigé I det.

intimare vändning så... ringer "klocka-in.
Det är en badmästare, en verkmastare,qeng
diskret välgörande dam, en brokig blankar-
ning av människor. som tagit felljsååjra-V
ning. Varifrån härstammar dettaajdaliga
skämt? Den förtörnade älskare-:Inför snart
tag på upphovsmannen. Det ar portvak-

. dörr och innehav

, . .. de, o
d i  han räddat, honom emellertid

 

tens pojkspjuver som hämnas för en er-

hållen tillrättavisnisig genom att vissa alla
kommandeI till "första vaningen till van-
ster." g . ,
1"ädlfiistaren 1har emellertid omsorgs-
 gjort i ordningbadet vid kundens
I 1 :ålen-av" första vamngen
nrsirinig att .doppa
Lyckligtvis för den
den unga kvinnan,

titt vänster bereder sig
befriar
från detta hansÅ välförtjänta straff och det

" nom ödets slump den b.välgörande
-låhlrrneäe som får det iordningstallda badet.

4.

Biljettpriser:

vlåsta plats-"510 öre.
2: i

dra 35 i ,, i i Barn un

7?

der,y io f ar i isv öre.
röREsrÄLLNiNGAR; Ki. "5, 6, 7, 8-, 970m io e. m.

Nrrr PRosRAM i Måndagen den I24 Januari-.fik

 

Jönkönini: 1909. Smålands ÅFlnikhladsi tr

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1909
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain