#2012: Scala

Enfat

 

 

Scala

 

11 Västra. Storgatan 11.

FonEsrÅLLNrNoAR: vardagar kr. 5, 6,30, s och 9,30 e.
m. Sön- och helgdagar kl. 2Y och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

paoonam:
lo  Mycket komisk.

 

 

Uppträdande av

Sven i
Myra

035.!

Förstklassig
rolig,
oförar glig
repertoar l r

 

UPPTÅCKTEN. Professor Smarty är
sysselsatt med arbeteilaboratorium. Plöts-
ligt springer han upp. Han har gjort en
storslagen upptäckt. Han har uppfunnit
ett kärlekselexir. I. -

HANS UNGE MEDHJALPARE.1 Pro-
iessorn tillkallar genast sin assistent och
utvecklar, vilken revolution till det bättre

i de stackars människornas liv hans upp-Å

täckt kommer att föranleda. Den unge man-
nens nyfikenhet blir så stark att han be-

slutar prova medlet. l hemlighet tager
han en flaska av elexiret och lämnar la-
boratoriet.

UNDERBARA RESULTAT. Den unge
assistenten prövar nu elexirets förmåga på
såväl gammal som ung, svart som vit och
verkningarna tyckas överallt vara desam-
ma. Till sist faller han själv offer för
verkningarna, då flaskan går sönder och
han inandas med fulla drag den kärleks-
bringande vätskan.

Ytterst 1 havsbacndet z

På Kallskärs lågelkohhar.

vÅRJAKr PÅ sJÖFÅGEL. vid
den sista stationen: hamn och koja på
Kallskärs "hemland". - Utsikter över
kobbar och hav. - Avfärd med båt
och vättar till en morgonjakt. - Vät-
tarne utläggas framför en skyddande
skjutskåra. - Fågel fäller bland sina
förmodade gelikar, skjutes och uppta-
ges. - Vid olika skårar. Skilda slag
av fågel bland vättarna. - Jakten av-
slutas med vättarnes upptagande. -
Återkomst med bytet.

Några veckor senare: BLAND
HÄCKANDE FÄGEL. En landsfrg-

ning. - Typiskt växtlighet. - Ejder-
hona liggande på sina ägg. - En
nykläckt ejderunge. - Ägg av skade-
fåglar såsom trut m. m. rövas, och
deras ålder utrönas av deras sätt Matt
sjunka i vatten. - Grissla fångas i
sin skreva och släppes. - En tillva-
ro fylld av faror: nyss kläckta, ännu
ej dykkunniga ejderungar iöppen sjö.
- Ejderreden uppsökas och dunen
insamlas. - Solnedgång över hav och
kobbar.

Enastående sevärdhet-

035.!

Avpassat
program

 

 

lämpligt för alla.

Bondvisor
Och

Fiol-låtari
Skrattsuccés!

 

 

035.!
Förstklassigt
uppträdadde.

 

SENSATIONELLT!

 

Direkt från Amerika inkommen nyhet.

49 M I  0 Ng I Storslaget drama.

 

 

035.!

Förstklassigt

uppträdande av

Mignon är en mörkögd skönhet och be-
ryktad för sin skicklighet som cirkusrytta-
rinna. Torn år anställd som clown vid
samma cirkus och förälskar sig i Mignon
med kärlek som trotsar Donitas den span-
ska dansösens snaror att fråntaga henne
Toms kärlek.

Emellertid är Mignon uppvaktad av fle-
ra beundrare varav greve M. är den ivri-
gaste. Vi se huru Mignon trött efter af-
tonens arbete sjunker ned på en divan i
sin klädloge och insomnar. Idrömmen
ser hon sig mottaga Greve M. giftermåls-
anbud och får genomleva en tid vid hans
sida sorn slutar med att han trött på hen-
ne tager inför hennes ögon en annan kä-

resta. Hon återvänder då till cirkus med
brustet hjärta och mottages av sina forna.
kamraters hån, varpå drömmen avslutas
genom hennes uppvaknande. Till sin för-
fåran ser hon nu att Donita som under
hennes sömn inträngt i hennes klädlogc
står med lyftad dolk över henne besluten
att till varje pris göra sig av med den be-
svärliga rivalen om Toms hjärta. [det
avgörande ögonblicket inkommer Tom för
att se om sin älskade, lagom för att av-
styra det tilltänkta illdådet. Han utvisar
Donita och tagande lärdom av sin dröm
och det skedda sjunker Mignon till Toms
bröst inom sig svärjande en dyr ed att
vara honom trogen. c

cement-Industri.

Storslagen framställning av cementens tillkomst.

Vi göra först en rond ut till de
stora bergen där arbetet med spräng-
ning pågår. Man får här se många-
handa olika göromå-l, hemtransporten
av cementen samt de stora tippnings-

trummorna som för stenen till de
väntande tåget. l fabriken med de
stora maskinerna samt ungnarna med
sina sprutande eldgap. Till sist en
kolossalt stor gjuten cementplatta.

 

onsr

Oemotståndligt

skrattretande

beväringsvisor

 

 

 

 

Sven
Myra.

 

 

 

och paschaser.

 

035.!

Skrattsuccésl
o B s .. r

 

 

 

.0 I
7 Narsf nta Marte  
Q X I I konkurrens!

 

 

 

Biljettpris: Loge 55, salongen 40, läktaren 30 och barn l5 öre. OBS. Sön- o. helgd. kl.
2 o. 3,30 matiné med samma program, men entré 25 öre för äldre och 10 öre för barn.
Efter kl. 6 e. m. å dessa dagar säljas inga barnbiljetter!

 

Jönköping 1910, Tryckeritzn Smålands tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain