#2010: Nya Biografen

LOKAL: lllllenshusel vill Edsgatan, Vänersborg.

Föreställningar:
Onsaagen aen 26 Jan-:Jarl kl. 8,15 e. m.

Fredagen
Börslista-gen.

30

28

I
9,

in. 8,15 e.m.
kl. 6.15 o. 8.15 e.m.

097-450 nt 0 QX am". OEM-250

l. Den exporterades dröm..

Som vi av tidningarna sett, hariFrankrlke
deportationen varit föremål för mycken
uppmärksamhet.

 

 

ss
l

Det egentlia Bayer-ns sydligaste del ärupp-
fylld av ntgreningar från A-psrna.. Närmast
norr om dessa alper utbreder sig det Schwa-

3. Dubbel

1. Stöldeu. -- 2. Den lille Peter gömme
en oomminobricka i penningskrinet. - 3.
Tjuven blir överraskad. - 4. Den forädiske
halsduken. - 5. Upptäckten. - 6. Dubbelsex
fattas i domminospelet. - 7. Dubbelsex äter-
finnes. - 8. Häktningen. - 9. Lille Peter
fel-klarar. - 10 Skuldbeviset - Dubbelsex.

Hos familjen Brack är en afton en del gä-
ster inbjudna. Emedan alla ivrigt underhålla
sigI observera vi att en gäss som lange varit
en god van i huset till herr Fenn, försiktigt
tar en nyckelknipja som ligger på bord-ft och
utar portnyckeln. Vad har detta att betydar?
Skulle han hava avsikten att beröva det fy l-
da kassaskrinet som finnes här i detta rum?
Medan gästerna lar avsked tar den li le fyra-
ärlge Peter en domminobricka av sitt sj el och

 

Denna bild ger rss en iarodierad föreställ-
ning om huru de deporterade själva och en

bisk Bayerska höglandet
övergången mellan den egentliga alpnatur
och detta högland våra bilder föresk-iva sig.
Man ser här omväxlande pittoreska utsikter:

 

 

del annat folk tänker sig deportatimen och
huru därmed i verkligheten förhåller sig.

klaijrerska höglandet-na. -

Det är just frånjbelgskäslor och fjälldalar, sjöar och floder,

slott och kojor. slutligen får man bevittna
ett imponerande äskväder il bergui.

 

 

 

 

 

o o o o s o ,
 Grand . . . . . . succes
då ser vil herr Senn med maskerat ansikte dubbel-sexa. Den lille Peter förklarar att

smyga sig in herr Bracss bostad. Med en
dyra Iöppnar han penningskåpet,v men bliver
då plötsligen överraskad av herr Brack som
blivit väckt. En kamp uppstår dem emellan
varvid herr Senn giver ett så fruktansvärt
slag att Brack svimmar. Tjuven tager fort
ski-inet och flyr men sin halsduk glömmer han
i brådsksn. Hemma hos sig själv öppnar han
i hast skrinet, allt dess innehåll faller pä sol-
vet. I vredesmod over att ej finna det han
sokte kastar han en del av dess innehä-l i el-
den och en del gömmer han bakom en tavla
lå väggen. Hos familjen Brack ankommer
nästa. morgon poliskommissarien. Den funna
halsduken låter en tanke av misstro falla1 på
herr klenn, samtidigt konstateras plotsligen att

 

laggar denna i penningskrinet. Det är natt
i

idet på bordet liggande domminospelet fattas en

 

han har lagt en domminobricka i penning-
skrinet. Detektivpolisen gär nu med sin led-
sagare till herr Senn med synligt bärande
halsduk. Sean förskrickes. Han blir tagen
i förhör, han nekar fräckt med ett tvunget
skratt. DÅ upptäcker plotsligen detektiven en
pomminobricka pä golvet, DUBBELSEX;
Nu vet han sig vara på rätta spåret och
uppmanar han Senn att följa med lill herr
Bracks bostad. Här äro alla församlade, där
visar kommissarien den lille Peter dubbelsex
och läter honom ännu en -gång tala om vad
han har gjort med domminobrickan föregåen-
de afton. Nu gär det icke längre med lögn,
herr Senn är över-bevisad. Här ses det min-
sta bevis, som forde till ljuvens upptäckande.

4. Bilder lrån Smålandsvackraste nejller.

OBSJ
beskaffenhet som visas med motiv här

ifrån.

Denna bild har upptagits av en utländsk världsfirma och är således den första bild av konstnärligt

Bilderna upptaga folkdanser och lekar i Stadsparken ijönköping, Huskvarna m. m. Av särdeles intresse
bör vara för oss att veta, det denna bild under namn 7lEn resa i Syd-Sverge" visas nu på en mängd blografteairar

över hela världen.

5. Greve dela Valletta.

Skådespelare :

Hr Volny vid teater la Porte Szt Mart n.
Hr Naunte vid Varité-teatern. Fröken Eu-
genie Nau vid Odéon-teatern. Fröken Coa-
teriue Foute-ncy lvid Gymnase-teatern den lilla
Fromet.

Greve de la Valette, som hyllade de nya
idéerna, men som var stark motståndare till

de revolutionära, kom åter bland de maktä-
gande under de hungrande dagarna. Vid
bourbonernas förnyade återkomst häktades han
dsrfir och dömdes till döden. Då han efter-
spanas av polisen, beslutar han sig för att,
fly o-h motsager tillsammans med sin hustru
och dotter den gästvänskap son Diane de
Vaudernont erbjuder honom. Denna. som
bringas till ursinne av att la Valette tillbaka-

visar hennes kärlek, hämnas genom att om-
tala hans tillflyktsort för konungen. Han
häktas och kastas i fängelse. Emellertid äng-
rar Diane de Vaudemont sig och förmär ma-
dame de Valetie att bege sig till Versailles
och bedja om näd for den dödsdömde. Alla
hennes böner äro emellertid fåfänga.

6. Greve de la Valettes flykt.

Den 20 september 1815, dagen före hennes mans
avrättning, erhåller hon tillåtelse att för sista
gängen besöka honom och beger sig till frn-
gelset tillsammans med sm 12 åriga dotter.
Någ-a timmar senare avlägsnar sig den unga
flickan därifrån i sällskap med en dam som
håller näsduken för ögonen. Några minuter

7. If , Het.

l

senare kommer vantar-en for att se till sin
länge, men finner endast Madame de la Va-
lelte i sängen. Hon har bytt kläder med sin
man och försöker nu på allt sätt att hindra
vaktaren for att sä vinna tid. Tack vare sin
förklädnad lyckas hennes man undgå polisens
efterforskningar och uppnå Bayern, dit hans
maka snart kommer efter. Ludvig den XVIII,

8. Vid havet. v

Havet, den store familjeförsörjaren, som
ofta med givmild hand giver födan till
sina barn, de flitiga och nöjsamma fiska-
rena, men som understandom också kärvt
nekar att utdela sina rikedomar; havet,
som ligger där leende och vänligt som

en ung jungfru men snart reser sig rasan-
de som ett vilt djur, för att då med rän-
ta taga betalning för sina gåvor.

Vi åbliva vittne till fiskarenas till synes
enformiga, dagliga liv. Lätt] och behag-
ligt löper de små båtarna in och uti
hamnen. Fångsten bärgas och garnen

9. Patent-kl ekarna..

Herr Bremer har sin lilla svaghet han
snedsliter pä ett förfärligt sätt sina skoklackar
till stort bekymmer for honom själv, då han
vill vara genteman ut i täspetsarna. Herr
Bremer parserar en skomakarebutik i vars re-
klamer utsatt om en ny uppfunnen patent-
Iklack vridbar av sig själv, så att slitningen
ständigt blir lika pä alla kanter. Han låter

sätta på ett nar dylika, betalar och ger-sig i
väg. men oifars något måste våra i olsg, ty
klackarna börja vrida sig i allt hastigare tem-
po och herr Bremer lär med eller mot sin
vilja följa med i svängningarne. Att herr
Bremer nu får uppleva de mest vidunderliga
äventyr behöva vr ej omtala. Allt vad rom
kommer i hans väg folk, lyktstolpar, hästar,

som hade vägrat giva "de la Vrlette näd. lät
giva lös hans maka med följande ord: "Ma-
dame de la Valette har gjort sin plikt".
Denna historiska berättelse har lämpatt för
för kinematografeno"med fulländad skicklighet
av Emile Mornau och spelas briljant av ovan-
nämde framstående skådespelare ihuvudrol-l.
lerna. i

l

vittjas; det hela synes vara ett lätt och
behagligt lekverk. Men vi vet, att det
finns stunder, då insatsen är livet och vin-
sten yknappast är tillräcklig att mätta de
svultna munnarna. Farligt och frälsaml
är fiskarens liv.

Skratt-succes.

tidningskiosker, automobiler, får följa med i
den vilda dansen. Till sist sitter naturen
hinder för hans vilda framfart, men slutar
Bremers äventyr nu på ett sätt som är mer
än komiskt för alla utom för honom själv.
Troliglris begagnar sig herr Bremer aldrig
mer utav patentklackar.
Kom och se själv.

 

 

Biljs-ttpriser: lzsta plats 50 öre, barn 35 öre; 1szra plats 35 öre, barn l5 (m.

 

Jönköping; 1910, Tryckerifzn Smålands lr.

Information

Title:
Nya Biografen
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain