#2009: Biograf-Teatern Sirius

15 Östra. Storgatan 15.

 

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. den 13 t. o. m. den fö januari.

I. På isbiömsiakt i Norra Ishavel.

Verklighetsbild av största intresse.

1.. IPolarhavet. 2. Isbjörnar i sikte! 3. Jägarne draga åstad. 4. Öga mot öga. 5. Etl lyckat skott.
6. Bytet fores ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga.

I Succesfilm inspelad av framstående sce-
 I e n niska förmågor. Vackra dräkter.
I v I Stilfulla dekorationer.

I i O Wbördan. I sin gränslösa sorg beslu- tända den eviga elden och då tämpel-
Man befinner sig a den första bil- :tar hon hämnas på vestalerna, vilkaftjänarna komma åter brinner den som
den inett fornamt romarehem där dot- hon anser bära skulden till dotternslaldrig tillförne. De tro att gudarne
tern ar svart sjuk. Modern som ärtdöd. Hon smyger sig in i templetigjort ett under och anse att vestalens
synnerligen .orolig för dotterns ödegöverfaller vestalen som vaktar den evi-loskuld blivit bevisad. Hon befrias ur
och garna onsl-:ar veta hur det skall;ga elden, varefter hon släcker densam- -fängelset och alla visa henne nu stör-

ga med hennes sjukdom beslutar sigima. Inom kort komma tempeltjänar- sta vördnad.
for att genom vestalerna rådfråga gu-lne in och finna den eviga elden släckt Romarinnan som genom sitt över-
darna." Flickan föres till templet. Offer; och vestalen sanslös. De tro emeller-Efall varit orsaken till vestalens Olycka
frambares och behövliga ceremonier-Mid1 att hon somnat på sin post ochiavvaktar oroligt utgången men då hon
utföres.,- varefter gudarna genom den härigenom föl-orsakat att elden slock- finner att vestalen är nog ädelmodig
t]anstgorande vestalen bringa följande nat. Härför finnes inte nog hårt straff,att ej omtala över-fallet blir hennes

l

 

 

budskap; "Din dotterskall snart dö". och den olycklige vestalen kastas i en sinne vekt ochr försonligt och i en
Modern atervander fortviylad tillåmörk fängelsehåla. En trogen vänin-ivarm omfamning försonas de båda.
hemmet och spadomen gar i full-.na passar emellertid på att obemärkt

 

UTOM KON KU RRENS.

Gästuppträdande av den lndiske fakiren

Mohamed Abdul Sawod

från Cairo i sina hemlighetsfulla ELDDANSER.

Den högt ärade publiken göres uppmärk-
sam på, hur Mohamed Abdul Sawods ex-
periment uteslutande tillhör det psykiska om-
rådet, och äro ett resultat av mångåriga stu-
dier och elementär forskning inom de oc-
culta vetenslcnperna, varför sceanserna bliva
så mycket mera intresseväckande. M Skep-
tikers insinuationer om humbug omintetgö-
ras helt och hållet inför - medicinska auk-
toritefers - inför vilka Mohamed Abdul
Sawod förevisats - uttalanden, vilka ställt
sig, om icke förklarande, så dock särdeles
gynnsamt. M Ingen borde underlåta att be-
vittna dessa uppträdanden, vilka dock icke
äro lämpliga för nervsvaga.

 

Ingen humbug!
-

4. Gwalinr, stad i engelska Indien.

Kinematografi i färger av Pathé freres. Det är en serie tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska scener.

5. En märkvärdg kur. 

 

 

 

 

- - - . l:sta plats 50 öre.
.Biljettpnser- 2:dra ,, 35 ,, Barn under IO år l5 öre.

FÖRESTÄLLNINGAR= Kl. 5, 6, 7, 8,19 och 10 e. m.
NY T T PROGRAM Måndagen den 77 Januari!-

 

Jönköpinz 1909. Smålands Folkblads tr

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1909
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain