#2008: Biograf-Teatern Sirius

Biograf-Teatern

Sirius

15 Östra. Storgatan 15. =

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

Fr. o. m. den 27 t o. m. den 30 januari.

1. Den Sista visan- Vemudsfulli,giipande drama.

Lucie, enda dottern till en välmåen-
de fabrikant, var elev vid den beröm-
de professorn Eberhards musikkonser-
vatorium. Hon var sällan tillsammans
med sina kamrater, men av dem, en
ung violvirtuos, hade hon särskilt lagt
märke till. Denne var också mycket
lovordad av professorn för sin ovan-
liga begåvning och denne förespådde
honom en lysande framtid. Ferdinand
har länge beundrat Lucie och trots
att han ingenting äger anhåller han lik-
väl hos föräldrarne om hennes hand.
Men dessa anse honom icke rik nog
och fastän dottern beder dem blir
han avvisad.

Då beslutar hon sig för att fly från
föräldrahemmet och begiva sig till
Ferdinand. Det har icke lyckats den-
ne att erhålla något engagement trots
hans ivriga bemödanden och snart ha-

 

va de ingeting att leva av. Då få de
en dag besök av en gammal vän till
Ferdinand, Bruno Werners, vilken hjäl-
per dem ur nöden. Denne är nämli-
gen engagerad till en soiré hos baron
Lyxowsky och har fått i uppdrag att
skaffa en violvirtuos, vilket han nu
föreslår Ferdinand. På denna soiré
mottages Ferdinands fiolspelning med
stort bifall och särskilt en av gästerna,
grevinnan L. kan icke nog tacka ho-
nom. Då han ser upp på henne blir
han alldeles hänryckt av hennes skön-
het.

Under tiden sitter Lucie därhemma
och väntar på honom. Då han kom-
mer är han mycket kall mot henne.
Han räknar upp pänningarne på bor-
det framför henne och då hon i sin
glädje över det lyckliga resultatet vill
omfamna honom, stöter han henne
tillbaka.

 

Grevinnan L. har fått stort infly-
tande över Ferdinand och hon vill nu
att han skall skriva ett brev till Lucie
och efter en stunds tvekan gör han
detta. Detta brev tager Lucie mycket
hårt. Hon omtalar det för Bruno
Werners, vilken skyndar att uppsöka
Ferdinand och förmår honom att gå
till den övergivna.

Då Lucie får se Ferdinand vid sjuk-
bädden kommer ett leende över hen-
nes ansikte och hon har nu endast
en önskan innan hon dör, nämligen
att höra honom spela en sista visa
för henne.

Dä han nu förlorat henne för alltid
kommer han till medvetande om vil-
ken förlust han lider, men nu är det
försent att ångra sig, nu kan han icke
gottgöra sina fel mot henne.

2. Fåglarna i naturlivet.  

Kinematografi i färger av Pathé Freres.

Här få vi en liten inblick i fåglarnas värld, ankungar i vassen, taltrastarna, hämplingarna, blåmesarna och
stararna, alla dessa luftens bevingade invånare äro här framställda så att säga ahemma hos sig) i förtjusande sma
idyller, som osokt komma oss att minnas var store mastare Giacommelhs tavlor fran naturens varld.

In-f-I-n--I-w

Uppträdande av

Studenten

3, lrclnusiam

Vis- Romans- och Frödingssångare
samt Bygdemålare.

.EE-I.-

Favoritnummer:

Pe-penkniven (kostymerad som ung bond-

dräng).

Melangtäras intåg i Kalsta av GUSTAF

FRODING.

Friarevalsen av GÖRAN stNNlNG.
Tess Lördan av JEREMIAS iTRÖsTLÖsA.

 

.n-l-I-l
4. Frun s. svärmade för romantik

Skämt i flera avdelningar.

 

 

 

Biljettpriser:

l:sta plats 50 öre.
2:dra

77  75

Barn under l0 år l5 öre.

röREsTÄLLNiNGAR= Kl. 5, 6, 7, s, 9 och 10 e. m.
NY T T PROGRAM Månd. gen den 37 Januari!

 

JktJa 1910.

Smålands Folkblad-s trvckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain