#1899: Stora Biografteatern

Alla mäste numera erkänna att

Stora Biografteatern

 

 

För att ytterligare bevisa detta inbju-
da vi härmed den ärade allmänheten att

Storgatan 10. (Samma lilis som LINDSTRÖMS välkända lllanulakturmagasin).

    komma ochse

 

står som

 

 

den stora Konstfilmen-Heltimmasbilden

Napole

Denna dyr-bart isensatta mästeriilm, som mäste be-
undras av den mest kritiske åskådare, .skildrar den sista
och kanhända mest patetiska perioden ilegenden om den
store kejsarens makt över sin omgivning. Den till ön
Szt Helena landsförvisade Napoleon lever. omgiven av ge-

. O

ns fån

 

Första avdelningen.
oktober 1815.

Sedan Napoleon efter slaget vid Waterloo blivit engelsmän-
nens fånge och förts till Szt Helena, framlever han sitt liv på den-
na ensliga ö omgiven av dess invånares vördnad och beundran.

I Napoleon mottager med uppriktig tillfredsställelse en inbju-
dan till en engelsk plantage-ägare vid namn Balcombe.

 

. Januari 1816. London.
Hudson Lowe utnämnes till guvernör över St. Helena.

 

April den 5 1816. S:t Helena.

Guvenör Hudson Lowe tager sin nya post i besittning
och beslutar samtidigt att strängare låta bevaka Napoleon.
Napoleon, som fogar sig i sitt olyckliga öde, framlever sina
dagar på. .Long-Wood, omgiven av Hera av sina Vänner, som förkla-
rat sig villiga att dela hans landsfiykt-.-

på S:t Helena.

neraler och trogna vänner. i minnet av sina forna hjälte-
bragder. Men förföljd av guvenören Hudson Love, an-
gripen till hälsan samt nedstämd till sinnet. dukar han
snart under för öns mördande klimat.

O O

Hudson Lowe, som visar sig överdrivet nitisk på sin nya
post, förföljer Napoleon till den grad med sina trakasserier att han
låter nedhugga ett träd i vars skugga den forne kejsaren älskade
att taga sig en stunds vila. -

För att undiiy Hudson Lowes smäaktiga ingrepp i hans liv,
söker kejsaren under långa promenader i omgivningarna glömma
sin sorgliga belägenhet.

Tanken på hans son, konungen av Rom, kommer Napoleon
att visa en fadei-ligvälvilja mot sina olyckskamraters barn.

Kejsaren .thdar Hudson Lowe, som var på väg att bliva
mördad av en av hans trogne.

I kejsarens tankar hägrar alltjämt det aflägsna Frankrike.

Det mördande klimatet på S:t Helena tvingar Napoleons va-
penbröder att återvända till Frankrike.

Ensam och övergiven.

Andra avdelningen.
1816.
Napoleon, vars hälsotillstånd allt mera försämras,
blott påV sin son och på Frankrike.

tänker

gensllap

Hela dramat med de porträttlikt framställda person-

ligheterna och sina fullt historiska skildringar, framstäl-
les inför våra ögon pä ett-gripande

och beundransvärt
sätt, spelat av framstående skådespelare.

O O

Den obarmhärtige Hudson Lowe umgås med planer att låta

förstöra en byst över konungen av Rom, vilken skickats till Na-

poleon av exkejsarinnan Marie Louise. I
Rörd av medlidande över Napoleons lidande och olyckor, be-
slutar kapten Blackeney att söka befria honom ur fångenskapen.

Mars den 17 1821. I I
Napoleon, som känner döden nalkas, upplever ånyo 1 minnet
sitt bragdrika förflutna.

Maj den 5 1821.
Medan kejsaren ligger i dödskampen, kommer Hudson Lovve
äntligen till insikt om det avskyvärda i sitt handligssätt mot den
olycklige.

 

 

Maj den 51821. Kl. 5 e. m.

Kejsarens död.

 

Maj den 18 1821.

. Vid Hutls gate. Kejsarens grav.

Som Extranummer visas den djupt gripande Konstfilmen o. Heltimmasbilden

  [let Gröna Gi tet

 

Det har i dessa dagar talats om heltiinmesbilder.
Denna bild är i sin hemska värklighet den mast gripan-
de som hittills utgivits frän någon biograffirma. Har va-
rit förbjuden i fiera städer, men har nu godkänts av riks-
oensuren. Vår svaga penna förmår ej giva ens en svag
förestäilning om detta dramas oerhört gripande innehåll.
Den mäste ses. En förlust för livet gör den som ej pas-
sar tillfället. Förevisas blott fä dagar.

 

Den sant konstnärliga bilden är en den mäst ener-
giska och övertygande protest mot alkoholmissbruket. In
i detalj realistiskt skildrar den nägraidryckenskapslasten
djupt sjunkna. och därigenom sä olyckliga människors öde
samt är genom sina gripande scener och den tragiska

eller

I Dryckelrs-tripens

 

.-.förbannelse.-.

Socialt drama av Zola.

 

l
"va-h.. ------. -h-H-qdm" l A4

upplösningen en bild, som gör ett ovanligt mäktigt intryck
pä äskädaren. Alkoholen eller som den i sin farligaste
form benämnes, absinten, LLdet gröna giftet", är sä som
- vi veta ett av människosläktets farligaste fiender.

Genom att överlämna sig ät denna last underteck-
nar alkoholisten sin moraliska avsägelse. Han förlorar
känslan för sin familj och sin plikt samt får avsmak för
arbetet och föres i elände, blir mången gång tjuv till och
med mördare säframt ej den sista etappen blir därhuset.

I detta drama fä vi bevittna LLdet gröna giftets" verk-
ningar: Ett äkta pars skilsmässa, hemmets upplösning77
familjefaderns förfall och huru de försummade och ut
svultna barnen hänge sig åt utsvävningar eller falla offer
för tuberkulosen.

 

Första avdelning-en: 12. En förafärande upptäckt.  Första steget utför. en slant.
I I 13. SexI manader senare. I I I 28. l broder Pauls hem. 40. Tuberkulosen har angripit den lilla Maria.
1. Ett lyckligt hem. 14. Spriten far ännu en olycklig i sitt långa re-. 29. Bjärt-a kontraster. 41. Doktorns ordination.
2, Brevet fran modern:  I I I AIglster. 30, Brode n måste förskottera hyran. 42. Jeans broder,som genom sitt trägna arbete
uMottager med noje inbjudningen att 15. bupbröder. 81. Slav under lasten. kommit i välstånd måste komma sin svä-
Era årsdagen av Edert bröllop. 16. Lyckan i familjen har Bytt. 32. På. krogen. gerska till hjälp. ä v
I I I I Paul.u 17. Paul, Jeans broder, som är en duktig och  . Ett sista försök. 48. Vid den lillas sjukläger.
3. En vacker familjeinteriör. skötsain arbetare kommer på besök. 34. Vräkningen. 44. En moraliskt fördärva son.
4. Kontoristen vid sitt arbete. 18. Böner och tårar hjälpa ej.  Jtan hem och bröd. 45. Uppsliteii under lastens följder fattar Jeans
5. Smak för restaurantbesöken. 19. Efter en ntfästad natt. i hustru ett förtvivlat beslut
 DetIIförsta glaset. 20. Alkoholbegäret blir honom överinäktigt. Andra avdelningen- 46. Drink-aren vandrar hemåt. i
i. I Ivanners glada lag.  Endast en sup. o l 47. Jean finner dörren till sitt vindskyffe läst.
8. Vin och spel. 22. Overraskad av kontorschefen. 36. Atta år efteråt. 48. Alkoholisten berättar för sina supbröder om
9. På .det sluttande planet. 23. Rapporterad. " 87. I kyffet. sin olycka.
10. Jean blir slapp och slö vid sitt arbete. 24. Jean blir avskedad från sin plats. 38. Berövad faderlig uppsikt råkar sonen Jac- 49. Det sista glaset.
11. Hustru Ioch barn få. förgäves vänta husfa- 25. Familjen får del av den sorgliga h ndelsen. pues i allt sämre och sämre sällskap. 50. Slutet.
dern till middagen. 26. En drinkares ed. 39. Sista resursen att pä hederligt sätt förtjäna

 

085.!

 

Halmstad 1912, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Nära 2 timmars programg

085.!

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain