#1897: Stora Biografteatern

l

 

Spännande Amerikanskt heltinnnasskadespe i 2 and. nen dt) akt.

(Efter Alexander Dumas berömda arbete med samma namn) visas å ...-----

Stora Biografteatern

OBSl Ej att förväxla med en bild sem förut visats härstades med samma namn.
och de: av de så berömda Emerikanske Skådespelarna.

Kapten de Treville, Hertigen av Buckingham.

 

 

 

 

Torsd., Fred., Lörd. och Söndag.

(lem har el med nöje läst "De tre musketörerna", Inn intressant att nu få se den spelad,

Athos, Porthos, Aramis, Konung Ludvig XIII, Drottningen,
.I lasta delen

.. . i, . .. I,
"  - ärksam darpa. Aiamis förneka
. .. .. , -;. -kng mot honom goi han honom luppm I 1 d:- u Y Vidhàuer
. . . . . . -eton Han ar Ita tjanSF-å ,. , , , , , , (Artagnm 1 trots MM u 7
DIArtag-nau övergiver sin hemort,  han. onåzkar lzliåta1312113:l ett brev till likval att Ivara agare av densaminalozgntliasålIDHt tangere han upp den Och lämnar
beväpnad med sin faders svärd, vilken ayen över ägnavä en till Paris kommer att han sag hur-u den tappad-es av IipArtalrnan Ochgutmmmr honom rm (men kl. 3

sin forne kamrat, nu kapten för 1muslf,et:2qin:kt befria eå ung dam m, händer, honom den: bhr han hårt Bmw; av v b

. .. . .. 0
D,Argatnan till ett vardshus just amp ig

.  i -  hasti t betrivä Slå" av för ätt
bakom klostret. Han har nu toilorat tid och maste g o han dm,

Konstanze,

Huvudrollerna: 1)6 Artagnan,

.. - " - in . . ;- . . " 1 " klostret finner

na på. kardinalens spioner. vilka försöka att franrova henne ett viktigt budskap komma på utsatt tid till Aduellen. gillt: har; utgång:  erfar han att Porthos

till drottningen, vilkens förtrogna hon alf- . . h överlämna;- tillkapten Tre- de tre musketörereriia vanrtauåie pr titlllnzliltk-IOS Och förbäreder Sig nu till strident
Kort därefter kommer D,Aftagnan m 1 Pans O(de tre. musketörerna, Athos och Aramis. skola vara sekun an e ärd, då flere av karm-

I. i . Här träffar han för första gången n . I
Pldi-(fhblsnaögegramis, och hans önskan att också bliva en musketor xblirhgallllt såtörlisltz.l
Då han vill avlägsna sig och vänder om hörnet pa .korridorenDrutzar kan (pock ei
hos vilken av denna orsak överöser honom med .skallsord .e åt b kom most,-
DiÄrtagnan tillata en musketör, utan uppfordrar till duell kloåzkgnrthosa ävilken
ret Skvudande därifrån stöter han häftigt tillsammans me . o pL

I " v " d nes ka a. o   -
han Sggdgfdiideldareeilir utbrislfgr han i ett skallande skrpttdocli iåaääeenfoåloaåtmltlorg
" I " Porthos en or ran p
sona sitt brott antaga av den förorattade h A amis Som Sam-
å. gatan updtacker an r

bakom klostret. Nar han kommer ned p I 0 till deras Sällskap. Han
rtal andra musketörer och vill sluta sig", i i 7. få I.

:fralddnäflt äfaififis står med sin fot på en vacker spetsnasduk och dà-han vill va

1- it sina sv .
ast hava de båda motståndarna korsa. Q I n 1 ut nu
:fågnlsinggkjtposter bliva synliga på platsen och vilja befoidiadtàel :peålåiimålå Sin
straff. DfArtagnan ställer sig på. de tre musketåripnaslesåäaàe i tima-ine Rtt beseg-
.. m dessa även antaga ty genom e a i 0.   ha
:åeklafiiligåleris vaktposter. Sedan 7.detta lyckats dem gåi de bortglomniande a
tvister, vänskapligt vidare med DlArta-gnaii.

De bliva införda till konungen, men da I.de h
blott dem, utan lovar också D, Artagnan att. gora v
daröver meddelar Konstanze, drottningens förtrogna, a
ne från kardinalens vakter vid världshuset.

une åhör dem, belönar han 
onom till musketör. I sin gladje
tt han en gång räddade hen-

anudrollernn: DiAi-tagnan, Athos, Porthos, Aramis,l Kardinal Richelien,

Konungen, Konstanze, Mylady, spion, Hertigen av Buckingham.
:hdmi delen

DiArt-agnan gör nu den, upptäckten, att Konstanze ar densamma, som han på
sin tid räddade på vägen till Paris, drottningens förtrogna och trakter efter att
bliva bekant med henne. ,

Drottningen, som i hemlighet älskar hertingeu av Buckingam, giver denne vid
ett av hans besök till tecken av sin kärlek tolv adelstenar. Richelieus spion My-
lady upptäcker det och framför detta till kardinalen. Denna önskar gärna blott-
ställa drottningen, utsänder Mylady att undansnilla stenarna från hertigen och sam-
tidigt lyckas det honom att övertala konungen att föranstalta en bal och att bedja
drottningen vid detta tillfälle bära stenarna. Då detta kommer till drottningens
öron, skriver hon ett brev till hertigen av Buckingham, men vet likväl icke vem
hon kan anförtro detta men Konstanze kommer henne till hjälp. Drott-ningen över-
lämnar därpå. brevet till henne och Konstanze begiver sig därpå till Dlirtagnan, som
uppehöll sig i närheten och överlämnar brevet till honom. Richelieus spion har
dock lyssnat pa alltsammans och iiar till kardinalen, som genast vidtager andra åt-
gärder. Han sänder en spion efter D Artagnan med uppdrag att i varje full för-
hindra honom att uppnåJ Buckingham. DQArtagiian däremot aiiförtror sina tre kam-
rater, att han erhållit ett ansvarsfullt uppdrag, vilka därpå besluta att ledsaga honom.

I anseende

 

 

Mylady lyckas på vägen att hindra D7Artagnans vänner att komma vidare
men var hjälte kommer säkert till Calais, varest han likväl gör "den fatala upp-
täckten att samme person som spionerade påJ hans tre vänner, redan var före
honom har, ty på. Richeliens befallning blev hamnen stängd. D7Artagnan, som ej
kan rädda sig på. annat satt, griper sin pistol och tvingar den honom hindrande
ämbetsmannen, att ro honom över och när han slutligen anländer till Bucking-
ham, ar Mylady även ombord. Under det han överlämnar brevet till Buckingham
lyckas det Mylady att stjäla två av ädelstenarns.. Eon skyndade ur kajutan och
hoppade ombord på DyArtagnans skepp, just somdenne och Buckingham upptäc-
ka de felande adelstenarna. Då de veta att. Mylady har tagit dem, vilja de först
taga en båt men Mylady har tagit den enda som fanns. Det återstodintet annat
för dem än att simmande komma över. Beslutsamt tager DtArtagnan två. värde-

fulla ädelstenar av Buckingham för att ersätta de stulna och simmar tillbaka till
stranden.

Han kommer iI ratt tid till Paris för att hos en juvelerare låta insatta de båda
stenarna som ersättning och kan nu avlämna fulla antalet ädelstenar till drottning-

en som rikligt belönar honom, idet hon skänker honom en värdefull ring ochså
uppfyller hans önskan att få Iioiistanze tili fru.

till att handlingarna i bilden din genom baken så nal kdnda an alla, han leensnien tillåtet den att visas även för barn.

. som EXTRANUMMER visas

Svensk film.

Säsongens förnämsta bilder.

 

Enastående sevärdhet.

Svenska Flottans övningar 1911.

H. M. Drottningen har i dagarne låtit anordna kinematograftörevisning å slottet till vilken samtliga k. husets medlemmar inbjuditsl Härvid förevisades denna storartade bildserie:

Övningar vid Svenska flottans torpedskola.

Toipedskolan har till ändamål att utbilda den personal, office-
rare, underbefäl och manskap, som skall tjänstgöraåtorpedbåtar. Ov-
iiingarna äro dels teoretiska, dels praktiska, de senare omfattande tor-
pedskjutning, evolutioner, anfalls- och navigerings-ovningar. maskin-
och eldrumstjänst in. in. I I

De bilder som härförevisas från torpedskolan, inledas med iii-
spektörens aniiral XV. Dyi-ssens ankomst å en torpedbåf, vilken läg-
I ger till Vid sidan av toi-pedkryssairen Psilander. Amiralen, åtföljd av
sin adjutant, går ombord a kryssaren, hälsar dess befäl och inspek-
terar därefter besättningen. ,

Psilander, som nu är under gång, utgör mål fö:I torpedbåtarnas
anfall. Foi-st anfalla 4 lzkl.. därefter 4 szl. torpedbåtnr.
å bilden se banan eller skölvattnem efter de torpeder som skjutas.

v Denna bana uppstår av följande orsak. Torpederna, cigarrlik-
nande projektiler om 650 kg, vikt och ö in. längd, framgå med c2a 30

En torpedbåt framgår med stridsladdad torped och skjuter den-
iia mot en brant berghall. Vi iakttaga banan och efter någon stund
det oerhört höga vattenuppkastet vid spräligningen. Efter densam-
ma letas det efter Lisprängd tis-ku. En dylik torpedspi-ängniiig eget-

samt  Svärmödrar, Säsongens roligastezskämtbildf

 

"sammansatta chiencsdeemnedsrsaacma "

Man kan "

knops fart på 8-4 in. djup under vattenytan. Då. de i fredstid skju-
tas mot fartyg, äro de oladdade och framgå på så stort djup, att om
de straffar., de dock gå under målfartyget. De fiamdrivas av kom-
riinerad luft. sedan denna luft arbetat i maskinriet, lämnar den tor-
peden och uppgår i form av otaliga luftblåsor till vattenytan. Dessa
luftblåsor bilda torpedeiis kölvatten och angiva dess bana. Ifreclstid
Hyter torpeden efter utgången distans upp till vattenytan och då kan
åter ombordtagas samt ånyo fyllas med luft och avskjutas. Hundra-
tals skott kunna således skjutas-med samma torped. Ikrigstid spräng-
es torpeden vid anslag mot målet.

Sedan torpedbåtarna.. avskjutit sina torpeder, gå de helt nära.
och akter om Psilander. Aven den oinvigde bör kunna av bilden för-
stå, att det krävas goda nerver, vaken blick och snabbhet i uppfatt-
ningen för att handtera en torpedbåt, särskillt gäller detta under de
nattliga anfallen, vilka ju icke här kunna framställas. Vi förflyttas

Så kommer tmywdsprä-fny-ningen
Vanligen rum varje år, varvid en av de älsta i förråd varande torped-
erns avskjutas.
Avsikten, med denna sprängiiing är att hålla god kontroll på
spränginedlets och övriga anordningars effektivitet. 4

nu till Psilanders kommandobrygga, vars befäl synes vara intresserat
av en förbigående större tysk lustyaht. Det händer någon enstaka
gång att en torped går för högt och stöter mot målet eller att den
pendlar mycket djupt och slår hårdt i botten. Den .blir då skadad
och ofta så. att främre delen eller laddningskonen stukas. Vi få se
en dylik stukad torped, vilken emellertid lätt kan återställas i full-
gott skick.

Våra bilder visa även huru torpedbåten Argo, vars chef är prins
Wilhelm, bärgar en skjuten torped. Prinsen synes i vit mössa åtor-
pedbåtens kommandobrygga. Den rök, som bildas vid torpedens spets7
är ett kalciumljus, apterat för att torpeden lättare skall kunna hittas.
När torpeden väl är ombordtagen,"backar torpedbåten med full fart.
Vi se därefter huru toi-peden införas i däckstorpedtuben.

Den serie från kustiiottans övningar, som här förevisats, torde,
ehuru naturligtvis endast ofullständigt återgivande det rörliga livet
à vår kustflotta. dock påvisa den intensitet varmed vårt sjövapens
övningar bedrivet. i

 

 

W-

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain