#1883: Stora Biografteatern

Månd., Tisd.
och Onsd.

 

 

 

 

 

 

0

a

llz limmas =

storslaget b

 

program

Stora Biograf teatern

 

Strl sp
8. Ja kan inte län re hålla
lzsta akten" digg i okunnighet oåin attjag
1. I chefens privatkontor. om ett par månader kom-
2. Ett förtroligt förhållande mer att skänka dig ett barn
mellan den unga chefen 9. Fadern gör sin plikt.
Ludvig Gunther och hans 10. Ludvig Vill göra Ida till
maskinskriverska. sin hustru.
3. äggespondens mellan de 231m akten.
4. J ag måste träffa digiafton 11. Modern ger sitt samtycke.
7. Hos Ida. 5 .,
6. Idas framtidsdrömmar. ar Beware"
7. En dröm. 12. Fru Ludvig Gunther.

 

Ett kort sammandrag av innehållet:

 

Den unge fabriksägaren Ludwig Gunther har förlo-
-rat sitt hjärta till en ung flicka, Ida Borchert, som en tid
haft anställning på hans kontor. En dag anförtror Ida
honom, att hon skall bliva moder, och Ludwig, som all-
varligt älskar den unga lllckan, beslutar att göra henne
till sin hustru. Gamla fru Gunther är visserligen emot
denna förbindelse, men vänjer sig så småningom att be-
trakta sin sonhustru med blidare ögon,isynnerhet sedan
barnet kommit till världen.

Några år har gått; Ida har snart funnit sig tillrätta
i sin nya levnadsställning. Ludwig är mycket upptagen
av sin vidlyftiga affär, och den unga hustrun, som läm-
nas alltför mycket åt sig själv, börjar att känna sig en-
sam. Ung och vacker som hon är, har hon icke svårt
att skaäa sig sällskap; hon börjar omgiva sig med en
hel stab unga män, som afiägga flitiga besök i hennes
hem under mannens frånvaro. Den vansinniga lyX hon
utvecklar undergräver till slut familjens ekonomi och en
vacker dag märker Ludwig att nu måste det vara slut
med slöseriet. Utan att låta varna sig fortsätter emeller-
tid Ida sitt forna och så kommer katastrofen: Ludwig
måste göra konkurs.

O

 

nalle lfilmtssolfan i 3 all. och 53 irl.

13. Ett stort hus. rat,
14. Dyra vanor.
15. Fruns älskare. 25. Ett raskt beslut.
16. Ludvig beder sin hustru 26. Det

17. Inkomsterna räcka ej till.

 

 

 

Simfågl ar och Amfibier.

 

hur ställningen år.

att inskränka sitt lyxbegär
i detta hus mera.

 

18. Affärens ställning. 27. Juvelskrinet.

19. Personalens hållning. 28. Rymningen.

20. Katastrofen oundviklig. 29. Var är min hustru.
21. Kontorschefens hämd, 30. Mitt barn.

22. Ruinerad. 31. Till arbetet.

23. En förtvivlad belägenhet. 82. Ett liv i sus och dus.
24. Ida får av sin forne kam- 33. Ohampagnen nödar.

Det en gång så förmöga hemmet är splittrat, Ida
lämnar sin make och sitt barn; en ung vacker fru som
hon, får alltid s. k. vänner.
sonsonen till en liten provinsstad, och Ludvig är åter
ensam. Hans gamla energi återkommer så småningom,
och han har föresatt sig att åter en gång bli rik, Hans
hustru ser han numera aldrig; emellertid har han sig väl
bekant det liv hon för och gör förberedelse till skilsmässan.

Den ännu unge mannens redliga strävan får snart
sin belöning. Han får anställning på en stor fabrik och
lyckas inom kort svinga sig upp till en ledande ställning
där. Fabriksägaren Remmer-Sax, ser att den unge man-
nen är något att taga vara på och skänker honom sitt
fulla förtroende.

En dag överlämnar chefen till sin fabriksledare ett
brev som han nyss mottagit. Ludwig igenkänner genast
handstilen: brevet är från hans forna hustru, från vilken
han nu blivit skild. Med darrande hand framtager han
brevet som är adresserat till hans chef och läser: uNi
har begått ett stort misstag, dä Ni satt en man som Lud-
wig Gunther till ledare av er fabrik. Redan har han på
vilda orgier lyckats göra av med en förmögenhet. Var
försiktig så att icke er förmögenhet gär samma väg. En
hederlig ung flicka har han förfört och störtat i olycka,

tock ris ell 3 i lllll ilvlt

lngbtlel.

Amerikanskt Vitagraph LuStSPGl  Kom, se och öcertygen Eder sjelija

Störstal skrattsuccé.

       

Halmstad 1912, Carl G. Segerlmds Tryckeri.

 

 

kanska Flamingon - Rockan spisar middag.
Kollorerad i naturliga färger.
En av säsongens intressantaste bilder.

om var de bästa bilderna visas. 

 

kontorschefen, veta

överenstämmer ej
med mina vanor att leva

 

Gamla fru Gunther flyr med I

Pelikaner-Ankor-Den röda Afri-

 

34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.

 

 

Heltimmas Pariser-Skàdespelet

 

Fängslande levnadsbild ur ett Parisiskt äktenskap.
En mycket ovanlig bildserie.

Skilsmässoprocessen. 43. På. krogen.
Barnet mäste sättas isä- 44. En fallen kvinna.
kerhet. 45. Fabrikschefen.
Polisens spaningar. 46. En överraskning.
Striden om ett barn. 47. Vi få behålla barnet.

I . 48. Bör-an till slutet.

311-19 akten- 4.9. earlsnnkan.
Barnets gömställe. 50. På väg från fabrikerna.
Resan utför. 51. En olycklig.
Fadern arbetar för sitt 52. Dödens stämpel.
barn. 53. Hon var mitt barns Ino-
Fliten belönas. der.
Framgången.

 

och har sedan icke skytt att fegt övergiva henne.

Ludwigs händer darra ännu då han återlämnade
brevet till sin schef. "Hon var min hustrun, säger han
tonlöst, umen hon har framställt vårt äktenskapfelaktigt;
min förmögenhet har jag förslösat, fast på annat sätt, än
vad hon uppgiver. Min heder förbjuder att tala om allt.
Eder vill jag dock icke bereda sorg; jag går Och lämnar
min platsa. Han lägger sitt arbete tillsamman och vill
gå, men chefen breder ut sina armar, trycker den unge
mannen till lsitt bröst och utbrister rörd: u Jag vet allt;
Ni behöver .aldrig lämna miglu-

Några veckor hava gått. Chefen och hans närma-
ste man äro på våg från fabriken. På en bänk få de se
en ung kvinna i halvt liggande ställning. I den tron att
de hava en hastigt insjuknad framför sig skynda de
fram. Det är en tarvligt klädd kvinna vars härjade drag
bära spår av förgången skönhet. Ludwiglyfter upp hen-
nes huvud, som redan är dödens insegel, men tumlar för-
förad tillbaka. aMin hustruu är allt han förmår säga.
Djupt uppskakad döljer chefen den olycklige unge man-
mens ansikte vid sitt bröst och säger tröstande: Gråt
gråt unge, olycklige man och var lycklig, att Ni ännii
har tårar. Ert barn skall snart åter lära Eder le ert
barn och ert arbete! i

4. lillen :mp oc n

l; Sonen som sin tiders upptasan

Oerhört skrattretancle.

t .if-.FM- " rear :fr-f."- -frrifasf-ti-:af-pJ-.xi-lvifàåfäQEw-åi. :l-f-fw

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain