#1878: Konsert-Biografen Alhambra

seeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeee
Konsert-Biografen

ALHAfan

Malmö Penulàrasle. Bästa aeh Anselm Trelligasle

BIOGRAF.

seeeeeoeeeeneeeeeeeeesonen
Jättestort Nyårs-Program!

   

 

Onsdagen d. 81 December dit-Måndagen 11.5 Januari 1914.

II"lll!nIIlulllllllllllllllllllllIlllllulll
Obs. l l-län förande Naturscenerier!

En liten värld bland fjällen. ä

i

å Obs-.l En förtjusande mynt-.elr bildserie! 0
nunnan-unna:unnuunnuwnunn:
HHMHHHHHHHNNHHNMHNMMNNHI

Lubin- Films! 1- Lubin- Films!

Ungdom.

Ohm! Glänsande Amerikanskt Lustspcl.

Philip Leslle och H nny Alwrmd, två gamla fader, får den
idén att gora e-tt par rf ei -a barn, men bli förundrat-le öfver att
de unga motsatta sin de faderligas önskninear. Då lår Atwo-Id
den piäk iga idén att låta de unga, s rm icke känna hvflraridra,
komma samman och mverlåtrr resten at den lille anden Amor.
Det går urmärkt. De unga mötas och hi strax föra skadei
hfarandra. De gamla hjälpa till for att få sin farlerliga önskan
uppfylld. En dag skickar aarnle Aewnod en brulklädning med
hem o-h omtalar för doltern att hon ska] niftas. Hon Ielevo-
nerar strax till Paul att skynda på, med bröllnppl-t, och de
planlägzr-r enlevermgsn, so u d-r gamla önskar allt trott öfver.
Då Com-tance vänder hem med -in unge äkta man för ant helja
om tillgift, bl r hon förundran öfver att mottaga de två. föräld-
rarnas välsignelse. Hoi ar ras in le öfver att ha. bith narrad,
men hon är för lycklig till att vara vred lange.

i. HNNHHHN.

NNNMNNNNHHHHHHN

H
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:
0bs.! Sällsyntheter och Roligheter!

En Dag-Med Cirkus.

En mycket underhållande intressant och treflig bild.
I denna bild få. vi ett utmärkt intrycx af llfvet vid :Barnum
och Baileys) förstklassiga stillska Man kommer in l en helt
annan varl-l än den man är vund vid, och många nöjsamma
eploder gör denna held myceer. fängslande.

x
x
x
x
1
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
i
x
x
x
x
g

0961513196)9333393236)filialQQQQQQQQQQQQQEWQQQQEQQQI

"ö

IIIIIIIIIIIIIIIII .OI-HH".th

 9 9 filial? 7 FIQQQIQJQQQJQQQQQIQQÖ

0
l
z
l

0bs.! En Kraftig Varningsbild!
En Fruktansvärd Dröm.

008.! Spännande Amerikanskt Drama!

John blir af dål ga kamrater föl-ford till att dricka, men
Jack, som älskar Johns syszer, racer sig an brude-n och sörjer
för, att denne kommer hem. Mo lern är höst förtvidad öfver
Johns ulsvefningar, lik -snm hon är ta-Yksam öfver, att Jack har
tagit sig an sonen. John blir sömnig af den nya. drycken
och faller i sömn vid hornet, varvid han drömmer en förfärlig
dröm. Dod-lrucken ramlar han af stolen. Han förnnrmar sin vän
inne i en restaurant och dräper i raseri vannens hustru.

Fanzelset väntar honom. I rättssalen ser han sin ga-nln. moder
och sin karate, hvilka äro upplöses i gråt ocn förtviflede öfver
hans blodiga dåd.

I farlgelsecellen tager han ett sista afsked af sin moder,
innan guillolinen vanvar honom, då. - vaknar han, det helaI
var gud ske Iof endast en dröm.

Men denna dröm är för John en allvarlig varning -. han
lofvar sin sjalt att aldrig dricka starka drycker, som omtöcknar
hans förstånd och förvirrar hans sans.

John har blifvit omvänd genom sin dröm.I

0.------00000000000000000

--...m--m-..-. I

------..-----..--

Ett Gharlnant Nyårs-Skämt!

Den N ya Moden.
(Ibs.! Ett Godt Skr-att Förlänger Liavet!

Allt folk gör narr af stackars hr Sörensen, för det han går
med en gammaldags ha t, hvars skvszgeu äro mvcket små.

Han beslutar sig för att anskaffa en ny ol-h mera modern,
r och hus huttmakaren köper han så. en medtmycket stort skygge,
ty det är nyaste modet.

Hatten är så stor, att då Sörensson lämnar bufiken blir
denna alldeles förstörd ef den stora hufvudbekladnaden och hvar
gång hr Sörensson tager hatven af frambringar den en så stark
vindpust att folk blåser omkull.

Då han står och beskyddar två vackra damer mot manet
med sin härliga hair, kommer det en viudpust och blåser
hatten upp i luften, hvarrfer den faller ned i en sjö. Dä. nan
åter får tag i den marker han att en massa fisk simmar runt i
den, och han skaffar sig nu en härlig måltid, och hvem kan han
tacka för det? - Det nya modet.

-II--MI--I--II--I--M-M-I

i-------M-
---III-Ii----

 

  Upptritdande af Byspelemannen 
lll il!
lll il!
lll ll!
lll il!
als w
lll lll
lll kl!
lll lll
fn w
lll il!
lll il!
lll il!
lll il!
lll ll!
lll ll!
lll ll!
lll il!
lll il!
lll ll!
lll ll!
lll ll!
ln w
rn w
ln w
In w
en w
lll  I  o.  1! ill
ln , u sl!
5:e "jon frau Fllborna ål;
 OBSJ Spelar på så väl vanlig violin som gammaldags 
[x s. li. Träskoliol: 
Ä a... -talentåiäåiättäilil.if:..?;z.?ekå..k. W
 Bondbnöllosp! etc., etc. I. n 

, , 66.m mm Filtar-m1u ärvälbelmne från idrottsplatser-n, W
I! Odd Fellow-Bazarerna. samt Utställningen i Lund. 
- x

.55444443441-1-1-4444-411-4441,

.-
I Meddelande!

Då kolossctl tillslutning är att förvänta så. länge detta.
program förevisas, uppmanas alla, som icke vilja. stå. för länge
och vänta. i köen, att köpa biljetter i god tid!

Föreställningar-na. taga. sin början hvarje heltimma. Den
första. kl. 6 e. m.

cccQQQQEQQQQQQQQQQQcheeeceQQQQEesecQQQQEQQQQEGQQQQEQQQQEQQEQQQQQUQQQQcccQQQEQQQQQQQQQQQQcceQQQQQQQQEQQQQQEQQEQEEQQQQIQEEQEQQQEQQG

   
 

(öfelföfeölöföfö

är)
G
I)

GODT NYTT ÄR! -

(l

Ci

Alhambra-Direktionen. g

fö QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ GQQQQQI

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

LtQQGQ,
få

Q

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain