#1877: Konsert-Biografen Alhambra

geeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeel
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Treliigaste

BIOGRAF.

eneneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneà
Storslaget Världs-Altiakiinns-ngram.

Onsdagen d. 18 Febr. tilll-Tisdagen d. Zl Febr. l9ll.
äàooooonooooooooooooooq

Förtjusande bild!

Flodseglats i Belgien.

Detta är ett mycket vackert Flod-Panorama från Belgien, och
dess landskap äro enastående i sin måleriska skönhet. De
vexlande bilderna från flodbredden äro särskildt intressanta, och
de utmärkta fotografierna visa de aflagsnaste föremål med stark
klarhet. Den stereoskopiska verkan är i denna film starkare
-- än i allmänna panoramer.

.i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
DDDDDIODD[0101010101thDDDDDDI

"AWBJG -- Film. - "IL-B."

Se Dig i Spegeln!

- Drama. -

En man af den mera välsituerade klassen är hemfallen åt
dryckenskapen. Förgäfves söker hans stackars hustru att hålla
honom till hemmet. Dåliga vänner lockar honom åter på

Dryckenskapens farliga vägar.

Han kommer hem och är brutal mot hustru och barn, tåler
icke att se dem, slår itu allt hvad han får tag i och lämnar där-
efter rasande sitt hem för att åter hänge sig till sin sorgliga last.

Då hans hustru uppsöker honom på värdshuset för att få
honom hem igen, lyckas det icke för henne.

Hon har alldeles mistat makten öfver honom. Då sker det
på ett ganska originellt sätt ett omslag.

Då han en dag, gömd bakom en portiere i sitt hem, följer
sina barns lek, ser han den äldste, ett barn på 10 år, uppföra ett
helt litet skådespel.

Barnet antyder genom mimik huruledes fadren kommer hem
berusad och rasande och ödelägger hemmets fred.

"Qliéi

Ci

Av

QQYCÖJQYÖ

p
O

eeeeeeeeeee
få

931615)

 

kVVVVVV

FAOAAAO
QQQQQQQQQQQQQQQ931613)QQQQQQQQQQQQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Den lilla ilickan föreställer modern.
I denna scen igenkänner mannen sitt eget beteende.
Detta är en fingervisning

tänker han. Mitt lefverne har varit ovärdigt.

Och han blir en ny och bättre människa. Med afsky tänker
han tillbaka på den sorgliga tiden.

Ater se vi familjen i samma lycka och välstånd:som i forna
dagar.

DiODDD!"OmOD]ODDDDDDDDHDI

(ö E DDDDDIODDDDIODDDDDIODDDDDDDI I
DMODDDi.IODi0DlODiODDDDDDDIQIODI I

(é
G
(à
(ö
å
få
g
ä
g
å
(é
(à
(å
(à
Q
Q

Hinderridt - Äfven för Damer.

OBSJ Intressanta Bilder från Den Militära
Ridskolan i Hannover.

(9
(9
å
QGGGQQGGQGQQGQGQQQQQGQG

mmmmmmmmmmmn

inVitagraphfhlililm-"Vitagraph".

Ädel och dock Skyldig.

T Dimma. -

I GQQQGG

NW
ia)

916193)le

Medan en vaktare ledsagar en stratfånge till fängelset, gör
denne bekantskap med en liten flicka, som i all oskyldighet vill
skämta med honom. Straffången och den lilla flickan bli goda
kamrater. .

Sex månader har gått. Stradången har flytt. Af en tillfällighet
träffar han den lilla flickan, som förirrat sig bort från sitt hem.
Trots sin trötthet tager straffången sig an den lilla flickan, och då
natten faller på, bär han henne till ett träd, klättrar upp i det af
fruktan för ulvar, som kommer fram om natten. Men den ridande
polisen upptäcker fången och arresterar honom åter och för honom
tillbaka till fängelset, dock först efter det att han följt den lilla
flickan tillbaka till hennes moder.

mmmmmmm

E
K
ll
ll
K
ll
K
K
K
Il
K
K

 

0bs.! Glänsande Lustspel.

1 Pantern som Polishund

eller

Kampen mot Apacherna.
0bs.! Skratt-Snccés!

.  and; .3. i
i   .i 

B
X
X
ll
I
I
I
D
I
I

     

 

Uppträdande af
Harmonikia-Virtuosen

Hr ALFR. LINDGREN

   

.munerna
Sun summa e 1100 inlan

fpnrsÄ iumnqmy] 6mammor]
nuanzuggga pga east-misle -sqo

I

C923.)Gällö)QQJQJQJQJGJQQKÖ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQGJQQ)

Lund och å. Folkets l-lns
i Malmö.

   

i Lomma, Limhamn, Ystad

3
F-
.-
GG
öl
i
.I
ä
NC
-a
"B
l-
P
0
ål
ä
bl
5
H
W
mi
int
i
vi
.Q
G

 

   

Köp Hei 
meneeeennengggggggggggggagl

EEEQQEQQEQQEEEEQEEQQQQQQQKQ
038.! Klockan 10 e. m. OBS!

M Endast för Vuxna. W

TY;A,NEN.

Koloreradt Kinematografiskt Drama från Antiken,
II Akter. 4

(Gålö,EEGEEG(QQQFQXQQEEQQ(02(Q(QUQQQQQQEQQQQEEEQEQQQQQQEQQUQEQEQQEEEQQQ(QXQXQFQQ(QQQGQUQQQQEQGQQFQXQQQQEFQJ(QUEQQQQQEGQQQQQEQQQI

I
Qi

C).

(I

GQQQQQQEI

Roms förfallsperiod. - Det romerska borgarskapet, hovet,
adeln, alla voro de försumpade och sjunkna i ett moras af dum-
het, ondska och synd.

Julius Caesars, Brutus och Augustus ättlingar hade blifvit
odugliga veklingar, svaghjärnade män, som klätt sigi kvinnokläder
och slösade det ärfda guldet på sköna dansarinnor och öfverdrifna
njutningar.

Med Heliogabal fullbordades depravationen.

I skyar af damm färdades denne orgiernas furste mellan ett
hof af eländiga uslingar och ögontjänare, som med slafvens kry-
pande ödmjukhet åtlöd solkungens minsta vink. - Den, som ådrog
sig Heliogabals misshag var viss på en död under plågor, hans
nåd bragte däremot alla lyckans gåfvor åt den utvalde.

I fyra år, från 218 till 222 e. K. F., regerade denne härskare,
så blef han träffad af ett rättfärdigt straff.

Ar 222 efter K. F. föll Heliogabal för Praetorianernas spjut.
- En börda var tagen från det romerska folket.

Tyrannen var dräpt.

QQQQQQQQQQQQQQQÖQQQQQQQQQQ)

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

IQQECÖQQQQQQQGEQ

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain