#1876: Konsert-Biografen Alhambra

senseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Q Konsert-Biografen

.ALHAMBRA I

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trettigaste

BIOGRAF.

(ÖIS)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

I Stort Uppseendeväckande

I Sensations-Program !

leeeeeeeeeee
neeeeeeeeeel

6199919393)EQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÖQQQQQQQQQQQQQQQQQIQ)

 

Onsdagen d. 11 Febr. 1911.-Tisdagen d. 17 Febr. 19111.
00000000000000000000

Obs. Aktuell Nyhet!

Q .En Modern Luftjärnväg

VVVVÅ

En högst Intressant och Trejlig Bildserie!

kVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

B
ll
il
ll
ll
B
il
ll
X
il
ll
N

"Vitagraph" Indian-Serie!

Pälsiägame.

Oerhördt Spännande Indian-Bild!

Pierre och Edgard äro förälskade i den vackra Liliane, men
hon vet icke, vilken af dem hon skall gifta sig med. Så en dag
då Pierre förärar henne ett dyrbart skinn, uppstår en strid mellan
rivalerna, men Liliane afgör striden på det sättet att hon lofvar
gifta sig med den, som först bringar henne ett blåräfsskinn. Pierre
och Edgard draga ut på jagt, och Edgard. som är afundsjuk på
Pierre, följer honom hela tiden. Medan de ligga och väntar på
sitt byte, visar det sig indianer i fjärran. Nu är fiendeskapen glömd,
nu gäller det lifvet. Edgard räddar Pierres lif, och de börja jakten
på nytt. Edgard är en duktig jägare och skallar sig blåräfsskinnet,
men faller olyckligtvis i en ulffälla som han icke kan komma ifrån.
Pierre kommer till och ser sin rival fången, vreden blossar upp i
honom och han stjäler skinnet från Edgard. Men då han kommit
ett stycke från Edgard, får han samvetskval, och vänder tillbaka
och hjälper honom ur fällan. Han hjälper honom nu hem, och
lämnar honom skinnet tillbaka. Pierre ser huruledes Liliane tager
emot Edgard, men Edgard har ju räddat hans lif. Pierre går be-
dröfvat bort. - Samvetskvalen har räddat honom från en förbrytelse.

NHMNMMMHNMI
WNNWNWWWWN

E
K
il
Il
K
Il
ll
K
Il
Il
ll
ll
I

[tillll0lmlOIOIOIOlOlOlOlOlOlllOlOlOlOlll H

0bs.! En Mycket Spännande Bild!

Vintersport!

OBSJ Alla Sportsmän och Ungdomar i Malmö

måste se denna utmärkta bild.

En vacker bild med vinterlig glädje. Kälkarna susa ned från
berget, trots att en olycka sker och en af de dristigaste förarna
välter i snön, så har han ett leende på läpparna och tager sin
olycka med det gladaste humör.

lOlOlOlOl.lOlOlOlOlOltltltllltltltllltllltl H

ltltltltltltltltltltl

ä.

(019913)GQ)QQQQQQQQIQQQQQQQQQQQQQQ

Glänsande Amerikanskt Lustspel.V

Flickan i Manskläder.

0bs.!

De .två systrarna Tilly och Sally vilja arbeta för sitt bröd och
då de i tidningen ser en annons om ledig kontorsplats för en
maskinskrifverska och en volontär - helst syskon - anmäla
de sig och får anställning i det den yngre kläder sig som pojke.
En af affärens kunder förälskar sig i maskinskrifverskan och de
bli förlofvade. Den yngre systern blir ledsen af att spela pojke,
men så föreslår den äldre systern att de skola byta roller. Nästa
dag sitter den yngsta systern vid skrifmaskinen; hon får strax en
friare och ger sitt ja. Det blir något oredligt, att de två unga
männen säger sig vara förlofvade med samma unga dam, men
det riktiga sammanhanget kommer snart i dagen och affären får
se sig om efter ny kontorspersonal.

---v----vv-
Uppträdande af

Oemotstàndlig Skratt-Sueees.

I-----I Eltllllllltltltlmltl

Det Omtyckta Genomroliga

nonngnapenn "Myggan

Förstklassig Musik! ! ! Verklig Humor! !!
Stormande Lycka. 0erhörd Sueeés. Fulla Hus.
Köp biljetter i god tid.

QQQQQQQQQQQQQQQQ)QQQQJQQQQQÖI

[I
(I
(I

IEUIQQQQQQUIQEGEEGEQQEQQQEQQQGQQQQQQQQQQEQ(älgEQUQQQEQEQIQJUEQQQGEQQEQEQQQEQQGQEQQQQEQEEQEQQQQ

EEEQEEEEGQGQEQQQQEQEEQEQQG
0BS.! Klockan 10 e. im. 038.!

WR Endast för Vuxna. W

Helföreställnings-Dramat

"EDITH"

En Skädespelerskas Roman.

EEEQIQEQEI

Kinematograiiskt Skådespel i 50 Afdelningar.
Utför-dt af Danska Konstnärer.

w? I hufvudrollerna: Frk. Ber-tha Lindgren. Hr Marius Berggren
(Det ny Teater). Hr Holger Petersen (Norrebros Teater). Hr Alfr. Arnback
(Frederiksberg Teater.)

IEEQEQQQQQQQQQQQQQQQUQQGQQEQQKQQEQ

AFDELNINGARNA:

1. I hemmet. 26. Edith öfverger sitt hem.
2. Lättsinniga röster. 27. En ny tillbedjare.
3. En faders förmaning. 28. Ett möte i garderoben.
4. På kontoret. 29. En obehaglig mellankomst.
5. Oförbätterlig. 30. Direktör Barth är förnärmad.
6. Afsked. 31. På prof.
7. Tidningsnotisen. 32. I väntan.
8. Edith vågar allt. 33. Två turturdufvor.
9. Ediths prov inför direktören. 34. För sent till öfningen.
10. Den muntra och tragiska 35. Afsked till följd af uppstud- "

masken. sighet.
11. Bakom scenen. 36. Den modärne paschan.
12. Edith gör lycka. 37. Direktör Barth tröstar sig.
13. En galant direktör. 38. Ett misslyckat attentat.
14. Det första steget. 39. En mera tillmötesgåendedam.
15. Fagra ordl - 40. Ett intagande naturbarn.
16. En invitation. 41. Utan engagement.
17. Gyllena löften. 42. Ett misslyckat försök.
18. En tete-a-tete. 43. Mörka utsikter.
19. Lättsinnighetens röst växer. 44. Edith uppdagar att skåde-
20. I hemmet. spelaren är henne otrogen.
21. Brytningen med hr Vinge. 45. På annonsbyrån.
22. Hotande ord. 46. Edith söker och mottager
23. Uppgörelse på nattrestaura- platsen.

tionen. 47. Förälskad.
24. De sista betänkligheterna fara. 48. Det ödesdigra mötet.
25. Ediths sista uppgörelse med 49. En skurk.

föräldrarna. 50. Lyckan förlorad för alltid.

 

 

C013QQQÖJQQQQQQQQQQQQQQQQIQJQQQQ

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

SEGE)QlQlQQJQJQJQQIQJQQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÖI

IQ

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain