#1870: Konsert-Biografen Alhambra

seeseseseseoeeseesseessesoe
Q Konsert-Biografen

Malmö Populäraste. Bästa eeh Aliselul Trelligasle

13d[()ISFElJQLI?.

QQQQQQQQQQJQ)QQQQQQQQQQQQQQQ)
Stort Häpnadsväckande
Rekord-Program!

 

 

ossrerscereersrej
associerade-tal

GQ) ICÖXÖJ

 

 

Onsdagen d. 18 Mars wii-Tisdagen d. 24 Mars l9ll.
.--J----LLLAI

0bs.! Hänförande Naturscenerier!

Tyrheniska Halvet.

0bs.! Bedàrande Taflor. D
Praktfull azurblå. himmel, skepp i mängd, vackra landskap D
med småleende mindre byar, sådan ärk kusten, som sköljes af
turkiska havets böljor.

Endast namnen på Castellamaren och Sorrento äro nog för
att sätta fantasien i rörelse.

Det är natt nu, stillheten avbrytes genom en mandolins blida,
vibrerade toner och strax efter ljuder en af dessa smältande
italienska serenader. Böljornas skvalp åstadkomma melodiskt
accompagnement därtill, båtarna glida förbi och försvinna som
drömsyner i den mörka natten.

på

0000000000000000000088

6fKalem" - Film - "Kalemft

Landkrabban.

Ett Glänsande Amerikanskt Lustspel.

Ned älskar Polly, fiskarens dotter, men gamle Bones, hen-
nes fader, svär på att han icke vill ha en landtkrabba. Sjöman-
nen John, en gemytlig fyr, överlämnar åt Ned, som är fotograf,
sina kläder, Ned gör några mislyckade försök att blifva fiskare!
-- Han duger icke til! det våta elementet.

Nu är goda råd dyra! -

Da får Ned en storartad idé; han lockar gamle Bones till
att låta fotografera sig, medan den gamle sitter orörlig framför
fotografiapparaten, intager sjömannen John, klädd som dam, den
lediga platsen vid hans sida. Det är ypperligt skämt. - Några
dagar senare är fotografiet färdigt. Den gamle fiskaren är för-
skräckt över att se sig sida vid sida med en okänd kvinna, och
rädslan för att Ned skulle visa fotograflet för hans hustru gif-
ver den gamle Bones sitt samtycke till de ungas giftermål.

V

IOm"Oltlmllllltlllmhmmm.[ml H
Amerikansk làlle-llekord Film!

lejnel Kommer!

(66 Der Löwc kommtu)

1. Cirkus avresa.

Vi ser den stora cirkusvagnen bryta upp från en stad för att
draga till en annan. Det härskar stor brådska; det är ett mycket
omfattande företag och krafver en stor arbetsstyrka.

2. På järnvägen.

Vagnen rullar fram på skenorna med sin brokiga last af
allehanda vilda djur och snart susar tåget åstad så att cirkus
kan fira nyaI triumfer. Men en oväntad händelse sker.

3. En järnvägnolucka. i
De vagnar af tåget hvari de vilda djuren befinner sig lossnar

från kopplingen och på skenorna. Det ar de sista vagnarna och
tåget fortsätter obehindrat sin fart.

4. I den lilla staden.

De goda borgarna har fått meddelande om att cirkus är
kommen till staden. -- John, en oartig pojke, får icke gå på
cirkus för sin fader. Han är mycket nedtryckt häröfver men får
snart en härlig upprättelse, ty midt igenom staden kommer
en stor elefant följd af en eskort af björnar som nyfiket betrak-
tade omgifningarna. Det är de vid järnvägsolyckan undsluppna
djuren. De andra följer senare.

Pojken ropar hurra! Men de goda borgarna bli mycket upp-
skrämda och fly förfärade för den oväntade synen.

5. En obehaglig öfverraskning.

Mr Schipscrown, Johns fader, sitter rökande sin pipa, då.
han hör larm från korridoren, han kikar ut genom dörröppningen
och ser - tre välvuxna tigrar som önska bese lägenheten. ä
I vild rädsla flyr han och hans hustru ned i källaren, medan
de stora rofdjuren ogenerat smörjer sig i familjens dagligrum.
- De tycks säga: rLägenheten är ganska bekväm!!

6. Ytterligare öfvarraskningar.

De undsluppna djuren begynner nu att besöka stadens butiker.
Alla fly förfarade. Hos grönsakshandlaren förser aporna sig medY
.. nötter och bananer och lämnar icke en bit. Björnarna företager
i. en razzia hos mjölhandlaren - en expedition som icke är utan

komiska situationer.

geovvvvvvvvvvvv

v0000000000000
QQQQQQFQQQQQQQ3131913)QQQQQJQQQCÖ)Elfa)QXÖJCÖ)QQQQJQQQQJQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQSQ)9323131323)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQlQIQlQQCÖKÖ)EEE)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ31323)

4
4
4
6
4
Q
Q
Q
4
4
4
Q
Q
4
4
Q
6
Q
Q

7. Värre och värre.

Hos slaktaren aiiägger lejonen visit och slutar icke sålänge
det finns en bit kött kvar och slaktaren kan tacka försynen att
han själf slipper undan, ty han hade varit en härlig bit för lejonen.

8. En episod på caféet
är ormarnas oväntade uppträdande - de väcka mycken upp-
ståndelse (men icke vidare jubel hos de något omtöcknade gästerna).

9. Också hyenerna

äro på färd. De ha slutit sig samman och försöka att öfvertaga
barberstugan efter dess förre innehafvare. Men det går dock
icke riktigt bra.

10. Djuren infångas
omsider. Men det går dock icke utan åtskilliga roliga scener som
Väcker allmän glädje.

11. -Allt lugnt i Schipkapassetr.

Omsider synes det bli lugnt. För John och de öfriga pojkarna
har denna episod blifvit oförglömmelig, och då John får ögon
på det stora tigerskinnet, som ligger på golfvet, får han den
idén att ännu en gång framkalla rpanikv. Det lyckas förträffligt.
Men i sista ögonblicket går det dock upp för fader Shipscrown
att det är hans son John som är på spel, och en ordentlig om-
gång stryk är slutet på episoden.

IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI B
NMMMMMMMHNNI

0bs.! Hejdlöst Genomkomiskt!!!

1 O. I (O
Ian Haft-lg Strid!
Obs! Oemotståndligt Skrattretande ! l!

NNNNWWWNWNN

l.l0l.lll.ltlOlOlOlllOlOlOlOltIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOlllOlllOlllOI.I.lllOlll010101.I.IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI

X

Elmml! I IOIOIOIOHIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO[QIOIOIOIOI.lOIOIOIOIOIOl.IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOlOlOlOlOlOIOIOIOlOIOI E

Klum]

    

Nyt! N ytt !
Stor Musikalisk
Aftonunderhàllning!

Gästuppträdande af
I Den Framstående lnslrumenlal-Vlriuosen
I

Hr Carl Came?

från Stockholm.
I mmsp Biljetter i Goa frias!! 1
 Förslklassigl Upplrädamle. Glänsande Sueees. 
-
EEQQQQEQQEQQQQQEQEQQQQQQQQ

Observera! I

Det är Onekligcn erkändt, att "Alhambra-
Biografen;6 är Bäst!

[119QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQE

Malmö, Tryckleri-A.-B. Framtiden, 1914.

Nytt!

 

QEQEEQQQQQEQQEEEQQQQQQQQEEQQ)(el(Q(EEGQGQGGEEEEEQQQQQQQEQQEQEQQQQQQQQQQQQQQ  e. då(QmeQQQQQIQQQQQQQQEQQEEQQQQQ(QQEQEQQQQEQEQQEQQQQEQIQ

IEEQEQIU
0919191319.

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain