#1869: Konsert-Biografen Alhambra

f:

.osssssssssseseesssssssssesl
Konsert-Biografen G

 ALHAMBRA 

3 Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trelligasle

BEOGRAF.

9131619315)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Stort Glänsande Amerikanskt ö
Sueces-Pregram!

Onsdagen d. 11 Mars191l.-Tisdagen d. 17 Mars 1914.
mmmmmmmmmmmu

"SELIG" - FILM - 66SELIG66

"ABABIA"

eller
Den Tänkande Hästen.

Obs.! Dressyr-ens Triumf!

Arabia är en häst, en mycket vidunderlig häst, som under
Miss Elsil Fays direktion uppträder på cirkus. Det blir allmän
sorg, då ryktets sprides, att vår vän Arabia är sjuk och skall
på sjukhuset. Dr. Blewuns sjukhus är tillgängligt för såväl män-
niskor som djur och hit kommer vår kloke vän.

Arabia väcker allmän förvåning på sjukhuset genom sina exen-
triska påfund, som förskräcka alla patienternaifrån gamla Sambo
till sjukhusets fönsterputsare, som Arabia vill gifva en hjäl-
pande hand under hans ierksamhet.

Arabia deltager gärna i allt och ett parti kort säger den
icke nej till. Men till slut blifver den beordrat till sängs, pulsen
är mycket opälillig.

Det är en kostlig syn att se var fyrbente vän i sängen, in-
tagande sin medicin, dock icke utan starka protester, intill dess
den till slut drager täcket upp över huvudet och mycket ener-
giskt sover de högst rättfärdigas sömn.

i WNNNWWWWWWN

UKÖIQ
GQ)

(300
OQQ)

U

(QICÖXQQUU

 

 

QQQQQQQQQQQQQIQQQQQO

Obs.! Dråplig humor Obs.!

NEGER-BABNET

eller
Den Svarta Arfvingen.
Obs! Glänsamle Lustspel Obs.!

Herr Legrand med fru får besök af sin onkcl, som är mycket
rik, men hotar göra. dem arflösa, såvida de icke inom ett år har
fått en arfvinge.

Nu är goda råd dyra. Alla föreställningar strandar påJ onkels
halsstarrighet.

Läkaren blir tillkallad, han ordinerar de besynnerligaste
saker, men det synes alltsammans vara förgäfves.

Snart upprepas onkels besök på. nytt, det äkta paret an-
stränger sin hjärna, och tjänaren rådfrågas. IJacques, vi måste
ha ett barn, det gör detsamma hvarifrånli

Tjänaren måste nu ut på jakt, det lyckas honom att få tagi
ett negerbarn. Uiklädd som amma träder tjänaren in med neger-
barnet som de föregifna föräldrarna annu icke sett.

Verkningen är obeskriflig! Onkel är förbluffad.

Och åskådarna skratta lika hjäftligt som tjänaren, som
springer sin väg Och öfverlåter negerbarnet till dess ovissa öde.
Legrand och fru kommer näppeligen att ärfva.

 ENMNNWWNWW

D
D
å
å
B
D
9
D
D
I

 

"ÄLUBIN66 - FILM -- "LUBIN"

En Halsbrytande Färd

eller
På Lif och Död.

Obs.l Oerhört Nervspännamle Drama.

Mmm

Mary är anställd på en af Westerns yttersta telefonstationer
och har en ifrig beundrare i en ung cowboy, Jack, hvilken hon
älskar. En rik plantageägare, Gonhaga, eftersträfvar henne men
hon tillbakavisar hans närmande.

Vid ett tillfälle framträder Jack och tilldelar spanjoren en
upptuktelse, som förorsakar att denne fattar ett glödande hat till
.Tack cch beslutar att med våld bortföraI Mary till sin hacienda.
Denna plan tänker han utföra en afton då Jack befinner sig på
poststationen. i

Då de två unga människorna ser att de äro inneslutna be-
slutar de att göra ett hjältemodigt motstånd. En för en af plan-
tageägarens folk faller för deras revolverkulor. Men Gonhagas
styrka är öfverlägsen och våra vänners ammunition börjar tryta.
Då beslutar Mary att söka hjälp osedd af fienden. Det lyckas
henne också att smyga sig bort från kempplatsen men i sista
ögonblicket blir hon upptäckt och förföljd. Hon bemäktigar sig
en på. järnvägslinjen stående tralla, och snart susar hon åstad
på skenorna, följd af några af Gonhagas ryttare. Vildare och
vildare blir den halsbrytande farten, men Mary räddas vid en
smal bro, där förföljarnas hästar inte kunna komma fram. Mary

, kommer dödstrött till Jacks kamraters station och får de tappra
Cowboys med tillbaka. Dessa komma tids nog till att befria den
stackars Jack, som nyss afskjulit sin sista patron, samt straffa
den nedrige spanske skurken, hvilken slåss till jorden, medan
hans folk flyr i vildaste oordning.

Jack kan åter sluta sin modiga käraste i sina armar och de
raske cowboys känner den djupaste aktning för det käcka paret.

Mmmmmmmmmmmm I
H WWNNWNWWW

H
Il
K
K
E
K
K
K
K
K
K
Il

ååhlhbbllbbltoobbööààbåoà

Obs.! Hejdlöst Genomkomiskt! l!

Den Store Yrkes-Boxaren
eller
Då Negern "Bleknade".

Obs! Oemotståndligt Skrattretamle!!!

.S

QQQQQQQQQQ)QQQQQQQQQQQQ)QXQKÖJCÖ)QQKÖJQJQQQQQQQQQQQQQQQQ)QQQJQJQJQQQ)QQlQlQlGQ)319133)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Robinet är en dag åskådare vid en boxningskan p, och strax
känner han sig så upplifvad af denna ädla sport, att han springer
upp på scenen, går lös på den iäldige negern, Ratata, kungen
över alla boxare, och tilldelar honom ett par välriktade örfilar.
Den gamla läraren får också ett par kraftiga slag, och Robinet
slår omkring sig till höger och vänster med både armar och ben.
Men denna bersärkagång får ett hastigt slut, ty ett kraftigt slag
af negern sänder honom äter ned till hans vänner å parkett.
Robinet blir nu alldeles rasande och utmanar negern till en box-
ningskamp, men först om 8 dagar, emedan han skall hafva tid
att träna: sig.

2 dagar efter att han begynt sin träning är Robinet allaredan
så stark att han välte en mur med ett enda slag. 4 dagar senare
utför han andra l-jaltebedrifter som roar alla med undantag at
de olyckliga offren. Då dagen för kampen kommer är Robinet
så fruktansvärd att skåda, att den stackars negern börjar skälfva
af fruktan, ja han t. o. m. bleknar, och det må väl sägas vara
det största nederlag en neger kan lida.

ä000000000000000900
28000000000000000000

00000000000000000000

Pà Puhlikens Samiällda Begäran Uppträdande av
Det Omtyckta Genomroliga

EEGQ(QXQXQQQQEQQQGQQGQQEEEEQEEQQQGEEQQKQFQXQXQQEEQQQEQEQQ(QQQQQEGEQQQEEQ(elQQQQEE(02EQQQQEQEQGEQQQEEQUEQEQQQQQQ

 

å "Kolingkapellet Myggan".
EQQQEQQKQEEQEEEEQQQEEEQQQQQCQ

Biograferna äro många och ökas i antal för
Q) hvarje år! Dock - Alhambras stora popularitet
- består!

o.)
åQQlQlCÖKÖ)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQI

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

Q,

so
ssssslsss

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain