#1864: Konsert-Biografen Alhambra

QQQQUEQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQGEQGQQQQIQQQCQKQQQQQQQQQQEQQGGQQEQQC151GQQQGQQQQQQQQEQQQGQEQQQQEQQQQGEQQCQQQCQCQCQQQQCQGIQQGIQQGEQQUQEQQQQGQQGGQEQQQQQQQCQQQQQQQQQE-

QQGFQXQI

IQ)(StQQCÖKÖKÖQQQQQQQQQQQQQQQQGEQ)

QEEQQQEEQQEQQEQGEE

Q)

(GlöggEQQQEEQEQQQQGQEQQQQQQ

Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmil Populäraste, Basta ooh Absolut Trelligaste

BIOGRAF.
Praktfullt .jätte-Program.

    ...N
"snsnnl oPPnn nior

ännu blifvit uppförd!!
Ur i"Pulsen och En Natt."

 

 

Sagan om Ali-Baba och de 40 röfvarna.

Ali-Baba, hjälten i detta skådespel, lefde för några år tillbaka
samman med sin broder, Hassan, i en persisk stad. De voro fattiga,
men lyckan följde Hassan. Han gjorde ett rikt parti, och blef
snart ansedd som en af stadens förnämsta män. Ali-Baba däreA
mot gifte sig med en fattig flicka och lefde af att fälla träd i sko-
gen som han sedan sålde. En dag då han sålunda var sysselsatt
i skogen såg han en del ryttare närma sig, och då de kommo
närmare, var han icke i tvifvel om att det var en flock röfvare.
För att skydda sitt lif gömde han sig i omedelbar närhet af det
ställe där röfvarna hade sin håla. Böfvarhöfdingen trädde fram
och ropade: wSesam öppna ding och i det samma öppnade där
sig en ingång till hålan, och hvilken åter stängde sig sedan alla
röfvarna gått in, Ali-Baba hade emellertid blifvit intresserad af
denna hemlighet, och då han gärna ville vara lika rik som brodern,
beslöt han att utspeja rötvarna, för att senare kunna röfva något
af deras rikedomar. Då Ali-Baba väntat en stund, såg han åter
hålan öppna sig och de samma männen trädde ut, ledsagade af
sin höfding och hans gemål. Då röfvarna voro komna ett stycke
bort, ville Ali-Baba försöka att komma in i hålan. Han trädde
fram till hålans ingång och uttalade samma ord, och strax öpp-
nade hålan sig. Ali-Baba går in, och det visar sig att i hålan är
det öfvertlöd av alla slags rikedomar, såväl pengar som varor.
Ali-Baba fyller några säckar med guld, lade dem på sin åsna och
kom lyckligt ut ur hålan med dem. Då han kom hem blef hans
hustru mycket bestört över de många pengarna och Ali-Babas
broder, som var myckat Ygirrig, kom i tillfälle att se de många
pengarna. Han-vil] anklaga brodern för tjufveri, om han icke säger
hvar pengarna kommit ifrån. Ali-Baba säger nu brodern detta och
då han får veta det beslutar han själf att gå till stället för att
också röfva sig en förmögenhet. Nästa morgon begaf sig Hassan
till hålan, och på ordet; iSesam öppna dig!! öppnar hålan sig, och
han går in och ser alla dessa massor av pengar. Då han hade
samlat en stor hög och ville ut, hade han glömt hvad han
skulle säga, och var nu i röfvarnas våld. Då dessa kommo
hem, funno de Hassan i hålan, och han miste sitt hufvud med
det samma. i

Då Hassan emellertid icke kommer tillbaka, begriper Ali-Baba,
hvad som är i vägen. Han begifver sig till hålan och finner också
broderns lik, som han förer hem till hans hustru. Då röfvarna
kommer tillbaka, se de att de äro upptäckta, och besluta att ned-
skjuta den eller dem, som upptäckt deras gömställe. Röfvarkap-
tenen fann strax en plan. Som oljehandlare tog han till byn, fann
AlivBabas hus och fick veta att det var han som varit i hålan.
Sina öfriga medhjälpare gömde han i säckar, som skulle innehålla
olja, men AlivBabas hustru upptäckte listen och hällde kokande
vatten i säckarna, så att medhjälparna dogo. Röfvarkaptenen be-
slutade nu på annat sätt komma in i Ali-Babes hus, och förklädd
som välfrejdad köpman lyckades det honom. Midt under uppvis-
ningen af en dans till ära för husets gäst, sprang AlibBabas hustru
fram och jagade en dolk i den främmades bröst, det visade sig
alltså att det var riktigt gjort för det var röfvarhöfdingen, som på
detta sätt för andra gången hade skaffat sig tillträde till Ali-Baba
för att mörda honom.

x Stor afslutningstahlå och Apoteos.

00000000000000000000

0bs.! Panoptikon-Teatrets i Köpenhamn
repertoar!

Oliver Twist.

 

L

seseeeeeeseeeeeeeeeeeseeseeseseseeeeeeeseseoeeeseeeeeeesens

VVVVVÅ

 Fattigliusbarns 4Letnadsödeàn.
Efter Charles Dickens berömda roman.

V

Agnes Tvist har lämnat sin familj för att följa sin älskare,
som strax efter dör och lämnar henne och deras barn i den
bittersta fattigdom. Sjukdom och svält tager också henne bort. men
innan han dör bederhon sin granne - Bumblels - om att taga
sig an den lille Oliver, tills hans tant Rose kan komma och hämta
honom. Bumbles tager mot barnet, men behandlar honom så
brutalt att gossen flyr. För sent kommer tant Rose för att taga
honorn med sig hem, Oliver är gången, och ingen vet hvart hän.

Men Oliver vandrar ensam den långa vägen till London. Nära
döden av svält och trötthet sätter han sig på en sten vid vägen
för att hvila. En ung munter fyr närmar sig, och erbjuder sig att
dela sin mat med honom. Oliver äter och blifver snart så god
vän med den andre att han följer med honom till staden till ett
mörkt hus i ett af förbrytarkvarteren, där ett tjufband håller till.
Anföraren, juden Fagin. tager väl emot Oliver, som nu skall upp-
läras till tjuf. Men på ett af deras ströftåg där de själa en näsduk
från en gammal herre, upptäckas stölden, och medan den verklige
tjufven undslipper gripes Oliver Tvist. Den gamle herrn förbarmar
sig öfver honom och tager honom med sig hem, Hans kamrater unnar
honom icke den lycka som väntar honom i detta välbärgade hem.
Å- En natt bortföra de honom och tager honom med till Fagins
håla.

Vid ett nytt inbrott i ett rikt hus är Oliver Tvist med -
han söker slippa bort, men träffas af en pistolkula och gripes af
husets innevånare. 1

Då visar det sig, att det är Tante Roses hus, han har kommit
till - och med öppna armar tager den kärleksfulla kvinnan sig
an den fattige gossen.

N ytt! Nytt! Nytt! .Nytt !

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
--nt-n--l---

Obs! Nytt!

Trollkarles Flöjt!

I v000000000000000000000000000
28000000000000000000000

Nytt! Nytt!I 1

En trollkarl utför genom sin underbara flöjt en del märkvär-
diga saker, men då en köpman köper flöjten, och vill utföra samma
konststycken, går det ej alls på samma vis. Resultatet kunna vi
se på bilden.

www-vvvvvvv
AAAAAAAAAA

Nytt! Nytt! .

Uppträdande af
De Framstående Dragspels-Konstnärerna

B. Nellnder
Alto. Lindgren

I Nytt! Nytt.

YYTYYTYTYY

0bs.! Fin 0rkestermsik!!
- Program 5 öre. -

r

Oerhörd Succes!
t 9lllåJllkl] Ed QSSWI ÄSUH Wind
 I

s

ÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQJQQQQElfa)QQQQQQQQQQQQ)

Det sägfs allmänt i staden
att nAlhambra-Biografem är bäst!!! i

l Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

eeneesese

"QIQQIQXÖJQCÖKÖJQCÖJQQQQQQQQQQQQQQCÖ)

(Q)

 

(913131513)

QQQQQIQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQÖGQQQQQQQQQGQQQQ

l
l
l

QlQlQlCÖJI

k

IQ)

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain