#1863: Konsert-Biografen Alhambra

i-It

QQQQQGQQGEQQQEQQQQQQGEEEQQQQQQQQQQGQEQQGQQQGGEEEEEEGQQQQQQQQQIQQQQQQCQÖÖQQ

eeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeee
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trefligaste

BIOGRAF.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Storslaget i Muntrations-Program!

l

3300000000000000000000

 

 

OQQQQQQQIQQQQQQQQQQQQI

(l

Q. Hänförande Naturscenerier! i 
2 Salvenailorlen. å
4 Förtjusande Bildserie! 9
" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCg

Garanterad Ensamuppföranderätt för Alhambra!!!

Helföreställnings-komedien

lans och tre!

Kinematografiskt lustspel i 2 akter, 50 afd.
af Chr. Petersen.

Det var en gång en liten fiskarflicka, som hette Greta, som
bodde hos sin gamla farmoder, i en liten stuga vid stranden.
En sommarnatt strandade ett skepp på sjön, och fiskarna som
ombesörjde räddningsarbetet förde .det enda lefvande väsendet i
land, som fanns ombord, nämligen en -f-års pojke, vars härkomst
ingen kände. Så tog Gretas farmoder pojken till sig, ty som hon-
sade, akan grytan koka till två, kan den också koka till trea. Och
således gick det, att lille Hans, som pojken blef kallad, icke kom
på fattighuset den gången.

Hans och Greta var oskiljaktiga. Då Greta lekte vid stranden
kunde man vara säker på att Hans var i närheten, och Gud nåde
den pojke, som vågade att komma henne för nära, strax var Hans
där, klar till att försvara henne.

mlag vill blifva rika, sade Hans, voch segla till främmande
land och komma hem med fickorna fulla af guld, samt silkesdräkt
till farmoder och Gretaa. Och så upprann den dag då Hans fick
hyra på en engelsk skonert, som skulle på långfärd. Tung var
afskedets timme: Greta och farmodern följer honom ned till ham-
nen. rFarväl käre Hans), sade Greta, noch lef välv. Så tog hon
ett litet bernstenshjärta, som hon har om sin hals, räckte det till
Hans och stammade: :Tag denna erinring med dig, det är det
enda jag äger, glöm aldrig din lilla Greta, lika så lite som jag
vill glömma digv. Så kom den gamle skepparen med båten, och
snart voro de ur synhåll.

För Greta blifver det nu tunga och trista dagar. Då hon en
dag sitter vid vägen och tänker på Hans, som nu är i främmande
land, kommer grefvinnan från det närliggande godset körande förbi
i sitt eleganta ekipage. Greta springer upp och niger för hennes
nåd, som blifver betagenV af den lilla fiskarflickans naturliga väsen.
Hennes nåd låter ekipaget stanna, och alldeles betagen som hon
är i Greta, beder hon farmodern om att öfverlämna den lilla fiskar-
flickans uppfostran till henne; hon vill då trygga den lilla flickans
framtid. Den gamlas hjärta är nära att brista, men med tanken på
barnets framtid, gifver hon sitt samtycke, och Greta, vars barna-
sinne fröjdas öfver det fina ekipaget, hoppar glad upp i vagnen,
i det hon lofvar att aldrig glömma sin kära, gamla farmor.

Nästa morgon vaknar Greta i en fin förgylld säng, och om-
gifven af en stab af tjänare, som icke utan en del obehagligheter
vinner hennes tillit.

Den lilla fiskarflickan får snart erfara hur svårt det är att
blifva nutdanadn till en dam af värld: Den gamle franske läraren
är törtvifladuöiver sinielevsupptågpoc " öfs
kunskaper. Annu mindre lycka har guvernanten, som ledsagar
Greta på spatsertur för att lära henne begynnelsegrunderna i
botanik. Greta är ett naturbarn, som älskar friluftslifvet och spor-
ten, särskilt ridsporten, och hennes nåd böjer sig i allt för sin
myndling, hon lär att rida och blifver snart en skicklig ryttarinna.

Men mitt i glädjen kommer ett sorgens budskap.

En afton meddelar den gamle sockenprästen att farmor där
nere i stugan ligger på sitt yttersta. Greta skyndar dit och kom-
mer tids nog till att sluta den gamlas ögon och få en hälsning
från I.sin barndom.

Antligen anser hennes nåd att Gretas uppförande är sådant,
att hon kan presentera henne för den goda vänkretsen.

Hennes nåd håller-födelsedag. Traktens honoratiores äro in-
viterade, och Greta blir beundrad och bestormad från alla sidor.
Herrarna täfla om att vinna den skönas gunst. En ung baron och
en kammarjunkare invecklar sig för hennes skull i en duell, som
Greta dock i sista ögonblicket får afvärjdt.

Den gamle kammarherren väcker med sin närgångenhet Gretas
djupaste förakt och det samma gäller den tjocke jägaremästaren
och hans son, som förfölja henne med sina kärleksförklaringar,
och då ingenting annat hjälper, uppmana henne att sätta sin per-
sonliga frihet mot en summa penningar, hvilken de båda herrarna
utsätta som pris vid en kapplöpning. .

Greta mottager uppmaningen och visar sig vara en skicklig
jockey, som med lätthet hemför prisen.

Då Greta en dag i badet överraskades af en del närgångna
kavaljerer tappar hon på allvar lusten ätt välja sig en aristokratisk
äkta man. Hennes nåd menar dock att det är på tiden att Greta
träifar sitt val, och gifver henne endast några dagars hetänketid.

Då kommer tillfället den lilla fiskarflickan till hjälp. En dag
då hon besöker kyrkogården för att lägga blommor på farmoderns
graf, träffar hon en ståtlig sjöman, som just har kommit hem från
en lång sjöresa, och - se, om sin hals här han ett bernstens-
hjärta - - det är Hans.

Så kommer det till en förklaring mellan de två, och de blifva
eniga om att mötas på godset för att inhämta hennes nåds sam-
tycke till en förbindelse. Nästa dag ankommer Hans till godset,
men mottages just icke så särdeles höfligt af tjänstefolket. Om-
sider kommer han dock upp till de inre gemaken och vinner sin
lilla iprinsessa och det halfva konungariketa.

Och således slutar det lilla äfventyret om Hans och Greta,
ett äfventyr som har utvecklat sig så naturligt och gladt. - Och
de ungas lycka rotfästes ytterligare vid barndomens ljusa och
glada minnen. Å

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BÄDÄBÅDQBÅEÄBÄBÄLÄBÄBÄ

.III.VIII-IIWIWIIIIIIIIIIIII...IIIIIIIIIII...VIII-IIIIIIIIIIII

H

E
Glänsande Amerikanskt Lustspel! x
När Pappa skulle vänja sig x
af med att Röka! " ä
B

ll

Stormande Skrattsuccés!

En man förmås af sin hustru, att lofva henne lägga bort att
röka. Han gör det, men kommer till sist i ett så förskräckligt humör,
att familjen ber honom att för all del åter tända sin cigarr.

QQQQEQEQQQQQQQEEQGGGGQQQQQQQEQEQEEQEQGQEQQQ

Biblhibäblbl

Zkäiäiäiäiäkäiäkiiäiääix
Ihanädandeeä
Bondspelemannen

Gören fran Hyllie

Stonnande Lycka. Oerhört Succàs. FuHa Hus.
. III

 

I

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQQGQQQQQEEQQQQQQQQQQQQQEgggggggggägggägägägääaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

denna

Köp biljettern i god tid!

QQGQEEQQEQQGQQQQQQQ

i Ö
QQQQQQQQQEQQQGQQQQQQGEQEQQa

9mena-Ira:MBRaa" 

är Malmö Bopuläraste g

ut BIOGRAF .En v 8

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQE

Malmö, Tryckeri-AB. Framtiden, 1914.

 

EE
fa

9

få?

EQGQEQ
9

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain