#1861: Konsert-Biografen Alhambra

.GE
Q

QEQQQQQQQQQ

(ÖIÖIQI (GQ(EEEG(QGQQQQEQQQQFGXQQ(EEEGEQQQ(EQEEQQQQQQGEEQEQQQUEQQEEQ(filQQEQQEQQQQQEQQEQQQGQQQEGEQQQQQQQQQQQQQQQ

QECQXQ

Elfa)

I 5000000000000000

r

BIOGRAF.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Start Praktfullt Jätte-mra-m!

 

ä200000000000000000000

mmmmmmmmmml

Birmarrska Tempel

och seder.

Mycket Intressanta Naturbilder.

Det är som en dröm från rTusen och en natt). En försvunnen
tid synes åter stiga fram för våra ögon, när vi betrakta de säregna,
rikt utsmyckade Pagoder och de kämpemässiga Buddhastatyer,
som allvarligt resa sig mot himlen. Vi föras genom krokiga
gator, där ett rikt folklif utvecklar sig; vi se hur birmanerna tvätta
och torka sitt tyg vid de stora floderna.

Slutligen visas intressanta birmanska folktyper.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEQ

IO år bland

Sisu-Indianerna.

Amerikanskt drama i 2 akter.

I en af de östliga städerna i Amerika uppstår oenighet mel-
lan arbetarne och en af dessa, John Owens, vägrar att deltaga i
strejk och förmanar de andra att ejgä förhårdt fram. Följande
dag uppstår likväl oroligheter. Anförarna undkomma och John
Owens blir anklagad som upphofsman till strejken och dömd till
10 års tvångsarbete. Den olycklige mannen måste bort och efter-
lämnade hustru och barn utan några som helst existensmedel.
.W,..En..d
efter stenkol på bangården, men de bli bortjagade af en arbetare.
Den lilla flickan springer gråtande hem till sin moder, medan poj-
ken, Cyrill, gömmer sig i en järnvägsvagn. Plötsligt sätter tåget
sig i rörelse och pojkens rop och hankande för att bli befriad
döfvas fullständigt. Tåget far åstad och först efter en veckas för-
lopp lyckas det Cyrill att slippa ut ur sitt ofriviliga fängelse.

Cyrill, som ingen aning har om hvilken omätlig sträcka tåget
har passerat, vill skynda hem till modern, men .far vilse på step-
pen. Här blir han funnen af några sioux-indianer, som vänligt
tager sig an honom. Cyrill växer nu upp hos indianerna och lär
sig deras seder och bruk, och då han blir vuxen förlofvar han
sig med hövdingens dotter, Wampa.

De tio åren" har emellertid förflutit och John Owens har ut-
stått sitt fängelsestraff och begifver sig hem, där han till sin sorg
hör om Cyrills gåtfulla försvinnande.

Hela familjen drager mot vester för att där begynna ett nytt
lif, På vägen blir utvandraretåget öfvertallet av Sioux-indianerna,
bland hvilka Cyrill befinner sig.

Då Cyrill igenkänner sina föräldrar försvarar han dem som
sitt krigsbyte gent emot indianerna och det lyckas familjen att
gömma sig i en håla. Tillkallade trupper jaga hastigt indianerna
bort och Cyrill blir hårdt sårad förd till sin familj, som på det
omsorgsfullaste sköter om honom.

Cyrill tänker ofta på Wampa och längtar att se henne, men
föräldrarnas och systrarnas böner hålla honom tillbaka från att
lämna dem.

Den lilla Wampa blir djupt förtviflad, då henntes älskade ej
har kommit tillbaka och hon väntar ständigt på hans återkomst.
Om natten vandrar hon rolös omkring på den stora ensamma
steppen för att söka efter honom.

Stackars förglömda lilla indianflickal

Mmmmmmmmmmm

En fasansfull

natt.

Lustspel, utfört af amerikanska skådespelare.

Unge John Williams kommer sent hem en natt och i tämligen
omtöcknat tillstånd. Det lyckas honom med mycket besvär att
komma i säng, men dess förinnan har han kommit i kollision med
en del föremål i köket, bl. a. en mössfälla, som kommit att ståI
rätt ytterligt emellan köksattiraljen. En mus kommer i fällan och
denna faller ned ibland porslinet, som krossas - det blir en evig
oro i huset af det lilla sprattlande djuret. Rundt om i huset blir
man väckt af det mystiska larmet och man smyger som in-
dianer omkring för att fånga de fräcka inbrottstjuvarnal - ty
ingen, ej ens polisen, är vid detta tillfälle vidare modig af sig
och uppträdet åstadkommer mycken oro och uppståndelse tills slut-
ligen den oskyldige musen blir upptäckt och alla andas åter fritt.

0000000000000002

apsämderqlnhnsnhustrunJeQLVåcharneneut vför att Jetp----vv-vvvvvvvvvwvvwv

 

NWNWNNWWNWH

ENWWNNWNWNNW

QGQQQQQQEQQUQEQQUQEQQQQEGE

6t..19.s.Il---IE-EIIAQsJIÄlJIBIRhés.66

är Malmö populäraste

W BIoGBAF mer

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

9995193193)QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

- e)
QQQJQJCÖXÖXÖJQQW 

casesceceeeeeceeeeeseseel
Konsert-Riogram!!

ALHAMBRA

Malmö Populäraste. Bästa aeh Absolut Trelligasie

C913)QQQQQQQQQQQQJQQQQQQQQQQQQQ)Q)Q)Q)Slå)31316)Q)EEG)QQQQQQF)QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

iii-Q)

.scones

r

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain