#1860: Konsert-Biografen Alhambra

dessassssseeeeeeeeseseessel
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trelligasle

BIOGRAF.

emmaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?
Storslaget Världs-Attrations-Programl

QQQGQEEQEQQQI

 

 

3300000000000000000000
4 Det Olyekliga BELGIEN!

Före Ödeläggelsen!

Detta är ett mycket vackert Flod-Panorama från Belgien, och
dess landskap äro enaståeende i sin måleriska skönhet. De
vexlande bilderna från fledbredden äro särskildt intressanta, och
de utmärkta fotografierna visa de aflagsnaste föremål med stark
klarhet. Den stereoskopiska verkan är i denna film starkare än
i allmänna panoramer.

00000000000000000000

Båbåblblbäbiblbäblbäbän
DBAMA

Dryckenskapens Offer

Amerikansk :An-Ba) Film!

En man af den mera välsituerade klassen är hemfallen åt
dryckenskapen. Förgäfves söker hans stackars hustru att hålla
honom till hemmet. Dåliga vänner lockar honom åter på.

Dryckenskapens farliga vägar.

000000
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ OQQQQQQQQQQQ

I

g -
K
ll
[i
K

Han kommer hem och är brutal mot hustru och barn, tåler
icke att se dem, slår itu allt hvad han far tag i och lämnar dar-
efter rasande sitt hem för att åter hänge sig till sin sorgliga last.

Då hans hustru uppsöker honom på värdshuset för att få.
honom hem igen, lyckas det icke för henne.

Hon har alldeles mistat makten öfver honom. Då sker det på
ett ganska originellt sätt ett omslag

Då han en dag, gömd bakom en portiere i sitt hem, följer
sina barns lek, ser han den äldste, ett barn på 10 år, uppföra
ett helt litet skådespel.

Barnet antyder genom mimik huruledes fadren kommer hem
berusad och rasande och ödelägger hemmets fred.

K
ll

Den lilla flickan föreställer modern.
I denna scen igenkänner mannen sitt eget beteende.
Detta är en fingervisning

tänker han. Mitt leverne ha varit ovärdigt.
Och han blir en ny och bättre människa. Med afsky tanker
han tillbaka på den sorgliga tiden.
ter se vi familjen i amma lycka och välstånd som i forna
dagar.

- Drama. -I

wwwwmwsamwww

lll-lllllllllllllllllll
DRAMA

Slrallàngens Ädelmnd

Amerikansk "Vitagraph"6 - Film !

iMsrdafràeVngvakt-an-ei Tedsang-"ven" straffånge till fängelset, gör
denne bekantskap med en liten flicka, som i all oskyldighet vill ,
skämta med honom. Straffången och den lilla flickan bli goda
kamrater. i

Sex månader har gått. Straffången har flytt. Af en tillfällighet
träffar han den lilla flickan, som förirrat sig bort från sitt hem.
Trots sin trötthet tager straffängen sig an den lilla iiickan, och
då natten faller på, bär han henne till ett träd, klättrar upp i
det af fruktan för ulvar, som kommer fram om natten. Men den
ridande polisen upptäcker fången och arresterar honom åter och
för honom tillbaka till fängelset, dock först efter det han följt
den lilla flickan till hennes moder.

PåiåiaiäiiiäiåEQPQFQEQDGEQPW

K

V4enesneneneoeeeeneneoennooeeeeeeoeooeoeeeeeeeeeoenensesioesleee

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

OBS! Glänsande Lustpel!

Kampen mot,
Apacherna!

0BS.! Stormande Skratt-Succes!

Q
Q
Q
å
Q

E
E
Q
Q
Q
Q

ll
K
K
K
ll
ll
I
I
I
I
I
I
I
I
å
Q

QQQQQGGQQQGGQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Uppträdande af
Det. Omtyckta. Genomroliga

Kolingkapellet "Myggan"

EEGQQEQQQQEQQQQQQQEEEEQEQQQQEEQQQQGQQQQQQQQEQQGQQQQQQQGEQQEQQUQEQQEQQEQEEQQQQQEQQEQQGQEI

 

Förstklassig Musik!!!
Verklig Humor!!!
Stormomde Lycka.

Fulla Hus. 4

obs! obs!

0 Obs! UBSSlllum FIN FIN UBKESTEHMUSIK lill Bilderna!!!
IQEEEEQQEQQEEQQQQQQEQQQGEEQà

C
å OBSJ Alla aga Tilltrade! å
IQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQE

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

 

e UGGEQQQQQQ;
QQQQQQQQQQ

Q,

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain