#1859: Konsert-Biografen Alhambra

geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeee
Konsert-Biografen

 ALHAMBRA

Q Malmö Populäraste, Bästa och Ahsulut Trelligasle

BIO GRAF.

3933333939333933933333333?
Stort. Prakttullt Jätte-Plugtamlr

00000000000000000000

0BS.! Förtiusande Naturscenerier!

Tripolis.
OBS! En Hänförande Vacker Bild!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

----------
"Vitagraph-Film". 088.! "Vitagraph-Film".

Optim isten

Vidunderdoktorn

eller

Konsten att vara Lycklig.

oh  Må INGEN lör-summa att se och lära af
s" detta ovanliga och intressanta lustspel!

(9 (33939
333333333.

(99

.3

 

wbbàoq
kvot",

Alla veta, att den bästa läkare är den, som förstår att sätta
mod i sina patienter, och att ett godt humör är läkedom för mången
sjukdom, som ingen medicin kan råda bot på. Vi göra här bekant-
skap med professor Optimo, som gör underverk och får hela sin
omgifning och alla sina talrika patienter att känna sig tillfreds
med tillvaron som den är, och visar sina medmänniskor ett vänligt
leende, och vi se, huruledes det lyckas honom med sitt muntra
väsen och leende ansikte att bringa andra till att följa hans goda
exempel. I fru Monroses familjepensionat är det trist och tungt,
för alla går omkring i dåligt humör. James Howe, som älskar
Helena, är förtviflad öfver att hennes mor icke vill veta af honom,
och det är ständigt anledning till klagan och trätor. Men så snart
professor Optimo har satt sina ben i kretsen förändrar sig allt.
Han sätter strax lif och munterheter i de förr så trista måltiderna.
Alla komma till honom med sina sorger och bekymmer och alla
vända tillbaka med ett lyckligt ansikte och en helt annan upp-
fattning af lifvet, än de förr hade. James Howes får det goda rådet
att visa ett leende ansikte, och strax lyckas det honom att blifva
föredragen framför sina konkurrenter. Helena är vänlig och foglig
mot sin moder, som på sin sida försöker att sätta sig i dotterns
ställe och blifver öm och eftergifven. Den glade uppiinnaren af
hemligheten att vara lycklig har snart gjort familjepensionen till
den muntraste i hela New York. James gifter sig med Helena, och
bröllopet firas i pensionen i den gladaste stämning, tack vare pro-
fessor Optimo, för hvilken vi vill ropa; Hipp, Hipp, Hurra!

EXTRANUMMER

l ltIOIOIOIOIOIOIONIOIOltltltltltltltltlml

0bs.! Djupt Gripande DRAMA.

De Två Systrarna-.

Obs.! Amerikansk Konst-Film.

James Hullton sitter i sitt laboratorium och experimenterar,
då dörren öppnar sig och 21 unga, vackra damer komma in, den
ena håller sina händer för James ögon, för att han skall gissa
hvem det är. James är förälskad i en af de unga flickorna och
gissar på henne, men gissar fel, då deras stämmor äro lika; han
vänder sig strax om till den rätta, och de två glömma snart den
andras tillvaro. Rose, som älskar James, går sorgmodigt bort.
James heder Tilly bli hans käraste, och rodnande svarar hon ja
härpå.

En dag, Jamesl sitter och experimenterar, sker en explosion,
och James blir blind; han skrifver till sin förlofvade: wMin
älskade, genom en olyckshändelse har min syn blifvit förstörd. Gamle
Jasper skrifver detta för mig. Själfmant gifver jag dig ditt löfte
tillbaka. Vill du komma och se om migh Då Tilly läser brefvet
blir hon förtviflad, hon varken kan eller vill binda sig vid en
blind man. Rose har emellertid medlidande med James, och
föreslår systern, att hon skall utgifva sig för Tilly; hon anförtror sig
åt James gamle tjänare, Jasper, som inviges i hemligheten. En
dag Rose sitter och läser i tidningen för James, ser hon ett med-
hdelande så lydande: rDen berömde specialisten i ögonsjukdomar,
1iDzr Marchart Love, säger, att blindhet som uppstått genom olycks-
händelse kan botas, när den behandlas i tiden James och Rose
konsulterar läkaren, och han gifver honom synen tillbaka. Rose. som
vet bedrägeriet är förbi, går in till James för att bikta och gifva
honom ringen tillbaka. Han mottager henne med öppna armar.
Gamle Jasper har berättat honom om hennes oder och heder om
tillåtelse till att sätta ringen på hennes finger, hvilket hon glädje-
strålande medger.

I".IOIOIOIOIOIOlm]Oltltltltltltltltlml

mmmmmmmmmmm
0BS.! Äkta Amerikansk Humor!

llllaJ Satt Äru Bus-UluutlluTrakiga.

eller

Huruletlss Den "Guruiska Knuten" Blef Läst!
Obs! Hemutståmlligt Skrattretande Lustsnell

En taskspelare försöker med hjälp af sina trics att tjäna
pängar på godtrogel: folk. Sant är att sådana konster mången
gång ser mycket märkligare ut, men om man bara är en skarp iakt-
tagare .kan man också lätt genomskåda dessa. Denna gång blir
han själf lurad af sin medhjälpare och kommer således till att
bli afslöjad - och får sin förtjänta lön af åskådarna.

I lim.IOIOIOI01010101".lmI"OIOIOIOIOIOIOIQIOIOIOIOI

933333339333333333333933933333333333393333993333939333339333339333333333333333339393339399399333333Ia 9 "9 339333333fa "9 3 3la 9 33333333339339

I II".lOlOI."ltltltlmlOltltltltltltltltlmliltltltltl

Hmmmmmmm
HNWWWWWNN

 

 

Ä
JJ

Pà Allas Begäran!
Uppträdande af
Den mycket Populäre

Dragspels-Konstnären

Hett Oluf Nilsson.

fràn Malmö!

 

Uusl Starmamle Suusésl Uhsl Fulla Husl
e JJ
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

3 OBSJ Alla äga Tillträde!

33333339933333933339393333

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

 

 

 

(9991999999399399993999999999399939399999399399999999939999993993993399993999399399939939999(399999913993993993999939939999(99999993

(309-

(Ö,
leone.

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain