#1857: Konsert-Biografen Alhambra

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:"
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trelligasle

EHOGBAJX

mennemmmmmeemmmememmmmmmmmå
Uppseendeväekande Krigs-Programl

(3

QQQEQQQQQE
QQQQJQJQKÖJQJQQIQ

 

 

Onsdagen d. 21 WOkt-Tisdagen d. 27 Okt. 1914.
KLM-AM----

OBSJ Hänförande Naturscenerier! .

I NORGE.

OBSJ Turister-nas Paradis!

N----vvvvvvv
mmmmmmmmmmm

088.! För Första gången i Sverige!

Broncho-Film! Ensamrätt för Alhambra!

 

N E----

Krigs-Bilden

En Hjälles Död

eller

Slaget ttllichmond.

.Spännande Scener! - Stora Effekter -
Enastående Scener fràn den Gigantiska
Kampen - General Lees Trapper i elden!

Den dramatiska episod, som är tråden i denna berättelse, ut-
spelades under den våldsamma kamp, som sönderref de ameri-
kanska staterna på 60-talet. Det mäktiga borgarkriget, hvars lösen
var för eller mot negerslafveriet, kostade Amerika mycket blod
och många tappra mäns lifl Med eldskrift har denna epok ristat
sig in i landets historia och gifvit stoff till berättelser, romaner,
dikter och ej minst kinematografiska bilder af rikt och rörligt lif
- bilder, som troget återgifva livet under dessa tider.

Signalen har ljuditl - Kriget är i full gång, alla de unga
männen i landet strömma till sina resp. fanor för att kämpa för
den sak de anse vara rättast.

Endast en håller sig tillbaka, Thomas Burston. Alla tro att
det är af rädsla - men det är helt andra orsaker, som gör, att
den unge mannen med sorg i hjärtat måste åse hur hans kam-
rater under juhel samlas omkring deras anförare, medan han själf "
får tiga och gå. Å

Smädeordet vkujon) klingar i hans öra, och äfven hans för-
lofvade, Minna, förebrår honom hans omanliga uppträdande.

Saken förhåller sig sålunda:

Hans moder är mycket sjuk, och den gamle Burston vet, att
det blir hennes död, om hon erfar, att Thomas har dragit ut
i kriget. Därför bönfaller fadern sin son om att bli hemma. Och
Thomas böjer sig för sin faders bön medan trummorna går och
signalerna ljuda och trupperna i slutna kolonner delilera förbi och
Thomas måste tinna sig i att folk peka finger åt honom och ropa:
aSe Thomas Burstonl Se kujonen, som sviker sitt lands saklx

Thomas har behov af all sin själfbehärskning - ja, det gifves
hjältar, hvars offer är långt större än de mäns, hvars Vnamn är på
allas läppar. - Thomas kämpar en okänd Wkamp, hans stdcrilta"Vi
hjärta får försaka.

Vid ett tillfälle erfar fru Burston emellertid sin sons hjältedåd.
Hon påskyndar sin död för att Thomas skall kunna intaga sin
plats i hären. Hon tänker för sig själv: mitt lif är snart slut -
om det sker en månad förr eller senare - jag är lycklig genom
att veta att min son är lycklig - jag bör ej stå i vägen för hans
lycka eller plikt.

Då hans mor dött skyndar Thomas att bevisa att han är i
besittning af det mod, som man trott han ej ägde. Då borgargardet
saknar en förare ställer han sig i spetsen för det - soldaterna
åtlyda honom med hänförelse.

Thomas och hans folk har hållits i reserv, men då rytteriet ej
synes nå fram i rätt tid, eskorterat af Daniels fotfolk, beslutar
Thomas låta sitt eget rytteri storma fram.

Framåt går det - segern är säker, men Thomas såras dödligt.

Hardt sårad ligger den unge hjälten på sitt sjukläger, Hans
älskade knäböjer vid hans läger och hviskar: aFörlät mig, Thomas,
att jag anklagade dig för feghet. det var ditt ädla hjärta, som höll
dig tillbaka, du har bevisat att du var en manlr Alla böja sig;
hennes hjärtskärande gråt blandar sig med ljuden från segrarnas
dånande trumhvirflar nedanför gamle Burstons hus.

Trummorna upphöra och Burston träder ut på altanen för att
meddela, att hans son, borgargardets anförare. med ädelt odermod
har dött för sitt fäderneslands sak.

NNWNNWNWWNN
00000000000000000000

OBSJ Oemotståndligt Skrattretande!

r
å Bigraf-Nlaskinisten
å.

ENWWWWNWWWNNWWNNWNWWWNNWWWWWWNWW

NMHMNNNNNMNNMMMMMN

ons: Hej-näst Genomkomiskt!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

:QVVVVVVÅ

Q)Ö)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQCÖIQQCÖJQQKÖJQIQQ)QQQQÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQIQ)QQQJCÖJQQQXQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQJQG

Succes! Succés! Succé-sl
Uppträdande af
Den 0riginelle

Musikal-Virtuosen e

EQQQEQGQQEGQEEEEGGGQQQQQQQQQQGGlQGQEQQQQGQEQEEGQQQQEEQQQQQQQQQEQQQEEQQEGQQG(EEEEEK-XC?QEQQQQGFQXQQQQQQGQQQQGQQQQEQQEGQEQQIQ
Q

 

Carl Kluge .

med sina M- 8 "m olika instrument.

eeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeee
088.! Alhambra-(aféet " f.

QQQQJQQQ)QQQQQQQQQQQQQQQQQÖQ

IEEQQQEQEEQQE

Rekommenderas!
Gör ett Besök! Ingång i Porten!

QQQEQEQ
QQQQQQQIQ)

C913)QQQQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQG

Malmö, Tryckeri-LB. Framtiden, 1914:.

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain