#1856: Konsert-Biografen Alhambra

eeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeee

lärde

QQQQQQQQQeQQGQQQQEQQQ(QSEGE(GQ(SEGQQQQQQQQGQQQQQQEEQQQQQEQEG

GQ

9

EQ

Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trelligasie

BIOGRAF.

EEE-ligQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Uppseendeväckantle Amerikanskt
Sensaäons-Progrand

 

 

Onsdagen d. 28 Okt-Tisdagen (l. 3 Nor. 1914.
I AFD.

Orkester-musik.

äaoooooooooooooooooooo i

q OBS! Stor-slagen Natur-bild! 9
g Rendj :ur-sj agt! g
4 0108.! Nytt: Nytt: Nytt: 9

kvvvvvvvvvvvvovvvovvvå
H----------- 

aVitagr-aph x-Film- z Vitagraph s

lmur pà lärlilsomselin

Glänsande Amerikanskt Lustspel!

Allaredan innan smeknånaden har förflutit bli Edna och Georg
oeniga. De riva alla gamla kärleksbref harmfullt i stycken. Dock
behålla de ömsesidigt hvarandras porträtt.

De skiljas åt. Den ene reser mot öster, den andre mot väster.
De skola försöka glömma hvarandra. Edna reser till Japan och
Kina, men kan ej finna glömska. Georg genomreser Europa och
Nord-Afrika, men han kan ej heller glömma den han håller kär.

På. olika vägar komma så båda till Indien och en vacker dag
mötas de i Bombay.

Det kommer till en uppgörelse och lyckliga resa de båda
samma väg hem.

---v----vv-
IIAFD.

Orkester-musik.

GGQQQQQQQQQQGGGQGQQQQGQ
KRIGSBILDER-

Hjälten

O . . -
fran Filippinerna.
0bs.! Oerhördt Spännande Krigs-Drama.

Löjtnant Bill Johnsson älskar miss Edna, den unga, vackra
och firade ladyn. Han har emellertid en rival, en annan ung man,
som också sträfvar efter Ednas hjärta. På säsongens sista bal för-
klarar Bill sig samtidigt med sin rival. Edna vet ej hvem hon
skall välja. .

Då mottager Bill order att inställa sig vid sitt regemente.
Kriget med Filippinerna har brutet ut. Han afreser och rivalen
har nu under hans frånvaro fritt spel och har således mera hopp
om att vinna Ednas hjärta.

Löjtnant Bill utmärker sig i hög grad under kriget. Tidningarna
nämna hans namn och då Edna får i en tidning läsa om hans
hjältemod, vaknar hennes gamla kärlek pä nytt och rivalens ut-
sikter föringas betydligt.

Tiden gär. Bill och ett par af hans kamrater tages till fånga
och inspärras i ett underjordiskt fängelse, från hvilket de dock
genom att gräfva en underjordisk gäng lyckas befria sig.

Bills rival har emellertid begått en ovärdig handling. Han har
uppsnappat och behållit ett bref, som Bill har skrifvit till Edna.
- Hon blir således utanV undeiaättelser vom Billy och tror tillslutW
att han fallit. En afton lofvar hon den ihärdige tillbedjaren att
bönhöra honom och hans dåliga handling synes omsider lyckas.

Bill vänder emellertid oväntat äter, hedrad och utmärkt af
staten. Han lyckas bevisa sin rivals gemenheter och denne bort-
visas med hån af Edna, som med glädje sluter hjälten från Filip- -
pinerna i sin famn. i

GQGQGQQGGGGQGGQGGQGQQG
III AFD.

Orkestermusik.

EMNNNMMMMNMNH

0bs.! Stormande Munterhet!

Människoapan

J osoi den I.

Nytt! Nytt! Nytt!
Enastående Succés ! t!

 

666GQGQGGCÖQQQGGQQGGGQGGQGGG

(ö

Den roliga bilden visar oss en dresserad människoapa, som
bringa alla tviflande att hylla den Darwinska teorien. Josef den
Förste är ett praktexemplar af en apa. Vi se hur han lär sig att
åka skridskor, hur han spelar violin som en virtuos och han är
utomordentligt läraktig. Därefter se vi Josef intaga sin supé, som
kryddas med ett glas vin, hvarefter han klär af sig och går till
sängs, allt på ett så skrattretande sätt att man har både glädje
och nytta af att se det. 4

ENWWWWNWWWWW

NNWNWWWN

QS)QQQIQQGJQIQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQfå)QQQQJQQQQQQQQJQQ)QQQQQÖJQQ)QQQQQQQQQQQQQQQÖQ

MMMMMMMN

ooo

 Upplrädande alByspelemannen go:
då W
m W

  
    

dh to?
40k to?
40k to?
dh 30.4
40k 30.4
40k 30?
dh to?
dh W
ätt ålg
ätt il?
40k to?
ålt ål?
ätt tt?
403 to?
dh to?
483 to?
då W
40k 30.4
dh ko?
ålt tlå
ätt to?
Ä - .a.-h MM M X
å n Fel 9, I 
å; Jon fr u i borna jog
(Oh (Herr I. Morin), 
 M lFöi-staigiilsttagaren vid J ubileums-Utställniiigen i 
ägg v Sgt" äfl. B b .. lå 
dit Tiästiåtiitil II åfåäsäaåttl 0311233134? ngt
 Trumpetviolin (af egen konstruktion). I 

Populära Baltiska Nummer!

0 - 40k
, .p-p-p.p.pt -p-p.J-p-p.p.p.p.p. .p.p. -phm- Q
äge- ssgsåsssseseseåseåsä D

EEQQQQQQQQQQQQQGEEQQQQQQQQI

0bs.! Stilig Orkester-musik!

, Malmö, Tryckeri-LB. Framtiden, 1914.

"Ö

l

QGQQGQQQGQQGQQQQQGQQGQGGIÖGG

QQQQQQQQQQQQQQQJQQQGQQQQQG

p
å

QQQQQJQQQ

(o

9

få
o
I

få

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain