#1854: Konsert-Biografen Alhambra

QQQQQQQQQQQO

(GQQQQGQQQGQQQQQQQEQQQQQQQQQQQQQQQQQQIQGGQQQQQQQQQQUQQGQQQQQQ Q, QQGQQQQQQQEQQQQQQSEGEGEEEEEG(03QQQQQQQQQ(QUQXQQQEQEQQQQQEQQQQEEQGQI

lseoseesssssss

FIQJQ)

BIOGHAF. w

sasseseeeeesesessssssesssssl
Konsert-Biografen

ALHAMBRA

Malmö Populäraste, Bästa-och Absolut Trelligasle

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Q
G
I]

(s
(TI)
G
Et
Ö
Ö
C103
G

Q
(I)
I

Uppseendeväckande Sensations-Program! å

 

Onsdagen den 25 Nov.-Tisdagen dell l Dec. 1914.

0bs.! Hejdlöst Genomkomiskt!

LINDANSAREN.

0bs.! Demotståndligt Skr-attretande!

WÅNNNHNNHHNNNNHNNNHHN)

y0000000000000000000000000000000000000000

I NllllllllllI

OBSJ Djupt Gripande Samtmuls-Drama!

Allena i Världen.

I 2 Akter.
Ob y Denna Halförestälbrings-Bild haraldr-ig
SH fiir-nt varit visad i Sverige!

Det är alltid sorgligt när två människor skola skiljas, tv de
veta aldrig nar och under hvilka förhållanden de ses igen, men
det ar värre för föräldrarna att taga afsked med sina kara barn.
Således går det makarna Dormann, som taga afsked af sina små
för att anträda en längre resa. Ack, barnen ana icke något om
den smärta som dvaljes i föräldrarnas bröst, och de vinka glada
till afsked.

Godt ar det att manniskor icke kunna se in i framtiden. Någon
tid efter spreds den sorgliaa nyheten om en stor järnvägeollycka,
vid hvilken talrika stackars människor omkommit. och de två
olyckliga barnen, Fredy och Mary Dormann, har mistat sina kara
föräldrar.

Visserligen har de två barnen en naturlig.r förmyndare i deras
morbroder, John Morenil, en privatman, men denne har många
andra intressen än uppfostrandet af två barn och öfverlftter dar-
för detta åt en tjänare, som i sin tur öfverlåter det åt sin moder.

Tjänarens moder härstammar ganska ejälfklart från en annan
miljö an den som de två barnen hittills har kant. Hennes råa
natur låter snart de två barnen sakna den fordom så. kara tonen
de mötte i sina föräldrars hem och endast om natten finna. de
fred för den brutala hand som hvilar öfver dem. - En natt
väcker Fredy sin sofvande syster och bagge lämna det ogäst-
vänliga hemmet för att söka ett bättre 1 natten och mörkret.

Endast nödtorftigt kladda ila nu de två småJ stackarna genom
storstadens labyrint tills de omsider utmattade sjunka samman
Vid en gatsaljerekas bod. Denna får medömkan med de två. små.
och för dem i morgongryningen till sin enkla bostad.

Dock, hon ar själf fattig, och de små bli helt naturligt
inrullerade i gatsäljerskans kår. Det är icke många som kunna
motstå dem när de med ett kärt emil utbjuda sina blomster-
buketter.

En dagarI påköres Fredy af en automobil; i denne sitter hane
onkel John Morinel - han tager sig an bagge de små. utan att
ana hvem de äro.

Läkaren förklarar att det icke är någon fara för Fredy, men
John Morenil, som fått barnen kara, vill icke skilja sig från dem.
Hans samvete vaknar nu vid tanken på de två. föräldralösa som
han själf en gång kastade ut i världen utan att bekymra Sig om
deras öde. - Genom tjanaren erfar han den eorgliga sanningen
att de två små äro försvunna i mörkret - finna dem "ar svårt
nog då man icke har något fotografi af dem.

Han får då. den idén att tillkalla den gamla sällskapsdamen,
som en tid varit i det Dormannska hemmet, ty han öfverbevisas
mer och mer om att han i de små har de ratta barnen framför sig.

Sammanträffandet mellan den gamla damen och barnen öfver-
bevisar honom om att han kan lugna sitt samvete och göra gottA
för barnen, hvilket han hittills har försummat.

Barnen lära snart att satta värde på den rare onkel John -
med barnahjärtats lätta sinne glömmes snart de öfverståndna
lidandena. l

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

0bs.! Glänsande Amerikanskt Lustspel!

T j nfiäl Ia,nella.Sittandenl....1

0bs.! Stor-mande Skrattsnccés!!!

I

Fredag - Lördag -- Söndag - Måndag - Tisdag

Stor Dragspels-Konsert

Af de 2 Populära och Mycket Omtyckta
Dragspels-Konstnärer-nn

Anton ySvensson
och

John Dahlberg.

 

ANTON SVENSSON.

 

JOHN DAHLBERG. .

Glänsande Succes!! Skallande Applàder!!

Malmö, Tryckeri-[L-P.. Framtiden. 1914.

 

000000000VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVå

k.

lllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Mmmmmmmmmmmn

NWNNWWWWWWNWWNWNNNNNWWWWWNNNNNNNNN

QQQQQQQQQQQQQQQJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJGålö)QQKÖJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÖQQQQQ (913319615)EDC)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ)QQQKÖJQQJQCQfåQQQQQQQQJQQGQQQQQ)

EWWNWNWWWNNN i
31913)GQWQQQQQQQQQQQQQQQQQQQI

g
(s)

p

l
l

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain