#1852: Konsert-Biografen Alhambra

leeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeel

Konsert-Biografen få

 ALHAMBRA

å Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Trefligaste

BIO GRAF.

EQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Storslagel Muntratiuns-ngraml

Onsdagen den 9 Dee-Tisdagen den 15 Dec. 1914.

HBÅEÄBÄLSBÄBÅBÅBÄBSBÄBSZ

UQQQQQ

EEE

 

 

OBS! "Ganmont" -- Film M "Ganmont"

ll
ållràn Fjärran Lind. å

OBS l SäHsynt Vackra och lnnessanla Nauutherl
EiäkäkääåiääiEåäiräiäiäm

ä300000000000000000000

OBSJ 6tlildisonti - Film - "Edison"

FödelsedagséPresenten

0135.! Äkta Amerikanskt Lustspell

Mr Adams får af sin hustru en slips i skrikande färger. Han
blir därför på kontoret föremål för åtlöje och rasande drar han
slipsen af och kastar den ut genom fönstret. På gatan blir den
upphittad af en gatpojke och samvetsgrant återlämnad. Mr Adams
blir ännu mer rasande. För att bli af med detta monstrum till slips
engagerar han en man till att öfverfalla honom på gatan och
rifva sönder slipsen! Glad öfver att ändtligen vara befriad från
folks åtlöje kommer mr Adams i sin lägenhet. - - - Hur trös-
tande är det ej för mr Adams att se, att portvaktens dotter har
köpt precis likadan slips. Mr Adams ansikte antager ett obeskrif-
ligt uttryckt Slipsen tynger honom som en mara; han kan visst
aldrig bli befriad från den!

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveg
namnnmnnnnnl

IOBS! "Vitagrapht6 - Film - 66Vitagraph66

En Liisiarlig Färd

0185.! Spännande Amerikanskt DRAMA!

QQQQQQQQQQQQQQQIQQQÖQQQQQ

00000
VVVOVVVVVVVVVV

ä3000000000

Beardon var eldare på ett lokomoliv och gjorde sitt bästa
för att bli befordrad, ty han hoppades vinna Molly, som han äl- D
skade innerligt. Han samlade allt sitt mod och bad direktören om
befordran, men denne ansåg, att Beardon ej varit anställd länge
nog. En dag kom direktörens lilla fiicka, Lilly, ned i lokomotiv-
stallet och lekte. Plötsligt kröp hon upp på ett af lokomotiven och
rörde vid ett handtag och lokomotivet satte-sig irörelse. Beardon
såg att lokomotivet körde åstad med barnet och han bad en af
förarna vid de andra lokomotiven om att hjälpa den lilla flickan,
men förgäfves. I sin förtviflan öfverföll han lokomotivföraren och
kastade honom till jorden och hoppade upp på lokomotivet och .
körde åstad efter Lilly. Han upphan henne innan någon olycka
skett och då han vände åter med det räddade barnet, fick han af
fadren löfte om befordran och därmed äfven sin älskade Molly.

vvwvvvvvvvvl
Ammmmmmmmmmml ,

OBS! 6"Vitagrapht6 - Film - "Vitagraph"

Kärleken År
Uppfinningsrik.

OBS! Glänande Amerikanskt Lustspel!

Freddy har förälskat sig i den blonda Charlotta., men hennes
fader vill ej veta af partiet och jagar honom på dörren. Freddy
låter emellertid ej så lätt afspisa sig och uttänker en listig plan.

Kökspfgan, som fått rikligt med drickspengar, låtsar sig vara
sjuk och Charlotta går för att hämta läkaren som ej är någon
annan än hennes Freddy, som gjort sig oigenkännlig genom ett
lösskägg. Han undersöker kökspigan och förklarar att, hon har

smittkoppor. - Lamslagna af förskräckelse lämna föräldrarna
sjukrummet och låter de två älskande vara allena vid den sjukes
säng.

Under uppgift att telefonera till hälsovårdsnämnden om fallet
och" få huset afspärrat och desinficerat, telefonerar han till sina
vänner, som alla anlända, förklädda till polismän, för attl taga sig
an huset.

De två älskandena smyga sig ned i trädgården, men här
hör föräldrarna deras samtal och de förstå att Freddy spelat dem
ett ordentligtbspratt. Genom nyckelhålet blifva de äfven vittne till
att sällskapet hålla champanjegille. Detta blir för mycket. Fadren
störtar in i rummet och jagar tjänarinnan och Freddy på dörren
och Freddy föredrager att hädanefter ej blanda sig i familjens
angelägenheter.

"Y"Y"Y"Y"YwYNF1F1rWFWr

IWFTFW"YÖY"Y"TFYFTNF1F1F

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQSQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

.AAAÅLAAAAAAL

Lördag -- Söndag - Illåndag.
Uppträdande af
Bondspelemannen

QQEGQQEEEEQGGQQQQQEEGEQQEQEQEQQQEEQEQEQQQQQQQQQUQQEQQEUQQQEQQEEQGQQQEQQEQEQQQEEQQQGQQEQGQEUEQQEEEQQQQQQQU

 

66Grönan Eran Hyllie".

Stormwnde Succés I Sleallandc Applåder .f

QQQQUEEQQQEQQEEEQEEQEQQEQEI

5 öre 5 öre

w llhserveral Söndag kl. 1-5 ---

5 örel B   5  I 5 öre å
IEEEGQQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQQI.

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

QQIQGEQQQEQQQGEQG

QQQE
QQQQ

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain